ثبت آگهی

خریدار گوسفند نر نژاد افشاری


استان:
شهر/محله : تهران
نوع : زنده
تعداد : ۲۰۰
متوسط وزن(واحد) : ۲۰ الی ۳۰
نژاد : افشاری

توضیحات


جهت پرواربندی

آگهی های مرتبط