دستورالعمل ضدعفوني ميوه سيب جهت صادرات

سردخانه هاي سيب كشور در دامنه دمايي 5/0 تا 5/0 -درجه سانتيگراد تنظيم شده اند لذا با توجه به دماهاي خاص ضدعفوني كشورهاي مختلف عليه مگس هاي ميوه به خصوص مگس ميوه مديترانه اي كه در جدول زير بيان شده و معمولاً دماي 16/1 درجه سانتيگراد در نظر گرفته مي شود اين دما مي تواند براي ضدعفوني محصول صادراتي نيز بكار رود.

دستورالعمل ضدعفوني ميوه سيب جهت صادرات

سردخانه هاي سيب كشور در دامنه دمايي 5/0 تا 5/0 -درجه سانتيگراد تنظيم شده اند لذا با توجه به دماهاي خاص ضدعفوني كشورهاي مختلف عليه مگس هاي ميوه به خصوص مگس ميوه مديترانه اي كه در جدول زير بيان شده و معمولاً دماي 16/1 درجه سانتيگراد در نظر گرفته مي شود اين دما مي تواند براي ضدعفوني محصول صادراتي نيز بكار رود.

دمای نگهداری سیب

سردخانه هايي كه توسط بخش صنايع كشاورزي استان مجاز شناخته شده بايد توسط كارشناس قرنطينه يا ضدعفوني نيز از نظر امكانات تاييد شود. اين سردخانه ها بايد قادر به حفظ دماي گوشت ميوه طي اجراي دستورالعمل ضدعفوني و طي زمان مورد نظر باشند و همچنين داراي امكاناتي باشند كه بتوانند سابقه دمايي سردخانه را به صورت نمودار يا جدوالي ارائه دهند. براي ارزيابي ضدعفوني، آنها بايد مجهز به دستگاه ثبت دما باشند كه قبلاً تاييد شده و كاليبره شده باشند. كليه دستگاههاي ثبت دما بايد با داشتن پسورد محافظت شده و و توانايي ثبت تاريخ، زمان، شماره حسگر و دما را طي كليه مراحل كاليبراسيون و ضدعفوني داشته باشند.

سردخانه سیب

در صورت عدم تاييد دستگاه ثبت، بايستي نسبت به تعويض آن سريعاً اقدام شود وگرنه اين سيستم نمي‌تواند مورد قبول واقع گردد و دوباره سيستم كاليبره و مورد تاييد كارشناس ضدعفوني قرار گيرد. سيستم هاي ثبت دمايي ممكن است از نوع دماسنج هاي سوزني قديمي باشند و گراف هاي چاپي ارائه دهنده و يا با استفاده از logger Data و اتصال به كامپيوتر بتوان از سابقه دمايي فضاي ضدعفوني (محفظه) اطلاع پيدا نمود. همچنين در سيستم هاي جديدتر با استفاده از حسگرهاي دمايي نصب شده در محفظه هاي ضدعفوني كه توسط كابل هايي به اتوماسيوني متصل هستند مي توان گراف هاي دمايي مربوط به سابقه سرمادهي در محفظه در هر محفظه را طبق طرح هاي ارائه شده و يا درخواست كشور وارد كننده چاپ و در اختيار آنها قرار داد.

حسگرهاي دمايی

حسگرهاي دمايي براي بررسي و ثبت دماي گوشت ميوه و همچنين دماي محيط سردخانه كاربرد دارند. اين حسگرها كه به خوب كاليبره شده اند در فضاي محفظه يا گوشت ميوه نصب و از طريق كابل هايي اطلاعات را به دستگاه اتوماسيون منتقل مي‌كنند.

 

بارگيري محموله به داخل محفظه ضدعفونی

هر محفظه بايد حاوي تنها يك نوع ميوه در يك فرم بسته بندي باشد.

ميوه ها را مستقيماً از محل مرحله قبل از سرمادهي بارگيري نماييد تا دماي ميوه در حد قابل توجهي پس از بارگيري بالا نرفته باشد. براي سيب و سردخانه هاي كشور ما مرحله قبل از ضدعفوني (خنك كردن یا precooling) لازم نیست زيرا ميوه ها در دمايي پايين تر از دماي مد نظر ضدعفوني نگهداري مي ‌شوند. در صورتي كه ميوه از باغ مستقيماً بخواهد وارد محفظه ضدعفوني گردد بايد طي 72 ساعت دما به زير 16/1 درجه سانتيگراد برسد (مرحله قبل از ضدعفوني سرمايي يا خنك كردن)

براي هر محفظه حداقل سه حسگر گوشت ميوه و يك حسگر دماي محيط سردخانه الزامي است بديهي است افزايش تعداد حسگر در حد امكان مي تواند هنگام بروز اشكال در يك حسگر، آن را با يك حسگر سالم ديگر جايگزين نمود. كارتن و بسته بندي ها را براي قرار دادن حسگرها باز نموده و ميله حسگر را به درون گوشت ميوه فرو نماييد. نوك حسگر نبايد از آن طرف ميوه بيرون بزند.

حسگرها زمان قرار دادن در كارتن ممكن است آسيب ببينند. گاهي لازم است تا ميله حسگر را از كناره هاي كارتن داخل ميوه فرو نمود. اگر كناره كارتن يا جعبه سوراخي براي ورودي ميله حسگر تعبيه شده باشد، پس از قرار دادن حسگر، سوراخ ورودي را به خوبي بپوشانيد و آب بندي كنيد.

پالت هاي محتوي ميوه نبايد تا سقف و ديوارها بدون فاصله نصب شوند و حداقل بايد يك متر فاصله بين پالت هاي ميوه با سقف و ديوارهاي سردخانه و در صورت وجود ستون، پالت ها از هر طرف ستون يك متر فاصله داشته باشند تا جريان هوايي به خوبي انجام شود.

ضدعفوني سرمايي در سردخانه ها

هر واحد سردخانه بايد توسط مديريت حفظ نباتات استان (يا سازمان حفظ نباتات) مورد تاييد قرار گيرد. محموله هاي ميوه وارداتي كه نياز به سرمادهي دارند و يا محموله هاي ميوه داخلي بايد مستقيماً وارد سردخانه مجاز به ضدعفوني سرمايي شوند و هر سردخانه بايد امكانات مرحله خنك كردن قبل از سرمادهي، ذخيره سازي ايمن پس از ضدعفوني و انبارداري ايمن تا زمان ارسال محموله به بازار يا صادرات را داشته باشد. خروج هر محموله ضدعفوني شده از سردخانه بايد تحت نظارت مديريت حفظ نباتات استان (يا شركت ها و كلينيك هاي مجاز و تحت نظارت مديريت حفظ نباتات استان) صورت گيرد.

آغاز ضدعفوني سرمايي

روند تاييد ابزار دستگاه ثبت كننده دما دمايي و كاليبره نمودن حسگرهاي دمايي بايد تحت نظارت مديريت حفظ نباتات استان صورت گيرد. تنظيم مراحل و برنامه ريزي براي وجود جريان هوايي كامل در انبار سردخانه و نمونه برداري از هر محل سردخانه حائز اهميت است. براي اين كار بايد راهرويي مناسب بين رديف پالت ها در نظر گرفت و راهروهايي موازي براي ايجاد و توزيع مناسب جريان هواي سرد نيز لازم است. در نظر گرفتن فضايي بين پالت ها نيز ضروري است.

 نصب حسگرهاي حرارتي

پس از تكميل بارگيري، دماهاي ميوه در بخش هاي مختلف محموله بايد گرفته شود تا محل ميوه هاي گرمتر مشخص گردد. حسگرهاي دمايي را در بين محموله قرار دهيد و اطمينان حاصل كنيد كه حسگرها در گرمترين بخش قرار داده شده اند. در برخي موارد، جريان هوايي اضافي ممكن است براي سردكردن يكنواخت سردخانه لازم باشد لذا از فن هاي اضافي بسته به نياز استفاده كنيد. محل حسگرها بايد تحت نظارت كارشناس ضدعفوني يا قرنطينه انتخاب شود. حسگر را به خوبي درون ميوه جاي دهيد به نحوي كه سر آن از ميوه بيرون نزند. بريا ميوه هاي كوچك نيز همانند موارد بيان شده قبلي عمل كنيد. تعداد و محل حسگرهاي دمايي طي تاييد سردخانه مشخص مي‌گردد.

منبع

دستورالعمل ضدعفوني ميوه سيب جهت صادرات-معاونت قرنطينه و بهداشت گياهي 1398


منبع : دستورالعمل ضدعفوني ميوه سيب جهت صادرات-معاونت قرنطينه و بهداشت گياهي 1398
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸