مبارزه با مهم ترین آفات یونجه

یونجه از گیاهان علوفه‌ای بومی مناطق جنوب غربی آسیا است. یونجه به دلیل داشتن مواد معدنی و اسیدهای آمینه منبع غذایی با ارزشی برای انواع دام محسوب می‌شود. همچنین به دلیل داشتن توانایی تثبیت ازت به عنوان کود سبز مورد استفاده کشاورزان است.

آفات مهم یونجه در ایران

سرخرطومی برگ یونجه

از مهم ترین آفات کشت یونجه است و خسارت این آفت به دلیل تغذیه لاروها از شاخ و برگ گیاهان می‌باشد. حشرات بالغ سرخرطومی برگ یونجه به رنگ قهوه‌ای تا خاکستری تیره و تا 50 میلی متر طول دارد. لارو سرخرطومی بدون پا بوده و بدنی خمیده به رنگ سبز کمرنگ دارد و یک خط نازک سفید در وسط سطح پشتی آن قرار دارد.

لارو سرخرطومی در آغاز از غنچه‌های انتهایی و  ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ، از ﺑﺮﮔﭽﻪﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎﻻﻳﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪون ﺑﺮگ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. آﺳـﻴﺐ ﺳـﺮﺧﺮﻃﻮﻣﻲ برگ یونجه در فصل بهار در مدت 4 تا 6 هفته رخ می‌دهد که همزمان با چین اول است. بسته به شرایط آب و هوایی به دو صورت تخم و حشره کامل زمستانگذرانی می‌کند. در مناطق سردسیری حشره کامل در اواخر زمستان از تخم خارج می‌شود و وارد یونجه زارها می‌شود. ﺗﺨﻢ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل در اواﺧـﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﻳﺎ اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻻروﻫﺎ در درون ﭘﻴﻠﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﻔﻴﺮه ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎك ﻳﺎ در ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻮﻓﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. در مناطق سردسیر این آفت دارای یک نسل در سال بوده و در مناطق گرمسیر تا 3 نسل در سال دارد. حشره بالغ به جای ترک یونجه زار به تغذیه خود ادامه داده جفتگیری و تخم گذاری می‌کند. تخم‌ها به لارو تبدیل شده و باعث ایجاد آسیب و زیان در چین های بعدی می‌شود.

سرخرطومی یونجه

سرخرطومی

کنترل

برداشت زودهنگام یونجه در چین اول در نزدیک گل دادن سبب مرگ تعداد زیادی از لاروها می‌شود. سوزاندن باقیمانده علفها در صورت عدم امکان چرای پاییزه- یخ آب زمستانه در مناطقی که آب در دسترس کشاورزان هست. برداشت نزدیک به سطح ساقه‌های یونجه. انجام دیسک در اواخر پاییز. ﺑﺮداﺷﺖ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎ دروﮔﺮ ﺑﺸﻘﺎبی.

کنترل شیمیایی

تشخیص اینکه آفت به شکل تخم یا حشره کامل زمستانگذرانی می‌کند مهم است. اگر زمستانگذرانی به شکل تخم باشد تفریخ تخم‌ها در بهار زودتر انجام می‌شود در نتیجه مبارزه باید زودتر انجام شود. زمانی که 50 درصد تخم‌ها تفریخ شدند انجام سمپاشی لازم است. برای مناطقی که تفریخ تخم در پاییز انجام می‌شود در زمان تفریخ 50 درصد از تخم ها زمان مناسب سمپاشی است.

استفاده از فوزاان سوسپانسیون 35%، مالاتیون 57% و فن والریت 20% توصیه می‌شود. بعد از سمپاشی طی کردن 15 روزه دوره کارنس قبل از برداشت الزامی است.

سرخرطومی ریشه یونجه

در یران دو گونه از این آفت وجود دارد. حشره بالغ این آفت بسته به گونه 3 تا 7 میلیمتر طول داشته و دارای بدنی بیضی شکل کشیده به رنگ قهوه‌ای تا خاکستری تیره است. هر دو مرحله حشره کامل و لارو سرخرطومی‌های ریشه از یونجه تغذیه می‌کنند. ﺣﺸﺮات ﺑــﺎﻟﻎ ﺗﻨﻬــﺎ از ﻗــﺴﻤﺖﻫــﺎي ﻫــﻮاﻳﻲ ﺑــﻪوﻳــﮋه ﺑــﺮگﻫــﺎي ﺟــﻮان ﺗﻐﺬﻳــﻪ ﻛــﺮده و ﻻروﻫــﺎ روي  قسمتهای مختلف ریشه زندگی کرده و از آنها تغذیه می‌کنند. در فاز بلوغ سرخرطومی از قسمتهای هوایی تغذیه کرده و خسارت آن از دور شبیه آفت سرخرطومی برگ یونجه است.

سرخرطومی ریشه

کنترل

برداشت ﻳﻮﻧﺠﻪ و ﭼﺮاﻧﻴﺪن در یونجه زار ﻫﺮ دو روش ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ آﻟـﻮده، ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ آﺳـﻴﺐ و زﻳـﺎن ﺳـﺮﺧﺮﻃﻮﻣﻲ رﻳـﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. روش دیگر  اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻌﻠﻪاﻓﻜﻦ اﺳﺖ. ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻮﺗﻪﻫـﺎ و ﺑﻘﺎﻳـﺎي ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه  ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪﺳـﺰاﻳﻲ در ﻛﻨﺘـﺮل اﻳـﻦ آﻓـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ. رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎوب در ﻛﺎﺷﺖ ﻳﻮﻧﺠﻪزار و ﺧﻮدداري از ﻛﺎﺷﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻳـﺎ ﺷـﺒﺪر ﻧﻴـﺰ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي از آﺳﻴﺐ اﻳﻦ آفت جلوگیری خواهد کرد.

کنترل شیمیایی

این آفت سه نسل دارد و به محض دیده شدن هر کدام از حشرات نسل‌های مختلف استفاده از سموم آفتکش دیازینون گرانول 10% یا سوسپانسیون60% به مقدار 1 لیتر در هکتار استفاده شود.

سوسک شاخک بلند

در مرحله لاروی به ریشه یونجه حمله می‌کند. بدنی باریک به طول 18 میلی متر دارد. لارو بدون پا به رنگ سفید شیری است. سر لارو بزرگ قطعه‌های دهانی به رنگ قهوه‌ای تیره و آرواره های قوی دارد. زمستان گذرانی به شکل لارو درون ریشه بوته‌های آلوده یونجه است. در اواسط بهار با رشد کامل لاروها تغذیه آنها متوقف شده و تبدیل به شفیره می‌شود. دوره شفیرگی حدود 29 روز است. 2 تا 3 روز بعد از مرحله شفیرگی شروع به جفت گیری و تخمگذاری می‌کنند.

آسیب این آفت مربوط به دوران لاروی است و به صورت زرد شدن برگها، ضعف و کوچک شدن بوته‌ها و در نهایت خشک شدن بوته دیده می‌شود.

سوسک شاخک بلند

سن گل خوار یونجه

این آفت چند میزبانه بوده و روی گیاهان زراعی و مرتعی زیادی دیده می‌شود. روی یونجه، اسپرس، آفتابگردان، سیب زمینی، لوبیا، سویا و چغندر گزارش شده است. پوره سن اول در شرایط آب و هوایی در مناطق سرد در اواسط اردیبهشت به تدریج ظاهر می‌شود و در زمان گلدهی به اوج خود می‌رسد. حشرات کامل در اواسط خرداد ماه ظاهر شده و شروع به تغذیه از گیاه می‌کنند. برای زمستانگذرانی در اواخر فصل رشد در نزدیکی میزبانهای خود در پناهگاهی پنهان می‌شود(لابلای علف های هرز و درختان تبریزی و بید و...).

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻦﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻟﻴﮕﻮس از اﻧﺪام ﻫﺎي زاﻳﺸﻲ ﮔﻴﺎه ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻗـﻮه ﻧﺎﻣﻴـﻪ، ﻻﻏـﺮي،ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻫﺰار داﻧﻪ و ریزش تعداد زیادی از ﻏﻨﭽﻪ‌ها و ﮔﻞهای ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻣـﻲﺷـود. آﺳـﻴﺐ و زﻳﺎن ﺳﻦ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺣﺪي زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ از ﮔﻞآذﻳﻦ  ﺗﻨﻬـﺎ  ﻣﺤـﻮر ﮔـﻞ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ. ﭘﻮره ﻫﺎ و ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﻎ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ از ﮔﻠﺪﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ وﻟـﻲآﺳـﻴﺐ و زﻳﺎن رﺳﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻲﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ آﻓـﺖ در تعداد انبوه ﺳﺒﺐ ﺗﺮك ﺧﻮردن ﺳﺎﻗﻪ و دﻣﺒﺮگ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻳﻮﻧﺠـﻪزارﻛﻤﺘـﺮ  رخ  می‌دهد.

سن گل خوار یونجه

کنترل

برای کنترل سن‌های لیگوس علفهای هرز حاشیه مزارع از بین برده شود. از سمومی مانند سومیسیدین 25 درصد به مقدار یک لیتر و زولون 35 درصد 2.5 تا 3 لیتر در هکتار استفاده می‌شود.

سن سبز یونجه

این آفت زمستان را به شکل تخم در داخل ساقه گیاهان و علفهای هرز می‌گذارند و زمانی که دمای محیط به 20 درجه سانتیگراد رسید تخم ها باز می‌شوند. پوره سن یک در مناطق دشت اواسط بهار و در مناطق سرد و کوهستانی در اواخر بهار ظاهر می‌شود. این آفت در ساعات گرم روز فعالیت زیادی دارد و در روزهای ابری و بارانی در گوشه ای پناه می‌گیرد. حشرات ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر شروع به ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده  و ﺟﻔﺖﮔﻴﺮي و ﺗﺨﻢﮔﺬاري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺣﺸﺮات ﻛﺎﻣﻞ ﻧـﺴﻞ دوم درﺳـﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﻞﻛﺮدن ﭼﻴﻦ دوم ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ آﻓـﺖ در  ﻫﻨﮕـﺎم ﮔﻞﻛﺮدن ﭼﻴﻦ دوم یعنی نیمه دوم مرداد ماه دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوره ﻳـﻚ نسل  21.5 روز می‌باشد.

سن سبز یونجه

کنترل

برداشت زودهنگام یونجه با استفاده از دروگر بشقابی به صورت کف بر تا حالت زمستانه که تخم است همراه محصول برداشت شود. از بین بردن علفهای هرز برای از بین بردن حالت زمستانه آفت در هنگام برداشت چین آخر.

کنترل شیمیایی

استفاده از سم زولون 35 درصد به مقدار 2 تا 3 لیتر در هکتار یا سومیسیدین 25 درصد به مقدار 1 لیتر در هکتار در مرحله غنجه های سبز یونجه و دیگر گیاهان میزبان بسته به نظر کارشناس.

شته های یونجه

یکی از آفات مهم یونجه به حساب می آیند از جمله شته نخود، شته آبی

شته ها در زمان تغذیه همراه بزاق خود مواد سمی به درون بافت گیاه تزریق می‌کنند که باعث توقف رشد و حتی مرگ گیاه می‌شوند. تولید عسلک بوسیله شته ها باعث رشد قارچ‌ها و کپک زدن علوفه تولیدی می‌شود. از جمله آسیب هایی که شته ایجاد می‌کنند انتقال وروس‌هایی مانند موزاییک خیار و کوتولگی یونجه است.

شته نخودی

شته خالدار یونجه

بدن این حشره کوچک و زرد رنگ و متمایل به خاکستری است و در بخش پشتی بدن خود چندین ردیف خال سیاه دارد. این شته گرمادوست است و در مناطقی که امکان بروز این آفت وجود دارد از کشت تابستانه یونجه خودداری می‌شود. این شته هم به همراه تغذیه از گیاه مواد سمی در بافت گیاه تزریق می‌کند که سبب بی رنگی و سبز زردی یونجه و خشک شدن آن می‌شود.

شته خالدار یونجه

کنترل

استفاده از کفشدوزک ها و لارو بالتوری به عنوان دشمنان طبیعی این آفات تا حدودی موثر هستند. از دشمنان شته خالدار سوسک قرمز است که حشرات ماده آن شکارگر شته ها هستند.

کنترل شیمیایی

استفاده از سمومی مانند پیریمیکارب 50 درصد بین 0.5 تا 0.75 کیلوگرم در هکتار. زمان استفاده از این سم در اواخر بهار و اوایل تابستان همزمان با افزایش دما است. مبارزه شیمیایی فقط برای شته خالدار توصیه می‌شود.

زنبور بذر خوار یونجه

زﻧﺒﻮر ﺑﺬرﺧﻮار در ﻳﻮﻧﺠﻪزار ﺑﺬري اﻳﺠﺎد آﺳـﻴﺐ و زﻳـﺎن ﻣـﻲﻛﻨـﺪ. در اﻳـﺮان ﺗـﺎﻛﻨﻮن از آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ، ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻫﻤﺪان، ﻗﺰوﻳﻦ، وراﻣﻴﻦ و یزد دیده شده است. حشرات ماده سیاه رنگ با جلای فلزی و شاخک 10 بندی از نوع تسبیحی هستند. این حشره زمستان را به شکل لارو کامل درون بذرهای یونجه انبار، حاشیه یونجه زارها یا درون خاک یونجه زار می‌گذارنند. حشرات کامل از اواسط تا اواخر بهار پس از باز شدن گلهای یونجه ظاهر شده و حشرات ماده بعد از تغذیه و جفتگیری تخم های خود را درون دانه‌های تازه تشکیل شده قرار می‌دهند.

مرحله لاروی آفت فاز آسیب رسان حشره است که از مواد مغذی داخل بذر و لپه ها تغذیه می‌کنند و بذرها در ظاهر چروکیده و تیره رنگ می‌شوند.

زنبور بذر خوار یونجه

کنترل

استفاده از روش‌های کنترل زراعی با استفاده از شعله افکن پاییزه یا در اواخر زمستان برای از بین بردن بذرهای آلوده ریخته شده در سطح یونجه زار- ضدعفونی بذرها در انبار با استفاده از قرص فستوکسین به میزان 6 تا 7 قرص به ازای هر تن محصول.

کرم برگ‌خوار یونجه

مرحله لاروی این کرم سبز رنگ است و لاروهای با سن بالاتر دارای دو خط سفید رنگ در دو طرف بدن هستند. حشرات بالغ به صورت پروانه‌های سفید تا زرد دیده می‌شوند و یونجه‌هایی که ارتفاع بوته آنها به 15 سانتیمتر می‌رسد حمله می‌کنند.

کرم برگخوار

کرم برگخوار

کنترل

تغییر زمان برداشت و کوتاه کردن فصل از بروز آسیب یخبندان و زیان شدید به یونجه جلوگیری می‌‌کنند.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی

منبع

راﻫﻨﻤﺎي ﻳﻮﻧﺠﻪ(ﻛﺎﺷﺖ، داﺷﺖ، ﺑﺮداﺷﺖ)-1394- حسن منیری فرد، رسول احمدی عدلی، ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺑﺎﺑـﺎﻳﻲ، اﺣﻤﺪ ﺑﺎﻳﺒﻮردي ، ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺗﻮﺳـﻠﻲ، ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ ﺿـﻴﺎﺋﻲ، ﺧـﺸﻨﻮد ﻋﻠﻴـﺰاده دﻳـﺰج، ملک عابدی پریخان، محمد محمدی پور، نادر میرفخرایی

برچسب ها : اخبار کشاورزی , کارشناس کشاورزی , دانلود اپلیکیشن کشاورزی , خرید و فروش محصولات و نهاده های کشاورزی , نصب اپلیکیشن کشاورزی , سوسک شاخک بلند , شناسایی آفات یونجه , سرخرطومی برگ یونجه , آفات کشت یونجه , لارو سرخرطومی , سم برای سرخرطومی یونجه , سرخرطومی ریشه یونجه , سن گل خوار یونجه , سن سبز یونجه , شته های یونجه , شته خالدار یونجه , زنبور بذر خوار یونجه , کرم برگخوار یونجه , آفات مهم یونجه در ایران , مهم ترین آفات یونجه , کشاورزی ارگانیک , کشاورزی , باغداری , زراعت , آفت , بیماری , مشاوره رایگان , مشاوره تلفنی کشاورزی , مشاوره رایگان کشاورزی , کشاورزی هوشمند , مشاوره کشاورزی , کشاورزی نوین , کشاورزی مدرن , کشاورزی آنلاین , کود، بذر، سم , مالاتیون , زنبورداری، دام، طیور، آبزیان , مشاوره با کارشناس کشاورزی , سم سرخرطومی , فوزاان , فن والریت , سمپاشی یونجه , لارو سرخرطومی‌های ریشه , سموم آفتکش دیازینون گرانول , ﺳﻦﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻟﻴﮕﻮس , موزاییک خیار , کوتولگی یونجه,

منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰