معرفی ارقام تجاری گیلاس

گیلاس یکی از محصولات با ارزش باغبانی و از خانواده گلسرخیان است. بومی مناطق سرد و معتدل است و نیاز سرمایی گیلاس بین 500 تا 1200 ساعت است. دماهای منفی 25 درجه را هم تحمل می‌کند.  این میوه به دليل طعم و مزه مطلوب، ارزش غذایی بالا و دوره رسيدگي كوتاه اهميت زیادی دارد.

گیلاس یکی از محصولات با ارزش باغبانی و از خانواده گلسرخیان است. بومی مناطق سرد و معتدل است و نیاز سرمایی گیلاس بین 500 تا 1200 ساعت است. دماهای منفی 25 درجه را هم تحمل می‌کند.  این میوه به دليل طعم و مزه مطلوب، ارزش غذایی بالا و دوره رسيدگي كوتاه اهميت زیادی دارد.

معرفی ارقام گیلاس

مشخصات گیلاس رقم پیش رس مشهد

شروع گلدهی دهه اول فروردين، تاریخ برداشت دهه سوم ارديبهشت، وزن میوه 3.86 گرم،  وزن هسته 0.38 گرم، نسبت گوشت به هسته 20 به 9، شكل ميوه قلبی شکل اندازه دم ميوه سانتیمتر 80/3، رنگ پوست قرمز رنگ گوشت صورتی رنگ آبميوه صورتی، درصد قند 13.42 و pH آب میوه 3.8 است.

پیش رس مشهد

مشخصات گیلاس رقم سیاه قزوین

شروع گلدهی دهه اول فروردين، تاریخ برداشت دهه اول خرداد، وزن میوه 3.94 گرم،  وزن هسته 0.38 گرم، نسبت گوشت به هسته 40 به 9، شكل ميوه قلبی شکل اندازه دم ميوه سانتیمتر 20/4، رنگ پوست سیاه رنگ گوشت قرمز تیره، رنگ آبميوه ارغوانی قرمز تیره، درصد قند 13.74 و pH آب میوه 3.73 است.

سیاه قزوین

مشخصات گیلاس رقم سفید قرمز باغ نو

شروع گلدهی دهه اول فروردين، تاریخ برداشت دهه دوم خرداد، وزن میوه5.31 گرم،  وزن هسته 0.20 گرم، نسبت گوشت به هسته 50 به 25، شكل ميوه قلوه ای شکل اندازه دم ميوه 3.60سانتیمتر ، رنگ پوست قرمز روی رنگ زرد، رنگ گوشت کرم سفید ، رنگ آبميوه بی رنگ ، درصد قند 18.95 و pH آب میوه 3.96 است.

باغ نو

مشخصات گیلاس رقم مورو

شروع گلدهی دهه دوم فروردين، تاریخ برداشت دهه اول خرداد، وزن میوه5.39 گرم،  وزن هسته 0.37 گرم، نسبت گوشت به هسته 80 به 1، شكل ميوه قلبی شکل اندازه دم ميوه3.50 سانتیمتر، رنگ پوست قرمز شرابی، رنگ گوشت قرمز، رنگ آبميوه ارغوانی قرمز تیره، درصد قند 13.02 و pH آب میوه 3.86 است.

مورو

مشخصات گیلاس رقم سیاه شبستر

شروع گلدهی دهه دوم فروردين، تاریخ برداشت دهه دوم خرداد، وزن 7.80 گرم،  وزن هسته 0.35 گرم، نسبت گوشت به هسته 30 به 21، شكل ميوه قلوه ای شکل اندازه دم ميوه2.00 سانتیمتر، رنگ پوست سیاه، رنگ گوشت قرمز، رنگ آبميوه قرمز ، درصد قند 14.84 و pH آب میوه 4.03 است.

سیاه شبستر

مشخصات گیلاس رقم زرد دانشکده

شروع گلدهی دهه دوم فروردين، تاریخ برداشت دهه دوم خرداد، وزن 6.80 گرم،  وزن هسته 0.22 گرم، نسبت گوشت به هسته 30 به 21، شكل ميوه قلوه ای شکل اندازه دم ميوه4.20 سانتیمتر، رنگ پوست قرمز روی متن زرد، رنگ گوشت کرم سفید ، رنگ آبميوه بی رنگ ، درصد قند 15.24 و pH آب میوه 4.04 است.

زرد دانشکده

مشخصات گیلاس رقم بینگ

شروع گلدهی دهه دوم فروردين، تاریخ برداشت دهه دوم خرداد، وزن 6.72 گرم،  وزن هسته 0.33 گرم، نسبت گوشت به هسته 40 به 19، شكل ميوه قلوه ای شکل اندازه دم ميوه4.10 سانتیمتر، رنگ پوست قرمز شرابی، رنگ گوشت قرمز ، رنگ آبميوه صورتی ، درصد قند 13.13

 و pH آب میوه 3.94 است.

گیلاس بینگ

مشخصات گیلاس رقم سیاه مشهد

شروع گلدهی دهه دوم فروردين، تاریخ برداشت دهه دوم خرداد، وزن 7.97 گرم،  وزن هسته 0.31 گرم، نسبت گوشت به هسته 70 به 24، شكل ميوه قلوه ای شکل اندازه دم ميوه 5 سانتیمتر، رنگ پوست قرمز شرابی، رنگ گوشت کرم سفید ، رنگ آبميوه صورتی ، درصد قند 16.64 و pH آب میوه 3.98 است.

سیاه مشهد

مشخصات گیلاس رقم تک دانه مشهد

شروع گلدهی دهه دوم فروردين، تاریخ برداشت دهه سوم خرداد، وزن 7.97 گرم،  وزن هسته 10.50 گرم، نسبت گوشت به هسته 90 به 24، شكل ميوه قلوه ای شکل اندازه دم ميوه 2.5 سانتیمتر، رنگ پوست قرمز شرابی، رنگ گوشت کرم سفید ، رنگ آبميوه صورتی ، درصد قند 15.14 و pH آب میوه 0.89 است.

تکدانه مشهد

مشخصات گیلاس رقم دیررس ایتالیا

شروع گلدهی دهه دوم فروردين، تاریخ برداشت دهه سوم خرداد، وزن 6.70 گرم،  وزن هسته 0.34 گرم، نسبت گوشت به هسته 70 به 18، شكل ميوه قلوه ای شکل اندازه دم ميوه 2.40 سانتیمتر، رنگ پوست قرمز شرابی، رنگ گوشت قرمز، رنگ آبميوه قرمز ، درصد قند 15.64 و pH آب میوه 1.02 است.

رقم ایتالیا

منبع

آشنایی با برخی از ارقام تجاری گیلاس- براهیم گنجی مقدم، شهدید اخوان، سیما بینا، شادی عطار-1398


منبع : براهیم گنجی مقدم، شهدید اخوان، سیما بینا، شادی عطار-1398
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴