کود آبیاری

یکی از روشهای افزایش راندمان مصرف آب و کودها استفاده از سیستم هاب نوین آبیاری و کوددهی مانند کودآبیاری است. در این روش کودها در مخزنحل شده و همراه با آبیاری در اختیار ریشه گیاه قرار می‌گیرند. استفاده از سیستم کودابیاری نیازمند رعایت نکات زیر است:

کود آبیاری

افزایش تولید در واحد سطح و بهبود کمی و کیفی عملکرد هرچه بیشتر محصولات زراعی و باغی، نیاز به توجه خاصی دارد که مدرنیزه کردن سیستم هاي آبیاري و تبدیل آنها از روشهاي رایج زارعین (سطحی) به سیستم هاي تحت فشار (قطره‌اي) می‌تواند نقش مهمی را در این مسئله داشته باشد. ترکیب این دو فاکتور (آب و کود) و یا به اصطلاح کود دهی با آبیاري از محاسن ویژاي برخوردار می‌باشد که موفقیت در این روش مستلزم داشتن آگاهی کافی در رابطه با نیاز آبی و نیاز کودي هر محصول است. در این روش به دلیل استفاده بهینه از مصرف آب و کود، آلودگی محیط زیست به حداقل رسیده و تقسیط مصرف کودها در مراحل حساس و مورد نیاز گیاه به سهولت انجام می‌پذیرد. همچنین از هدر رفتن کود به دلیل کنترل غلظت عناصر غذایی در خاك جلوگیري شده و مطابق با نیاز رشد گیاه، در اختیار آن قرار داده می‌شود از طرف دیگر به دلیل حلالیت یکنواخت کودها در آب آبیاري، جذب آن بهتر صورت می‌گیرد.

کودابیاری

تعریف کود آبیاری

اصطلاح عمومی براي این عمل «تزریق مواد شیمیایی به آب آبیاري می باشد. مواد شیمیایی شامل انواع کودهاي محلول، علفکشها، حشره کشها و غیره می‌تواند به داخل سیستم آبیاري تزریق شود. این اصطلاح در مورد انواع کودها « تزریق کود به آب آبیاري » نامیده می‌شود که از اهداف ویژه انواع سیستم هاي آبیاري قطره اي و بارانی است. تزریق کود به آب آبیاري، شامل حل کردن کودهاي محلول در آب و کاربرد آن از طریق سیستم هاي قطرهاي و بارانی می‌باشد که روشی موثر، آسان و اقتصادي است. و مناسب بودن آن به شرایط خاك و محصول، روش آبیاري، کیفیت آب، نوع کود و مسایل اقتصادي بستگی دارد. این روش معمولاً در خاكهاي درشت بافت داراي امتیاز بیشتري نسبت به خاکهاي ریز بافت است. این مساله به نوع کود و چگونگی حرکت آن در خاك بستگی دارد. کود آبیاري کاربرد کود مایع در یک سیستم آبیاري می‌باشد. میکروآبیاري و کود آبیاري امکان کنترل دقیق آب و مواد مغذي را ارئه می‌کنند سود عمده ي کود آبیاري این است که نسبت به لوازم پراکنده سنتی، انعطاف پذیري بیشتر دارد و مواد مغذي به کار گرفته شده را بهتر کنترل می‌کند. در این روش کودها هنگامی مصرف می شوند که لازم است و در مقادیر کم به کار گرفته می‌شوند در نتیجه مواد مغذي قابل حل در آب ، کمتر در معرض فرو شسته شدن به وسیله بارندگی زیاد یا آبیاري بیش از حد می‌باشند. با کودآبیاري، گیاه هرزمان که آبیاري شود تغذیه هم می‌شود، و مواد مغذي لازم را تا آبیاري بعدي دریافت می‌کند. رایج ترین ماده مغذي به کار گرفته شده در کود آبیاري نیتروژن است.

مزایاي کود آبیاری

کاهش مقدار کود مصرفی

کاهش مصرف آب با کود آبیاري

کاهش هزینه‌هاي کارگري

باعث کاهش آلودگی محیط زیست

سهولت دسترسی به مواد غذایی مورد نیاز گیاه در هر زمان

روشهاي مختلف کود آبیاری

بارانـی

یکی از مزایای این روش این است که هر دو عمل آبیاری و کوددهی هر دو با هم انجام می‌شود. همچنین امکان کنترل دقیق نه تنها بر عمق کوددهی بلکه روی توزیع کود توسط لوله های فرععی آبیاری می‌باشد.

آبیاری بارانی

قطـره‌ای

خصوصیات کودهاي مورد مصرف در آب ابیاري قطره ای: نسبت حلالیت آن در آب زیاد باشد. کود مورد نظر نباید داراي پوششی باشند. درجه شوري آن پائین و خیلی کم باشد. خاصیت فیزیولوژیکی آن اسیدي باشد. درآب کدورت ایجاد نکند.

کودهایی که با هم قابل اختلاط نیستند یکجا استفاده نشود چون سبب گرفتگی لوله های آبیاری خواهند شد. کودهاي سولفاته و فسفاته را نبایستی با کودهایی که داراي کلسیم هستند یکجا استفاده نمود تا وقتیکه فشار داخل لوله ها به حد نرمال نرسیده باشند از باز نمودن شیر فلکه مخزن کود خودداري گردد. در صورت مصرف کود ازته در سیستم آبیاري قطره اي از کود آمونیوم نیترات 33 درصدي استفاده شود. از مصرف اوره و سایر کودهاي کلاسیک خودداري شود. چنانچه املاح محلول خاك و یا اب آبیاري بالا باشد از مصرف کود امونیوم سولفات خودداري شود. در ابتداي به کارگیري سیستم تحت فشار (10 تا 15 دقیقه ) در بدو و انتهاي آبیاري فقط اب در سیستم آبیاري جریان داشته باشد و از تزریق کود خودداري شود. بعلت بالا بودن تاثیر شوري کود سولفات آمونیوم این کود نبایستی در باغاتی که مسئله شوري وجود دارد مصرف شوند. بعلت وجود کلسیم در کود اسید فسفریک در صورتیکه میزان کلسیم در اب ابیاري زیاد باشد مصرف نخواهد شد.

مخزن آبیاری

کودهای مناسب برای کود آبیاری

بسیاري از کود هاي خشک، مایع و سوسپانسیون مایع، براي استفاده در سیستم هاي قطره اي و بارانی مناسبند. معیار اصلی در انتخاب یک کود، حلالیت، سهل الوصول بودن و قیمت مواد مغذي مطلوب در آن می‌باشد.

باعث خوردگی و نرم شدگی لوله هاي پلاستیکی و یا گرفتگی سیستم نشوند.

قابل حل یا قابل امولسیون شدن در آب باشند.

با املاح یا دیگر مواد شیمیایی موجود در آب آبیاري، ایجاد واکنش نکنند.

زیر زمینی

در این روش آب از طریق لوله هایی که در زیر خاک قرارر می‌گیرد در ناحیه گسترش ریشه با فشار کم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش باعث افزایش راندمان مصرف عناصر غذایی بویژه عناصر کم تحرک و غیر پویا در خاک ایفا می‌کند.

سطحی

در این روش کود داخل مخزن حل می‌شود و سپس از طریق شیر خروجی نصب شده روی مخزن  با تنظیم میزان کود مورد نیاز در مسیر نهر اصلی، همزمان با آبیاری کوددهی هم انجام می‌شود. قرار دادن کیسه کود در مسیر آب برای کوددهی روش مناسبی نیست.

منبع

روش کودآبیاری، قربان قربانی نصر آباد-1394


منبع : روش کودآبیاری، قربان قربانی نصر آباد-1394
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲