مگس میوه مدیترانه ای و مگس گیلاس

کرم گیلاس یکی از آفاتی هست که در گیلاس و آلبالو دیده می‌شود و بازار پسندی و ماندگاری میوه را کاهش می‌دهد. این آفت در واقع لارو مگس گیلاس یا مگس مدیترانه‌ای است که برای کنترل  هرکدام از آنها ابتدا باید آفت شناسایی شود.

مگس گیلاس (Rhagoletis cerasi)

یکی از مهم ترین اقدامات در مبارزه با هر دوآفت، مبارزه در زمان مناسب است. بهترین زمان برای مبارزه اواسط اردیبهشت ماه است. در این زمان حشرات شبیه مگس معمولی که بسیار برای محصول خطرناک هستند در طبیعت ظاهر می‌شوند. مگس گیلاس به آلبالو و گیلاس که پوست نازک دارند، بیشتر حمله می‌کند و خسارت اصلی آن هم بوسیله لاروهای آن(کرم های کوچک سفید داخل میوه) ایجاد می‌شود که با تغذیه از گوشت یا پریکارپ میوه موجب تخریب بافت میوه و لهیدگی و غیر قابل استفاده کردن آن می‌شود.

چرخه زندگی آفت مگس گیلاس

لارو جـوان پـس از تفريـخ تخـم، ضمـن تغذيـه در درون ميـوه آلـوده فضولات خـود را در همان محـل بـه جـا گذاشـته و بـه اينوسـيله تخريـب بافـت ميـوه را تشـديد خواهد کرد. بر اين اسـاس، بخشـي از ميـوه آلـوده کـه محل فعاليـت لارو آفت اسـت حالت لهيدگي پيـدا می‌کند. ايـن حالـت در ارقـام ميوه درشـت ماننـد تکدانه، به سـادگي از بيـرون قابل دیدن نیسـت، اما پـس از شـکافتن ميـوه، مي‌توان آلودگي را مشـاهده کرد. لارو پس از اتمـام تغذيه، ميوه را ترک کـرده و از نظـر رفتـاري، بـدن خود را بـه صورت خميـده درآورده و خود را بـر روي زمين پرتاب مي‌‌کنـد. سـپس بـه درون خـاک رفتـه و تبديـل به شـفيره مي‌شـود. شـفيره مذکور تا اواسـط ارديبهشـت، بـه همـان حالـت مانده و بسـته به منطقـه، همزمان با تغييـر رنگ ارقـام ديررس، بـه حشـره کامـل تبديـل شده و چرخه تکرار مي‌شـود.

مگس گیلاس
 

کنترل آفت کرم گیلاس

انجام شـخم پاييزه به تنهايي و همراه با دادن يخاب زمسـتانه (در مناطق سردسير)

حشـرات كامـل آفـت بـه رنـگ زرد جلـب مي‌شـوند. آويـزان كـردن تله‌هـاي زرد رنـگ بـه همـراه مـاده جلب‌کننده مخصـوص (اسـتئارات آمونيـوم) قبل از تغييـر رنگ ارقـام ديررس مي‌توانـد آلودگـي زيـر 50 درصـد را کنتـرل کند.

بهترین سم برای کرم گیلاس

طعمه پاشي مسموم روش جـــديدي است کــه بــا کمک آن مي‎تــوان آفت را بــا کمتـريــن آلـودگي‌هاي زيسـت محيطي کنتـرل کرد. بـراي اين‌کار محلـول پروتئين هيدروليـزات 3 درصـد را به همراه سـم مالاتیون 3 درهـزار تهيه کرده، و با سـمپاش پشـتي تلمبـه‌اي محلول فـوق را تنها روي تنـه درختـان مي‌پاشـند. در صورت نبـود پروتيين هيدروليـزات ميتوان از ملاس چغندرقند نيز اسـتفاده کـرد. در اين حالت لازم اسـت غلظـت آن را تا دو برابر (6 در هـزار) افزايش داد. اين‌کار بـا توجـه به خشـکي هوا در زمان خسـارت آفت لازم اسـت 3 نوبـت و به فواصـل 4 روزه تکرار شـود. اوليـن نوبـت، سـه روز پس از ظهور اولين حشـره کامل اسـت.

سم پاشی با مالاتیون 40 درصد 1 در هزار و مالاتیون 57 درصد به مقدار 2 در هزار در زمان تغییر رنگ میوه در ارقام دیررس از سبز به زرد

مگس میوه مدیترانه‌ای(Ceratitis capitata)

اقدامات در مبارزه با آفت مگس مدیترانه‌ای

تسریع برداشت میوه‌هایی مانند هلو، شلیل، پرتقال والنسیا، سیب، گلابی و ...

جمع آوری و از بین بردن میوه‌های آلوده ریخته شده زیر درختان

برای شکار انبوه آفت تله‌های جلب کننده حاوی مایع سراتراپ به تعداد 50 عدد در هکتار نصب شوند.

انجام طعمه پاشی در باغاتی که بیشتر از 3 عدد مگس در روز و میوه نیز در مرحله رسیدن باشد با استفاده از پروتئین هیدرولیزات به میزان 2 تا 3 لیتر به همراه 200 سی سی حشره کش مالاتیون در 100 لیتر آب با استفاده از سم‌پاش پشتی تلمبه‌ای به صورت یک ردیف در میان 25 تا 30 روز قبل از رسیدن کامل میوه توصیه و حداقل 2 مرحله به فاصله 7 تا 10 روز تاکید می‌شود.

مگس میوه


ا

 

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها

منابع

مدیریت تلفیقی مگس گیلاس.1395. رئوف كليائي

دستورالعمل مدیریت آفت مگس میوه در باغات


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵