معرفی آفت شته

ﺷﺘﻪﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻓﺎت ﮐﺸﺎورزي در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺴﺎرت زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺪنی ﻧﺮم داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت دﻫﺎﻧﯽ زﻧﻨﺪه- ﻣﮑﻨﺪه ﺧﻮد از ﺷﯿﺮه ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﻨﯽ زﯾﺮ ﺑﺮگﻫﺎي ﺟﻮان و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

معرفی آفت شته

ﺷﺘﻪﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻓﺎت ﮐﺸﺎورزي در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺴﺎرت زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺪنی ﻧﺮم داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت دﻫﺎﻧﯽ زﻧﻨﺪه- ﻣﮑﻨﺪه ﺧﻮد از ﺷﯿﺮه ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﻨﯽ زﯾﺮ ﺑﺮگﻫﺎي ﺟﻮان و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

علایم آفت شته

برگهای در معرض آفت شته به دلیل تغذیه زیاد شته از شیره گیاهی زرد، پژمرده و پیچیده می‌شوند. ﺑﺰاق ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮوك ﺷﺪن و پیچیدگی برگ یا ﺑﺎﻓﺖ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﻮد، همچنین، ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺘﻪ روي ﻏﻨﭽﻪﻫﺎي ﮔﻞ و ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ و رﯾﺰش آنﻫﺎ ﺷﻮد. ﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺴﻠﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دوده ﯾﺎ ﻓﻮﻣﺎژﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاند در بقایای عسلک روی برگ‌ها رشد کنند. همچنین این ماده شیرین سبب جذب مورچه‌ها نیز می‌شود.

از جمله آسیب‌های دیگر که شته به گیاهان وارد می‌کند انتقال ویروس ها از طریق قطعات دهانی و خرطوم خود است.  ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺘﻪ ﺟﻮان ﺑﺎل به ﻣﯿﺰﺑﺎن جدید ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و روي ﮔﯿﺎه ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺟﻮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺷﯿﺮه ﮔﯿﺎﻫﯽ میﮐﻨﻨﺪ. ﭘﻮرهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ اﻓﺮاد هم از شیره گیاه تغذیه می‌کنند و پس از 7 تا 10 روز بالغ شده و مجددا تولید مثل می‌کنند.

انواع شته

شته‌ها میزبان‌ها گوناگونی داشته و به نام‌هایی بین کشاورزان معروف هستند: شته روسی، شته معمولی گندم، شته سبز سیب، شته خونی سیب، شته سبز هلو، شته خالدار هلو، شته سیاه چای و ...

شته خونی یا وولی

شته روسی گندم

شته سبز سیب

راههای کنترل و مبارزه با شته‌ها در محصولات زراعی مثل گندم و جو چیست؟

تنظیم دقیق تاریخ کشت، آبیاری درست و کافی، کوددهی مناسب، ارقام مقاوم، بازدید دوره‌ای مزارع و مبارزه به محض مشاهده آفتبا سمومی مثل دیمتوات، اکسی دیمتون متیل، مالاتیون. در صورت وجود بارندگی کافی در پاییز و زمستان مشکل زیادی ایجاد نمی‌شود.

نکته: در شته روسی از مالاتیون استفاده نشود.

راههای کنترل و مبارزه با شته‌ها در درختان معتدله چیست؟

یکی از راههای کنترل این آفت روغن پاشی در اواخر زمستان و استفاده از سموم فسفره تماسی پیش بهاره است. سمومی مانند اکسی دیمتون متیل، مالاتیون، پیریمیکارب و دیازینون.

نکته: برای درختان هلو و شلیل از اکسی دیمتون متیل استفاده نشود.

مطالب مرتبط

آفت شته مومی و راههای کنترل آن چیست؟

برای شته چه سمی خوب است؟برای شته چه سمی بزنم؟حشرات ریز سیاه، شته باغی، سم شته باغی، مبارزه با شته، مبارزه با شته باغی، مشکل شته، بهترین سم برای شته هلو، شته سبز هلو، شته سیب، شته سیاه، شته خونی، شته کش، شته چیست؟مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان آفات و بیمار‌ی‌ها

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی
اپلیکیشن امداد کشاورز


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰