ثبت آگهی

بره افشار


استان: مركزی
شهر/محله : شازند
نوع : زنده
تعداد : ۳۰
متوسط وزن(واحد) : ۲۵/۳۰
نژاد : افشار
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
محل تحویل : خودمتحویل میگرم

توضیحات


فقط پیامک .آدرس بدین

آگهی های مرتبط