مبارزه با کرم خراط با تله فرمونی

مبارزه با کرم خراط با تله فرمونی

یکی از راه هاي مدیریت این آفت، شکار حشرات کامل نر توسط تله هاي فرومونی با هدف اختلال در جفتگیري است. در این راستا بررسی هاي انجام شده با هدف تعیین بهترین نوع تله فرمونی براي شکار حشرات کامل نر این آفت در مناطق گردوکاري استان هاي البرز، خراسان رضوي، خراسان جنوبی و کرمان نشان داد،
برچسب ها: کرم خراط, تله دلتا, تله های فرومونی, مبارزه با کرم خراط, تله بالی, شکار حشرات کامل نر, پروانه کرم خراط, لارو این پروانه چوبخوار, خرید انواع تله فرمونی از امداد کشاورز, شکار انبوه پروانه کرم خراط, خرید انواع تله سطلی, خرید تله مک فیل, تله هاي دلتا, خرید تله هاي دلتا, روش نصب تله ها, شکار پروانه هاي نر کرم خراط,
تعداد بازدید: 3673