معرفی ارقام کلزا

کلزا یکی از محصولات زراعی با مدیریت پذیری بالا است. عملکرد این محصول به تاریخ کشت بستگی دارد. در مناطق مختلف کشور دارای تاریخ کشتهای مختلفی است. زیرا تا رسیدن به فصل سرما باید تعداد معینی برگ(6 تا 8 برگ) داشته باشد. قطر ریشه در زمان وقوع سرما باید به 8 مییلی متر و طول ریشه به 15 سانتی متر برسد.

تاریخ کشت کلزا

کلزا یکی از محصولات زراعی با مدیریت پذیری بالا است. عملکرد این محصول به تاریخ کشت بستگی دارد. در مناطق مختلف کشور دارای تاریخ کشتهای مختلفی است. زیرا تا رسیدن به فصل سرما باید تعداد معینی برگ(6 تا 8 برگ) داشته باشد. قطر ریشه در زمان وقوع سرما باید به 8 مییلی متر و طول ریشه به 15 سانتی متر برسد.  کلزا در تناوب با غلات، علاوه بر حاصلخیزي خاك، باعث کنترل آفات، بیماري ها و علف هاي هرز می باشد. همچنین عملکرد گندم پس از کشت کلزا در مقایسه با آیش بیشتر خواهد بود.

تاریخ کشت کلزا در مناطق مختلف

تاریخ کشت کلزا در استان قم: زمان مناسب کاشت ارقام پی اف و هایولا: 1 مهر تا 5 آبان ماه

تاریخ کشت کلزا در استان البرز: 15 شهریور تا 15 مهر

تاریخ کشت کلزا در استان مازندران: تاریخ کشت کلزا در مناطق کوهستانی استان از 20 شهریور تا 30 مهر ماه. در مناطق میان بند: از اول مهر تا 15 آبان ماه و مناطق دشت و جلگه ای از 5 مهر ماه تا 25 آبان ماه است.

تاریخ کشت کلزا در مناطق سردسیر: اواسط شهریور ماه است.  

میزان بذر مورد نیاز کلزا

برای ارقام آزاد گرده افشان کلزا در استان البرز 60 تا 80 بوته در متر مربع و در ارقام هیبرید 40 تا 50 بوته در متر مربع است. بنابراین در ارقام آزاد گرده افشان مقدار 6 کیلوگرم و در ارقام هیبرید 4 کیلو در هکتار مورد نیاز است. به طور متوسط مقدار بذر کلزا 8 تا 10 کیلوگرم در هکتار است. با توجه به بافت خاك، بهترین عمق کاشت 1 تا 2 سانتی متر است. به علت ریز بودن بذر کلزا، آماده سازي صحیح زمین و تنظیم درست دستگاه بذرکار، اهمیت بسیار زیادي دارد. همچنین بذور کلزا حتما باید با سموم قارچ کش نظیر ویتاواکس به میزان دو در هزار ( 2 گرم قارچ کش براي هر یک کیلوگرم بذر) ضد عفونی شوند.

غلاف کلزا

معرفی ارقام کلزا در ایران

کلزا رقم طلایه: پرمحصول، پایداری عملکرد مناطق سرد

کلزا رقم Hayola401: پرمحصول، پایداری عملکرد و متحمل به ورس، مناسب برای مناطق گرم

کلزا رقم ساریگل: دیررس، پایداری عملکرد مناطق گرم و معتدل

کلزا رقم اوکاپی: پرمحصول و پایداری عملکرد مناطق سرد

کلزا رقم SLM046: پرمحصول، پایداری، عملکرد،مقاومت به خشکی، مناطق سرد

کلزا رقم Hyola 420: پرمحصول، متوسط رس، مناطق گرم

کلزا رقم Hyola 308: پرمحصول، زودرس مناطق گرم

کلزا رقم زرگل: پرمحصول مناطق گرم و معتدل

کلزا رقم استقلال: پرمحصول مناطق گرم و معتدل

کلزا رقم اپرا: متوسط رس، پرمحصول، رشد اولیه سریع، مناطق سرد

کلزا رقم لیکورد:  پرمحصول، پایداری عملکرد مناطق سرد

کلزا رقم RGS003: پرمحصول، متوسط رس مناطق گرم

کلزا رقم مودنا: پرمحصول، پایداری عملکرد مناطق سرد

کلزا رقم زرفام: متوسط رس، پرمحصول مناطق سرد

کلزا رقم ظفر: پرمحصول، تراکم خورجین در ساقه اصلی، مناطق میان بند مازندران

کلزا رقم احمدی: پرمحصول، پایداری عملکرد مناطق سرد

کلزا رقم دلگان: پرمحصول، پایداری عملکرد مناطق گرم

کلزا رقم نیما: پرمحصول، متحمل به پوسیدگی سفید ساقه، مناطق سرد و معتدل سرد کشور

 

آماده سازی زمین برای کشت کلزا

به دلیل اینکه بذرهای کلزا ریز هستند، برای اینکه راحت جوانه بزنند باید بستر کشت نرم و یکنوخت باشد. بعد از برداشت محصول قبل در صورت امکان یک نوبت آبیاری شود تا علف های هرز رشد کنند و بعد از رسیدن خاک به رطوبت مناسب زمین شخم زده شود. قبل از کشت برای خرد کردن کلوخه ها و بقایای محصول قبلی و یکنواخت شدن خاک مزرععه، بهتر است زمین دیسک و لولر زده شود و سپس اقدام به پخش کودهای ازته به مقدار 50 کیلوگرم در هکتار، کودهای فسفره 150 کیلوگرم در هکتار و کودهای پتاسه 100 کیلوگرم در هکتار در سطح مزرعه پخش شود.

کشت بذر کلزا با بذرکارهای مخصوص کلزا یا بذرکارهای غلات بهتر است. عمق کشت بذر کلزا 1 تا 2 سانتی متر و اصله فاروها از هم60 سانتی متر است. روی هر پشته 2 تا 3 ردیف به فاصله 12.5 سانتی متر کشت می‌شود. برخی از کشاورزان برای بهبود ریشه زایی و استقرار گیاه در خاک از کودهای بذرمال حاوی روی و اسید هیومیک استفاده می‌کنند.

;کلزا

برای کنترل علفهای هرز کلزا

می‌توان قبل از کشت از سم ترفلان به نسبت 2 لیتر در هکتار سطح خاک را سمپاشی کرد و سپس با عمق کم دیسک زده شود. فاصله بین سمپاشی و اختلاط با خاک بیشتر از نیم ساعت طول نکشد.

برای کنترل علفهای هرز پهن برگ کلزا در زمان 4 برگی شدن از سم لونترال و برای علفهای هرز باریک برگ کلزا از سم گالانت سوپر استفاده شود.

منبع

https://agrilib.areeo.ac.ir/book_2510.pdf

ارقام زراعی (گذشته و آینده) -1395


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹