آفات و بیماری‌های درخت پکان ( گردوی گرمسیری)

ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺁﻓﺎت اﻏﻠﺐ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﮑﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺪود ٧ ﻣﺎﻩ زﻣﺎن ﺑﺮاﯼ رﺷﺪ و رﺳﻴﺪن ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ درهﻤﻴﻦ زﻣﺎن هﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ و ﺻﺪﻣﻪ ازﺳﻮﯼ ﺁﻓﺎت وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﺁن ﺣﺎدث ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﯼ ﮐﻨﺘﺮل ﺁﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺼﻮل در ﻳﮑﺴﺎل، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﺪاوم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ درﺧﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺁﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و رﻳﺰش ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﺧﻮد ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺿﻌﻴﻒ ﮔﺸﺘﻪ و دﭼﺎر ﮐﺎهﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدد.

آفات و بیماری‌های درخت پکان ( گردوی گرمسیری)

اﻳﻦ ﺧﺸﮑﺒﺎر ﺑﺎ ارزش ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺮدو ﮐﻪ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را داراﺳﺖ، ﺁب و هﻮاﯼ ﮔﺮم را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽ دهﺪ و ﻣﻐﺰ ﺁن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪهﺎﯼ ﭼﺮب ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﺑﻮدﻩ و از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻴﻮﻩ، ﻣﻴﻮﻩ ﺁن ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺗﺮ از ﮔﺮدو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﻣﯽ، اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد درﺑﺮاﺑﺮﮔﺮﻣﺎ، ﺧﺸﮑﯽ و ﺑﺎدهﺎﯼ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ و در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎهﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺒﻮدﻩ اﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ دوام ﺑﻴﺎورد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ درﺧﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺸﺖ ﺁن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ازﺟﻤﻠﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ، ﺗﺮﮐﻴﻪ و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دراﻳﺮان ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل ۱۳۴۶ ﺗﻌﺪادﯼ ﻧﻬﺎل ﭘﻴﻮﻧﺪﯼ از اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎزﮔﺎرﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺻﻼح و ﺑﺬر و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ وارد ﮐﺸﻮرﮔﺮدﻳﺪﻩ و در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻊ درﺑﺎغ اﮐﻮﻟﻮژﯼ ﻧﻮﺷﻬﺮ، داراب ﻓﺎرس و ﻣﺮﮐﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻔﯽ ﺁﺑﺎد – دزﻓﻮل ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ایــن درخــت کــه در بیــن میوههــای خشــکباری از بیشتریــن رشــد، طولانی ‌ترین عمــر و بالاترین ارزش غذایـی برخـوردار اسـت، در صنایـع شـیرینی پزی کاربـرد فراوانـی دارد. بیـش از ۱۷۵ رقـم تجـاری پـکان در باغ‌هـای دنیا وجود دارد. در آمریـکا، پـکان به ملکه میوه‌های خشــکباری معــروف اســت. محصــول پــکان ماننــد ســایر میوههــای خشــکباری، به دلیل کم‌ حجــم بــودن و قابلیـت بالای نگهـداری، قیمـت بالا و کمتریـن نوسـان قیمـ ت در اقتصـاد باغ‌داری اهمیـت بسیار زیادی دارد.

یـک هکتـار باغ پـکان در شـرق خوزسـتان (شهرسـتان باغملـک) کـه دارای ۱۵۰ درخـت اسـت، در سـال هفتـم توانایـی تولید دو تـن میوه را دارد کـه در مقایسـه بـا یــک هکتــار بــاغ مرکبــات بــا عملکــرد ۱۵ تـن، درآم د بیشتــری بــرای باغــدار دارد. کاهــش قیمــت میــوه مرکبات در زمـان برداشـت در سـالهای اخیـر، مزیـت اقتصـادی یـک محصـول آجیلـی ماننـد پـکان را بیشتـر نشــان می‌دهــد.

 

 

مراکز مهم تولید در کشور و مناطق دارای پتانسیل بالقوه برای گسترش تولید

در سـال ۱۳۴۶ تعـدادی نهـال پیونـدی پـکان توسـط واحـد تحقیقـات سـازمان آب و بـرق خوزسـتان از آمریـکا به منظـور مطالعـه سـازگاری وارد کشـور شـد و در قطعـه ۲۰۰ مزرعــه آزمایشــی (مرکــز تحقیقــات کشــاورزی صفی آبــاد کنونــی) کاشــته شــدند. در اســتان گلســتان به ویــژه شهرســتان گنبــد اصله‌هایــی از پــکان از چنــد دهــه گذشــته کاشــته شــده اســت. همچنیــن ســوابقی از کاشـت دانهـال پکان در مناطقـی دیگر وجـود دارد.

استان

 

شهرستان

گیلان

لاهیجان

مازندران

نوشهر

فارس

داراب

تهران

 

ورامین

 

 

 

خواص دارویی

خواص دارویی مغــز پــکان سرشــار از آنتیاکســیدان‌ها به ویــژه  فالونوئیدهــا اســت کــه در ســلامت قلــب بســیار مؤثــر اسـت. میـزان فالونوئیدهـای پـکان بیـش از دو برابـر بـادام، ً هفــت برابــر گردوســت. پســته و بــادام هنــدی و تقریبــا پــکان مفیدتریــن میــوه آجیلــی بــرای همــه ســنین اسـت. همچنیـن بـرای افـراد مبتلا بـه دیابـت، آلزایمـر، پارکینســون و ســنگهای صفــراوی بســیار مفیــد اســت. مــاده گامــا- توکوفــرول در پــکان در مقایســه بــا ســایر میوه‌هــای آجیلــی بیشتــر اســت. ایــن مــاده نوعــی از ویتأمیـن E اسـت کـه اکسـید شـدن کلسـترول خـون را کاهــش می‌دهــد و در کنتــرل عارضه‌هــای قلبــی بســیار مؤثــر اســت. از بــرگ پــکان بــرای درمــان عفونت‌هــای قارچــی پوســت ســر و از عصــاره ساخته‌ شــده از پوســت پــکان بــرای درمــان ســل اســتفاده می‌شــود.

آفات و بیماری‌ها

ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺁﻓﺎت اﻏﻠﺐ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﮑﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺪود ٧ ﻣﺎﻩ زﻣﺎن ﺑﺮاﯼ رﺷﺪ و رﺳﻴﺪن ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ درهﻤﻴﻦ زﻣﺎن هﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ و ﺻﺪﻣﻪ ازﺳﻮﯼ ﺁﻓﺎت وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﺁن ﺣﺎدث ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﯼ ﮐﻨﺘﺮل ﺁﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺼﻮل در ﻳﮑﺴﺎل، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﺪاوم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ  درﺧﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺁﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و رﻳﺰش ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﺧﻮد ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺿﻌﻴﻒ ﮔﺸﺘﻪ و   دﭼﺎر ﮐﺎهﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدد. واﮐﻨﺶ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ارﻗﺎم ﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻗﺎﭼﮑﺸﻬﺎ و آﻓﺖ ﮐﺸﻬﺎﯼ ﻣﻮﺛﺮ و ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﮑﻨﻴﮑ‌ﻬﺎﯼ زراﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آفات درخت پکان

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻩ ﭘﮑﺎن را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮاردهﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺷﭙﺸﮏ، ﺷﺘﻪ ﺳﻴﺎﻩ وزرد، ﻓﻴﻠﻮﮐﺴﺮا و ﭼﻮﺑﺨﻮار، Stink bugs و ﻣﻴﻮﻩ ﺧﻮار... ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺷﭙﺸﮑﻬﺎ و  Stink bugsو ﻣﻴﻮﻩ ﺧﻮار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺴﺎرت را ﺑﻪ ﻣﻴﻮﻩ و اﻧﻮاع ﺷﺘﻪ هﺎﯼ زرد و ﺳﻴﺎﻩ و ﻓﻴﻠﻮﮐﺴﺮا و ﭼﻮﺑﺨﻮار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺴﺎرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، زﻣﺎن ﺷﻴﻮع اﮐﺜﺮ ﺁﻓﺎت ﭘﺲ ازﮔﺮدﻩ اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

آفات مهم در کشور در جنـوب کشـور به دلیـل هـوای گـرم، آفـت خاصـی روی درختــان پــکان دیــده نشــده اســت؛ امــا در اســتان گلســتان، خســارت آفــات چوبخــوار و پوســتخوار گــزارش شــده اســت.  

 

آفت casebearer در برگ پکان

ایــن آفــت بــه بــرگ، گل آذیــن گل مــاده و میوه‌هــای تــازه تشکیل شــده حملــه می‌کنــد.

 

آفت شته پکان

 آفـت شـته پـکان بـا حملـه بـه برگ‌هـا و میوه‌هـا باعث ایجـاد گال می‌شـود و عملکـرد و کیفیـت میـوه پـکان را به شـدت کاهـش می‌دهـد

 

بیماری‌های درخت پکان

اسکب

اسـکب مهمتریـن بیمـاری پـکان در مناطـق مرطـوب اسـت. ایـن بیمـاری را قـارچ Fusiclacum effusum ایجـاد میکنـد. روی سـطح برگ‌هـای جـوان و خشـکبر پوش میوه‌هـای در حـال رشـد، لکه‌هـای ریـز تیـرهای بـه شـکل دایـره و بـه رنـگ سـبز زیتونـی تا سـیاه دیـده می‌شـود. در نهایـت ایـن لکه‌هـا بـه هـم می‌رسـند و لکه‌هـای بزرگتری را تشـکیل می‌دهنـد. ایـن بیمـاری اگـر کنتـرل نشـود می‌توانـد باعـث از بین رفتـن همـه محصـول به ویـژه در سـال‌های مرطـوب شـود. به دلیـل بزرگـی تـاج درخـت، کنتـرل ایـن بیمـاری از طریـق سمپاشـی کار مشـکلی اسـت. مهمتریــن راه کاهــش خســارات بیمــاری اســکب، اسـتفاده از ارقـام مقـاوم اسـت. از نظـر میـزان مقاومـت بـه ایـن بیمـاری، ارقـام پـکان بـه 4 گـروه تقسـیم میشـوند: ارقـام بـا مقاومـت عالـی: مهمتریـن رقـم در ایـن گـروه رقـم الیـوت اسـت. رقمـی پرمحصـول امـا سـال آور و حســاس بــه ســرمای بهــاره اســت. کورتیــس، گلوریــا، گرانـدی، بارتـون و کارزا در ایـن گـروه قـرار دارنـد.

 ارقـام بـا مقاومـت خـوب: ارقـام اسـتوارت، سـامنر و دیزایریبـل.

ارقــام بــا مقاومــت متوســط: اوکانــی، کادو، فورکــرت و کیــپ فیــر.

ارقام حساس: پانی و سیوکس.

 

ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎری‌ها

ﺑﻴﻤﺎرﻳ‌ﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎخ و ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دهﻨﺪ و ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺳﻔﻴﺪﮎ ﭘﻮدرﯼ، ﻟﮑﻪ ﺑﺮﮔﯽ، ﻟﮑﻪ ﻧﺮم و... ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑه همراه ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎرچﮐﺸ‌ﻬﺎﯼ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﺳﮑﺐ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

بیماری‌های فیزیولوژیکی

 روی درخــت کــه در ارقامــی جوانــه زدن میــوه مثــل آپاچــی، شــینی و ســامنر زیــاد دیــده میشــود  باعــث می‌شــود نتــوان میــوه را مصــرف کـرد. ایـن نابسـامانی فیزیولوژیکـی در سـال های مرطـوب می‌توانــد باعــث از دســت دادن 60 درصــد محصــول شــود. اسـتفاده بیـش از حـد از کودهـای ازتـه به ویـژه در اواخـر ‌‌مراحــل رســیدن میــوه ایــن مشــکل را تشــدید میکنــد.

کم آبــی در اول فصــل و ســپس بارندگــی یــا آبیــاری زیــاد در اواســط تابســتان رونــد رشــد طبیعــی میــوه را مختـل میکنـد و باعـث تخریـب پوسـته و شـکاف خوردن غیرطبیعــی آن و بــروز عارضــه زوال پوســته می‌شــود.

گاهـی نابسـامانی‌های فیزیولوژیکـی، ناشـی از متعـادل نبـودن تغذیـه درختـان اسـت. بـرای مثـال کمبـود نیـکل در درختــان پــکان باعــث عرضــه رزتــی شــدن برگ‌هــا می‌شــود.

 

منبع: ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮوﻳﺞ و ﺁﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮐﺸﺎورزﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮐﺸﺎورزﯼ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن

 

 


منبع : ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮوﻳﺞ و ﺁﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮐﺸﺎورزﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮐﺸﺎورزﯼ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶