مبارزه با آفات مهم کلزا

کلزا یکی از مهم ترین گیاهان زراعی در کشور است. در این مطب آفاتی مانند سنک بذر خوار، شته مومی و بید کلم در کلزا معرفی و راههای مبارزه با آن جمع آوری شده است.

سنک بذر خوار کلزا

حشره سنک کلزا یکی از مهم ترین آفات کلزا است که در کلزا، ﯾﻮﻧﺠﻪ، ﭘﻨﺒﻪ، ﺷﺒﺪر، ﺑﺎدام آسیب وارد می‌کند. ﯾﮑﯽ از آﻓﺎت ﻣﻬﻢ زراﻋﺖ ﮐﻠﺰا در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﻓﺎرس، ﮐﺮدﺳﺘﺎن، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻗـﻢ، آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑﯽ، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻣﺮﮐﺰي، ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ. سنک از جنس نیسوس است و معمولا از بذر گیاهان تغذیه می‌کند. قبل از برداشت محصول  اﺑﺘﺪا ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﮐﻒ ﻣـﺰارع ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺸﺪه، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل و دﭘﻮ ﺷﺪن ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻔﺖﮔﯿﺮي ﮐﺮده و روي ﺧﺎك و ﺷﮑﺎف زﻣﯿﻦ ﺗﺨﻢ رﯾﺰي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﭘﻮره ﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺑﺬور رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه روي زﻣﯿﻦ و ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ آﺑﺪار، ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز و ﯾﺎ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﮐﻠﺰاي ﺳـﺒﺰ ﺷـﺪه در ﻣﺰارع ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ. دورة ﭘﻮرﮔﯽ ﻧﺴﻞ اول ﺣﺪود ﯾﮑ ﻤﺎه از اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﺗـﺎ  اواﺳﻂ ﺧﺮداد ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻧﺴﻞ دوم از اواﺳﻂ ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺗﯿﺮﻣﺎه و ﻧﺴﻞ ﺳﻮم از اواﺳﻂ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﺮداد ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ.

سنک

کنترل سنک بذر خوار کلزا

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﻏﻼفﻫﺎ، ردﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰارع آﻟﻮده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺿﺮوري اﺳﺖ. برای کاهش  خسارت این آفت بقایای محصولات از زمین جمع شود. بعد از خارج کردن بذر و بقایای محصول شخم عمیق زده شود.

کنترل شیمیایی

در صورتی که جمعیت سنک زیاد شود و یا در مزارع مجاور آلودگی مشاهده شود از سمومی مانند دورسپان 40 درصد به مقدار 1 تا 1.5 لیتر در هکتار استفاده شود.

شته مومی کلزا

این آفت از مهم ترین آفات کلزا و خانواده کلم ها است. زنگ بدن شته ماده سبز تیره تا سبز روشن است و با یک ماده آرد مانند پوشیده شده است. ﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﯽ ﺑﺎل ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﺗﺎ ﺗﯿﺮه و ﺑﺪن آﻧﻬﺎ از ﻣﺎده ﻣﻮﻣﯽ آرد ﻣﺎﻧﻨﺪي ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎﻟﺪار ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺒﺰ رﻧﮓ و ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻣﺎده ﻣﻮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺮ و ﺳﯿﻨﮥ آﻧﻬﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﺗﯿﺮه ﺑﻮده و ﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﯿﺮه از ﺳﺮ ﺗﺎ روي ﺷﮑﻢ اﻣﺘﺪاد دارد.

خسارت شته مومی کلزا

زمان آلودگی اولیه کلزا به این آفت بسته به شرایط آب و هوایی متفاوت است و ممکن است در ماههای پاییز، اواخر زمستان و یا اوایل بهار متفاوت باشد. ﺷﺘﻪ ﻣﻮﻣﯽ ﮐﻠﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﻨﯽ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ، ﺳﺎﻗﻪ، ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺮ ﺑﺮگ ﮐﻠﺰا ﺗﺠﻤﻊ کرده و ﺑﺎ ﺧﺮﻃﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزك ﺧﻮد از ﺷﯿﺮه ﺑﺮگ ﻫﺎ، ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﺟﻮان، ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﻞ و ﻏﻼف ﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽکنند، ﮐﻪ آﺛﺎر اﯾﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮگ ﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ، ﺿﻌﻒ و ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ، زردي ﺑﺮﮔﻬﺎ، ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ، ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻏﻼف ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪي ﮐﻠﺰا ﺑﻪ ﺷﺘﻪ ﻣﻮﻣﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻏﻨﭽﻪ ﮔﻞ، ﺑﺎز ﺷﺪن ﮔﻞ ﻫﺎ و ﻏﻼف دﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺘﻪ و ﺗﺮﺷﺢ ﻋﺴﻠﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪن اﻧﺪام ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﺪار روي ﺧﺎك و اﻃﺮاف ﻃﻮﻗﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﮐﻠﻢ و ﮐﻠﺰا ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ اﻓﺮاد ﻧﺮ و ﻣﺎده را از آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد می‌آﯾﻨﺪ. ﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣـﺎده ﻫـﺎي دﯾﮕـﺮي را ﺑﻮﺟـﻮد ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آورد. زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﻢ و ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ روي ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﯾﺎ روي ﺑﻮﺗﻪ ﻫـﺎي ﮐﻠـﺰا(ﺟﻮاﻧـﻪ  ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﺮﮐﺰي) درﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻮا (اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﺎر) ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﻞ ﺷﺘﻪ ﻣﻮﻣﯽ ﮐﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ  ﻣﺤﻞ بین 15 تا 20 نسل در سال است. با توجه به اینکه دمای آستانه برای فعالیت شته کلزا 5 درجه سانتی گراد است در زمستان هم ممکن است فعالیت داشته باشد. 

شته مومی

شته کلزا

خسارت شته

مبارزه با شته مومی کلزا

از بین بردن علفهای هرز خانواده کلم ها در مزارع کلزا، استفاده از ارقام مقاوم مانند طلایه-لیکورد و اکاپی که مقاوم تر از سایر ارقام هستند. قبل از ورود توده های شته از حاشیه مزارع به داخل آن اقدام به مبارزه شود. استفاده از کفشدوزک یا بالتوری برای مبارزه بیولوژیک با آفت توصیه می‌شود. برای مبارزه شیمیایی با شته مومی کلزا از سمومی مانند ایمیداکلوپراید 1 لیتر در هکتار و پریمیکارپ یک کیلو گرم در هکتار توصیه می‌شود.

بید کلم در کلزا

این آفت تقریبا در تمام قاره های جهان گسترش و اهمیت دارد. در کشور ما هم در سواحل دریای خزر، تهران، فارس، آذربایجان، اصفهان، خراسان و خوزستان دیده می‌شود. به صورت شب پره کوچکی است که بالهای جلویی آن باریک و کشیده و کناره های آن ریشک دار است. رﻧﮓ ﺑﺪن ﭘﺮواﻧﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﺗﯿﺮه و رﻧﮓ ﺑـﺎل ﻫﺎي ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻗﻬﻮه اي ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻻروﻫﺎي اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و از روي ﺑﺮگ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎر اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ آوﯾﺰان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ دوره ﻻروي در داﺧﻞ ﭘﯿﻠﻪ اي ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺗﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻔﯿﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

خسارت آفت بید کلم در کلزا

در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﺰا دﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺣﺸﺮات ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ روﯾﺸﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت روي ﮔﯿﺎه ﮐﻠﺰا ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﻧﻤﻮده و ﻻرو ﻫﺎي آن از ﺑﺮگ ﻫﺎي ﮐﻠﺰا ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺧﺴﺎرت آن ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻرو ﻫﺎي ﺟﻮان ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ رﮔﺒﺮگﻫﺎي اﺻﻠﯽ را ﺳﻮراخ ﮐﺮده و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮگ ﻫﺎ شروع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ می‌کند. اﮔﺮ ﺣﻤﻠﻪ آﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﺟﻮان ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮔﯿﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮑﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اواﺳﻂ زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ و اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻮان و ﻧﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ .در ﻣﺰارع ﮐﻠﺰا ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺮﺣﻠﻪ‌ای  در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮاﮐﻢ آﻓﺖ زﯾﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻏﻼف ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻻرو ﻫﺎ داﺧﻞ، ﻏﻼف دﻫﯽ ﻏﻼف ﻫﺎ رﻓﺘﻪ و اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ.

بید کلم

مبارزه با آفت بید کلم

اقداماتی مانند ﺗﻨﻈﯿﻢ آﺑﯿﺎري، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﺷﺖ، ﮐﻮد دﻫﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم زودرس ﯾﺎ دﯾﺮرس، ارﻗـﺎم ﻣﻘـﺎوم، ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺗﻠـﻪ و ﻫﻤﺮاه، ﺗﻨﺎوب، رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮔﯿﺎه برای کنترل و کاهش این آفت توصیه می‌شود. برای مبارزه با آفت استفاده از سمومی مانند ایندوکساکارب(آوانت) به مقدار 250 سی سی در هکتار، هگزافلومورون(کنسالت) 1 لیتر در هکتار، آتابرون 750 سی سی در هکتار و کلرپیریفوس(دورسپان) 2 لیتر در هکتار توصیه می‌شود.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی، اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی

منابع

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺪ ﮐﻠﻢ در ﮐﻠﺰا، ﻓﺮﯾﺒﺎ وﻓﺎﯾﯽ، ﺣﻤﯿﺪ ﯾﺪاﺋﯽ-1397

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺘﻪ ﻣﻮﻣﯽ ﮐﻠﺰا، ﻓﺮﯾﺒﺎ وﻓﺎﯾﯽ، ﺣﻤﯿﺪ ﯾﺪاﺋﯽ-1397

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ: ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻨﮏ ﺑﺬر ﺧﻮار ﮐﻠﺰا، ﻓﺮﯾﺒﺎ وﻓﺎﯾﯽ، ﺣﻤﯿﺪ ﯾﺪاﺋﯽ-1397


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴