شپشک سان ژوزه

شپشک سان ژوزه یکی از آفات شایع است که در باغات میوه منجر به ایجاد خسارت می‌شود. بهترین راه کنترل شپشک سان ژوزه کنترل در فصل رکود است. بهترین زمان مبارزه با این آفت در بهمن ماه است. دشمنان طبیعی مانند برخی حشرات تا حدودی می‌توانند باعث کنترل این آفت شوند.

شپشک سان ژوزه

شپشک سان ژوزه ماده در زیر فلسهای قرار دارند در ابتدا به آرامی قادر به حرکت بوده تا در جای مناسبی مستقر شوند. این شپشک های زرد رنگ به اشکال تصادفی وجود دارند. به محض اینکه این شپشک خزنده در جای مناسبی مستقر شد شروع به تغذیه از درخت کرده و ماده سفید واکسی شکلی را تولید می‌کنند. در نهایت پوشش فلسی که ترشح می‌کنند سیاه می‌شود. این پوشش ها از رنگهای متنوعی از خاکستری تا سیاه وجود دارد. شپشک سان ژوزه در زمستان با پوشش سیاه وجود دارد البته در مناطقی با زمستان های معتدل شپشک های ماده زنده می‌مانند. در بهار رشد پوره ها متوقف شده و و نرهای نا بالغ و فلس های ماده غیر قبل تشخیص هستند. در این مرحله فلس نرها شروع به تشکیل شدن و بزرگ شدن کرده در حالی که ماده ها دایره ای باقی می‌مانند. این آفت اغلب در زمان های نزدیک برداشت و بیشتر روی میوه های سیب خود را نشان می‌دهند. اغلب در سیب های رنگ روشن مانند زرد و گلاب دیده می‌شود. در زمان دیده شدن علائم آلودگی میوه هازمان مناسبی برای مبارزه با آفت نیست بلکه باید میزان خسارت و محل تجمع آفت را بررسی کرد تا در بهار بعد مبارزه شود.

سان ژوزه

شپشک سان ژوزه

خسارت شپشک سان ژوزه

اگر تعداد زیادی از شپشک های درخت را آلوده کنند ممکن اسست درخت به شدت آسیب ببیند. آسیب این آفت ممکن است باعث کاهش رشد، برگهای باریک، شاخه های ترک خورده و در نهاییت مرگ درخت خواهد شد. درختان جوان ممکن است به دلیل آلودگی توسط این آفت قبل از میوه دهی از بین ببروند. میوه های آلوده دایره های قرمز رنگی وجود دارد.

شپشک سان ژوزه

شپشک

کنترل شپشک سان ژوزه

 شپشک سان ژوزه یکی از آفات شایع است که در باغات میوه منجر به ایجاد خسارت می‌شود. بهترین راه کنترل شپشک سان ژوزه کنترل در فصل رکود است. بهترین زمان مبارزه با این آفت در بهمن ماه است. دشمنان طبیعی مانند برخی حشرات تا حدودی می‌توانند باعث کنترل این آفت شوند.

از زنبور پروسپالتلا روی 5 تا 10  شاخه پنجاه سانتي متري پوشيده از شپشك با توجه به دستورالعمل یک نوبت استفاده گرد. سمپاشي پيش بهاره با روغن در كنترل و كاهش جمعيت آفت موثر است. سمپاشی در طول فصل پس از خروج دو سوم پوره ها و قبل از ترشح سپر، همراه با سم و 0.5 درصد روغن مصرف شود. سمومی که برای این آفت قابل مصرف هستند شامل اتیون، کلرپیریفوس، روغن امولسیون شونده و اسپیروتترامات هستند. بهترین روش استفاده از روغن امولسیون شونده قبل از تورم جوانه ها در ترکیب با سمومی مانند دورسپان یا اتیون است. 4 تا 6 هفته بعد از شکوفایی زمانی آفت بهصورت خزنده و فعال است زمانی است که می‌توان با استفاده از سمومی مانند موونتو، آدمیرال ا مشورت کارشناس استفاده کرد.

منابع

https://www2.ipm.ucanr.edu/agriculture/apple/San-Jose-scale/

https://ipm.illinois.edu/ifvn/contents.php?id=68


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴