مبارزه با سرمازدگی بهاره درختان انگور

مبارزه با سرمازدگی بهاره درختان انگور

سرمازدگی ممکن است به دو دلیل اتفاق بیفتد، یکی به دلیل جبهه هوای بسیار سرد که از مناطق سردسیر مانند سیبری وارد کشور شده و نوع دیگر نوع تشعشعی که در طول شب به دلیل از دست رفتن گرمای جذب شده زمین اتفاق می‌افتد. در این حالت هوای گرم به دلیل سبکی به ارتفاعات رفته و به تدریج در طول شب گرمای زمین توسط طول موج بلند از زمین خارج می‌شود. در کشور ما بیشتر به دلیل واژگونی حرارتی هوا و از نوع سرمازدگی تشعشعی است.  
برچسب ها: سرمازدگی بهاره, ارقام انگور, کود برای سرمازدگی, سرمازدگی بهاره انگور, مبارزه با سرمازدگی بهاره درختان انگور, سرمازدگی بهاره درختان انگور, سرمازدگی تشعشعی, سرمازدگی بهاره در انگور, انتخاب محل کشت انگور, خسارت سرمای بهاره, خسارت سرمای بهاره به انگو, سیستم ایستاده انگور, سیستم روسیمی کوردون, خسارت سرمازدگی بهاره, هرس تأخیری انگور, هرس تأخیری انگور, پوششهای پلاستیکی,
تعداد بازدید: 3130
تعداد بازدید: 3074
برداشت و انبارداری انگور

برداشت و انبارداری انگور

رسـیدگی انگـور بـا افزایـش قنـد، کاهـش اسـیدیته، توسـعه رنـگ، بافـت و طعـم همـراه اسـت و بايـد نسـبت مقـدار قنـد و اسـيدي حبـه هـاي انگـور نيـز به ميـزان معينـي برسـد. تـا موقعـی کـه انگـور بـه بوتـه متصـل باشـد ایـن تغییـرات ادامـه مـی یابـد ولـی بعـد از برداشـت ایـن تغییـرات متوقـف می‌شوند.
برچسب ها: مصـرف تـازه خـوري انگور, رسـیدگی انگـور, روش برداشت انگور, هورمـون جیبرلیـن, سردخانه, ارقام انگور, سرد کردن اولیه محصول انگور, بسـته بنـدي انگـور, میـزان تنفس انگـور, انگـور بیدانـه سـلطانی, سردخانه انگور, انگورهـای قزل اوزوم, انگور شـاهرودی, سـرد کـردن اوليـه انگـور, کیفیـت انگـور, دي اكسـيد گوگـرد,
تعداد بازدید: 997