افزایش عمر انبارمانی میوه سیب

سیب یکی از مهم ترین میوه های تجاری در سراسر جهان است و سالانه بیش از 78 تا 80 میلیون تن سیب در دنیا تولید می‎شود. با وجود حجم وسیع تولید ضایعات قابل توحهی هم دارد. امکان کاهش صد در صدی ضایعات وجود ندارد ولی با رعایت یک سری راهکارها تا حدودی می‌تواند کاهش پیدا کند.

سیب یکی از مهم ترین میوه های تجاری در سراسر جهان است و سالانه بیش از 78 تا 80 میلیون تن سیب در دنیا تولید می‎شود. با وجود حجم وسیع تولید ضایعات قابل توحهی هم دارد. امکان کاهش صد در صدی ضایعات وجود ندارد ولی با رعایت یک سری راهکارها تا حدودی می‌تواند کاهش پیدا کند.

اقدامات لازم برای افزایش عمر انبارمانی میوه سیب

انتخاب رقم مناسب

 هــر باغــدار باید بداند کــه اقدامــات لازم و مراقبتهای پــس از برداشــت محصــولات کشـاورزی بایــد از مدتهــا قبــل از برداشـت آغـاز شـوند و اولیـن گام هـا بــرای اجــرای ایــن مراقبتهـا از زمــان انتخـاب رقــم برداشـته می‌شود. انتخــاب و کاشــت ارقامــی کــه مانـدگاری خوبی دارنـد و در برابـر صدمـات و آسـیب‌های مکانیکی ناشی از برداشت و حمل و نقـل مقاوم باشند، به اندازه سایر اقدامات قبـل و بعــد از برداشـت مهــم است. پـس توصیـه می‌شود در هنگام احـداث بـاغ، دربـاره انتخـاب ارقـام مناسـب تاحدامـکان بررسی کنیـد؛ زیــرا احداث بـاغ میوه کاری زمانبـر است و سالها طـول می‌کشد تــا بــاغ بـه تولید برسد.

 باغدار همواره باید ارقام جدید را بررسی کند. در واقع باغـداران بایــد بتواند شرایط حداقــل 5 تـا 10 سـال آینـده بـازار را پیش بینـی کننـد تـا بتواننـد بموقــع بــرای تغییر رقــم و جوانســازی بــاغ بــا ارقــام بازارپسند اقــدام کنند.

میوه سیب

مدیریت باغ

هــرس درخــت و تنک کــردن میوههـای سیب روی شــاخه ها اثــر فراوانــی در بهبــود کیفیــت محصــول تولیــدی دارد و از جملــه موجــب مــوارد زیــر می‌شـود

بهبـود رنـگ میــوه، افزایـش انـدازه میـوه، ایجاد تعادل بیـن برگ و میـوه، افزایش کیفیـت میــوه و کمـک بــه حفـظ قـدرت درخـت و باردهـی بهتـر در سـالهای بعـد.

دردســترس بودن آب کافـی در زمـان مناسـب نیـز بــرای درخـت سیب بسـیار اهمیـت دارد. افزایـش تعـداد سـلولها در میوه‌ها تنهــا طــی 1 مـاه اول پـس از گلدهی اتفــاق می‌افتــد و پــس از ایــن دوره افزایشــی در تعـداد سـلولها رخ نمی‌دهد. پـس اگـر درخــت در 1 مــاه اول پــس از گلدهی بــا کم آبــی رو بــه رو شــود، میوه های درشــت تولیــد نخواهــد کــرد. بــه همیـن نسـبت، آبیاری بیشتـر یــا کمتـر از نیــاز در 5/1 مــاه قبــل از برداشـت نیــز بســیار اهمیــت دارد و بــر کیفیــت میـوه اثـر مسـتقیم دارد. توصیـه می‌شـود بـرای اطمینـان از اینکــه آب و کودهـای تکمیلـی بــه انـدازه کافی در اختیـار درخـت قـرار می‌گیـرد، از روش آبیـاری قطـره‌ای اسـتفاده شـود.

نقش کلسیم در انبارمانی سیب

کلســیم هم نقـش مهمـی در کیفیــت میــوه و مانـدگاری آن دارد. بافـت چوب پنبـه‌ای، لکـه تلـخ و سـفتی بافــت میـوه سـیب همگی به علــت کمبــود کلسـیم رخ می‌دهد. پـس در کنــار رقــم و ژنتیک، سـفتی بافـت میــوه تحـت تأثیـر میـزان کلسـیم قــرار دارد. میوه‌هایی کــه کلســیم بیشتـری دارنــد، ماندگارترنــد و کیفیتشان را بــرای مدت طولانی تری حفــظ می‌کننـد. میوه‌هایی کــه کلسـیم کمتری دارنـد، بافتشـان سریعتر نــرم و چوب پنبه‌ای می‌شــود. میوه‌های درشت تر کلسـیم کمتری دارنــد؛ بنابرایــن، آمادگـی بیشتری بــرای افــت کیفیــت در انبــار دارنــد و ماندگاریشان کمتــر اســت. محلولپاشــی بــا کلرید کلسـیم یکــی از مؤثرتریــن راههــا بـرای رفـع کمبـود کلسـیم اسـت. مقـدار توصیه شـده بیـن 15 تـا 50 کیلوگـرم کلرید کلسـیم در هکتـار در هـر فصـل تولیـد اسـت کـه در 6 تـا 8 نوبـت محلولپاشـی می‌شـود .

وضعیـت دریافـت نـور درخـت نیـز عامـل مهمـی اسـت. هرچـه گیـاه در 3 هفتـه آخـر دوره رشـد میـوه نـور بیشتـری دریافـت کنـد، طعـم و رنـگ میـوه تولیـدی بهتـر می‌شـود. بایـد در نظـر داشـت کـه هـرس درختان و تنک کـردن میوه‌ها باعـث دریافـت نـور بیشتر می‌شـود.

مرحله برداشت سیب برای افزایش انبار مانی

انتخاب زمان مناسب زمانی است که هسـته های درون میـوه بــه تکامـل رســیده‌اند و توانایــی رویــش و ایجــاد گیاهــی جدیـد را پیـدا کرده‌انـد. دقـت کنیـد کــه رسـیدن میــوه و رسـیدگی فیزیولوژیکی دو موضــوع کاملا جــدا از هــم هسـتند. گاهی امکان دارد میــوه از نـر فیزیولوژیکــی رسیده باشـد، اما هنـوز مناسب خـوردن نباشـد. مهم تریـن تغییـر فیزیولوژیکـی در سـیب کــه نشــانه رســیدگی فیزیولوژیکی آن اســت، رســیدن ســطح تولیــد اتیلــن در داخــل میــوه بــه مقــدار 1 پی پی ام است. میـوه رسـیده بایـد دارای بالاترین کیفیـت خوراکـی مثـل آبدار بـودن بافـت، داشـتن عطـر، طعـم و شـیرینی و رنـگ پوســت مناســب باشــد.

هـر چـه سـیب رسـیده تر باشـد، مانـدگاری اش کمتـر اسـت.

 سـرد کردن سـریع سیب پس از برداشـت (بـه ازای هر 24 سـاعت تأخیـر در خنک کـردن میوه، مانـدگاری اش 20 روز کمتـر می‌شـود). به ازای هر 10 درجه سانتیگراد کاهش دما، سرعت رسیدن میوه نصف می‌شود.

کنترل دما و رطوبت در انبار

کنتـرل ترکیـب هـوا و تهویـه هـوا در انبـار نگهـداری سـیب (بویـژه مقادیـر اکسـیژن و دی اکسـید کربـن انبار).

سورتینگ سیب

روش‌های کنترل فساد میوه در انبار

برخی بیماری ها مانند کپک آبی می‌تواند از طریق دم میوه وارد میوه شده و بیماری ایجاد کنند. استفاده از جعبه های پلاستیکی نسبت به جعبه های چوبی آلودگی را کمتر می‌کنند. راههای انتقال اسپورهای بیماری زا در انبار:

طــی عملیــات جابهجایــی در انبــار و تمـاس میوه‌ها بــا هــم؛

از طریق گردش هوا و حشرات؛

توسط کارگران انبار

ضدعفونـی یکـی از راه‌هـای کاهـش آلودگی اسـت. در اواخر تابستان در و دیوار انبار را ضدعفونی کنید. میوه‌های پوسـیده، خشک شـده و سـایر بقایـا یـا ظـروف باقیمانـده از سـال قبـل را از انبـار خـارج کنیـد. همــه سـبدها را بــا بخــار یــا غوطه ورکـردن در یـک محلـول ضدعفونی کننـده مناسـب ضدعفونی کنیـد. در صـورت اسـتفاده چند بـاره از یـک محلـول ضدعفونـی، غلظتـش به طـور مرتـب کنتـرل شـود تـا از حفـظ غلظـت اثربخـش محلـول مطمئـن باشـید.

میوه‌هـا را هـم می‌تـوان قبـل از انتقـال بـه انبـار ضدعفونـی کـرد. البتـه ایـن کار بایـد توسـط محلولهـای مناســب انجــام شـود. آب مــورد استفاده بــرای شســتن میوه‌هـا بایـد تمیـز باشـد و ضوابـط آب شـرب را دارا باشـد. حالــت ایــده آل آن اســت کــه از خیساندن یــا مرطوب کردن میــوه پــس از برداشــت جلوگیری شـود.

 سـبدهای جمـع آوری میـوه در مزرعـه را بـه داخـل ً حاوی انبار منتقـل نکنیــد؛ زیــرا ایــن ســبدها احتمالا خـاکی هسـتند و از ایـن طریـق، آلودگـی بـه داخـل انبـار راه پیـدا میکنـد. سـایر ادوات انتقـال نیـز بایـد عـاری از خـاک باشـند.

ضربدیدگی و لکه دارشدن سیب

فشـردن میـوه هنگام چیــدن از شـاخه، سقوط میوه از ارتفـاع یا پرتاب شدن آنهـا روی هم و حتی فشرده شـدن آنهـا روی یکدیگـر می‌توانـد بـه لکه شـدن میــوه و ضرب دیدگــی آنهــا منجـر شـود. میوه‌هــای ضرب خــورده و لکـه دار دیگــر بهبــود نمی‌یابند و بازارپسـندی و حتـی ارزش غذایـی کمتـری دارنـد؛ فـروش آنها نیز دـوارتر اسـت. برخی از ارقــام سیب بــه ضربدیدگـی حسـاس ترند؛ امـا هیـچ نـوع سـیبی از ایـن عارضـه در امـان نیسـت. سـیب زرد و قرمـز لبنانـی (گلـدن و رد دلیشـز) تـا حـدی بـه مقاومـت در برابـر ضربه شـهرت دارنـد. حساسـیت نـوع قرمـز آن بـه ضربـه بیشتـر از نـوع زرد اسـت. هرچنــد، لکــه و جــای ضرب خوردگــی روی پوست سـیب زرد مشــهود تر اســت. میوه‌هـای درشت تر آســیب پذیرترند. بیشتریـن ضرب دیدگی سیب در هنگام برداشــت، جابهجایــی و حمل و نقــل رخ می‌دهــد. بی دقتـی در ریختـن سیبها درون ســبد می‌توانــد تــا 80 درصـد کوفتگــی و ضربخوردگــی را در میوه‌ها به دنبــال داشــته باشــد. بیشتریــن ضربدیدگـی سـیب در فاصلــه 5 دقیقــه پــس از زمــان برداشــت رخ میدهــد، یعنــی وقتــی ســیب در بــاغ در حــال جا به جایــی اســت.

منبع

اقدامات مؤثر در نگهداری بلند مدت سیب-فرزاد گودرزی1397

منبع : اقدامات مؤثر در نگهداری بلند مدت سیب-فرزاد گودرزی1397
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴