بیماری های مهم در پسته

تعدادی از آفات و بیماری ها هستند که می‌توانند در تولید محصول پسته خسارت ایجاد می‌کنند. مانند انواع بی مهره گان، پاتوژن ها و نماتد ها، همچنین علف های هرز. از آنجایی که درختان پسته در سرتاسر دنیا کاشته می‌شوند آفات و بیماری های متنوعی با توجه به نوع آب و هوا و منطقه جغرافیایی می‌توانند در پسته خسارت ایجاد کنند. در این مقاله تعدادی از مهم ترین آفات و بیمای های پسته معرفی شده است.

بیماری های رایج در پسته

تعدادی از آفات و بیماری ها هستند که می‌توانند در تولید محصول پسته خسارت ایجاد می‌کنند. مانند انواع بی مهره گان، پاتوژن ها و نماتد ها، همچنین علف های هرز. از آنجایی که درختان پسته در سرتاسر دنیا کاشته می‌شوند آفات و بیماری های متنوعی با توجه به نوع آب و هوا و منطقه جغرافیایی می‌توانند در پسته خسارت ایجاد کنند. در این آموزش کشاورزی با امداد کشاورز تعدادی از مهم ترین آفات و بیمای های پسته معرفی می‌شوند.

بیماری آلترناریایی (Late Blight)

بیماری بلایت آلترناریایی می‌تواند روی برگ و پوست میوه پسته به صورت زخم های سیاه دیده شود. در مرکز این زخم های برگی اسپورهای سیاه(دانه های ریز سیاه) وجود دارند که بیشتر در آب و هوای مرطوب دیده می‌شوند. در میوه ها علائم به صورت زخم های سیاه هستند که دارای حاشیه قرمز هستند. با افزایش رطوبت نسبی که برای اکثر بیماری ها مناسب است بیماری بلایت آلترناریایی به صورت بیماری  شایع در باغات پسته دیده می‌شود بخصوص در طول تابستان و در باغاتی که به روش بارانی یا غرقاب آبیاری می‌شوند. برای کنترل بلایت آلترناریایی ترکیبی از روشهای مختلف شامل کنترل علف های هرز و مدیریت آبیاری باید انجام شوند.

کنترل: هرس شاخه هاي مجاور سطح زمين، حذف علف هاي هرز با توجه به شرايط باغ، مديريت آبياري و عدم تاخير در برداشت توصيه می‌شود. استفاده از قارچکش کاپتان 3 در هزار هم به کنترل بیماری تا حدودی کمک می‌کند.

Alternaria

بیماری بلایت جوانه یا خوشه پسته (Panicle and Shoot Blight)

این بیماری هم توسط نوعی قارچ به نام Botryosphaeria dothidea ایجاد می‌شود. این بیماری قارچی در اغلب درختان پسته در بخشهایی از جوانه، میوه و برگ دیده می‌شود. علائم ابتدایی آلودگی در ابتدای بهار در روی جوانه های رویشی و گل دیده می‌شود که توسط اسپورهای باقی مانده روی بقایای شاخه های خشک سال گذشته وجود داشته اند. دومین آلودگی در جوانه ها، میوه ها و برگها اتفاق می‌افتد. اسپورها در تابستان بوسیله بارندگی، آبیاری بارانی یا حشرات منتقل می‌شوند. دمای متناسب برای توسعه این بیماری 27 تا 30 درجه سانتی گراد است. علائم بیماری بلایت جوانه و خوشه در ابتدا به صورت زخم های سیاه روی جوانه، برگها و در نهایت میوه ها است. برای کنترل این بیماری قارچکش هایی مانند تری فلوکسی استروبین یا فلینت قابل استفاده است.

Shoot-Blight

بیماری بلایت بوتریتیس شکوفه و جوانه

عامل این بیماری نوعی قارچ به نام Botrytis cinerea است که در طول بهارهای خنک و مرطوب ایجاد می‌شود و در نهایت باعث پژمردگی و مرگ شاخه های جوان می‌شود. در شرایط مرطوب بهار تمام گل آذین توسط قارچ عامل بیماری آلوده می‌شود. علائم بیماری در درختان نر پسته شدیدتر از پایه های ماده درختان پسته است.

Botrytis_Pistachio

بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی درختان پسته

پژمردگی ورتیسیلیومی یکی از بیماری های بسیار خسارت زا در درختان پسته است.  پاتوژن های قارچی گیاهان ناشی از Verticillium dahlia در گونه های گیاهی زیادی ایجاد بیماری می‌کنند. قارچ ورتیسیلیوم در سراسر جهان در خاکها گسترش دارد و به ریشه درختان حمله می‌کند. در درختان پسته علائم پژمردگی ورتیسیلیومی می‌تواند ابتدا در برگها با تغییر رنگ به روشن و در نهایت مرگ و با پیشرفت بیماری مرگ کل گیاه همراه است. بهترین راه کنترل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پسته کاشت ارقام مقاوم است.

Verticillium

کرم پرتقال ناول

آفت کرم پرتقال ناول آفتی است که از دامنه وسیعی از میوه ها و خشکبارها تغذیه می‌کند. این آفت درختان پسته باعث کاهش عملکرد و افزایش هزینه هایی تولید می‌شود. در اوایل بهار کرم پرتقال ناول از شفیره خود خارج می‌شود و شروع به تخم گذاری روی میوه های برداشت نشده روی درختان  و یا میوه های ریخته شده روی زمین می‌شوند. به همین دلیل رعایت بهداشت باغ و جمع آوری میوه های آلوده از باغ مهم است. کرم پرتقال ناول بسته به آب و هوای منطقه در هر سال چندین نسل دارد.

Navel-Orangewoem

لاروها پس از خروج از تخم محصولات جدید را در زمانیی که پوسته چوبی شروع به جدا شدن از پوسته گوشتی میوه کرد سوراخ می‌کند. در نتیجه آفت قبل از اینکه محصول جدید نسبت به آفت حساس شود باید دو نسل داشته باشد.

منابع

http://blog.eorchardapp.com/most-common-pistachio-disease-and-pests/
T.J. Michailides. Above ground fungal diseaes. Pest, disease and physiological disorders management. Fruit & Nut Research & Information Center, UCDAVIS.
Pistachio. Agriculture: Pest Management Guidelines. University of California Agrculture & Natural resources, IPM program (online)


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰