کنترل بیماری های لوبیا

لوبیا یکی از مهم ترین گیاهان زراعی است و آفات و بیماری های مهمی دارد که به تعدادی از آنها در متن زیر اشاره شده است و راهکارهای مقابله با آنها در صورتی که فراوانی آنها کم باشد گفته شده است.

کنترل بیماری های لوبیا

بیماری ویروسی لوبیا

برای کنترل این بیماری ار ارقام مقاوم استفاده کنید. علفهای هرز اطراف مزرعه را حذف کنید.

بیماری ویروسی

ویروسی

بیماری های باکتریایی لوبیا

ارقام مقاوم لوبیا کاشته شود.

از آبیاری قطره ای با تیپ استفاده شود.

در زمانی که سطح گیاهان خیس است عملیات باغبانی انجام ندهید.

بقایای محصول را از زمین جمع آوری کنید.

از گیاهان آلوده بذر تهیه نکنید.

دو سال متوالی در یک زمین لوبیا کشت نکنید.

بلایت

بلایت

کپک سفید لوبیا

برای کنترل این بیماری از آبیاری قطره ای استفاده کنید.

بین گیاهان فاصله کافی را ایجاد کنید.

ارقامی با رشد مستقیم و باز انتخاب کنید.

گیاهان آلوده را حذف کنید.

برای تهیه کمپوست از گیاهان آلوده استفاده نکنید.

در زمان برداشت هر گیاه بیمار که پوسیده و نرم شده را حذف کنید.

کپک سفید

کپک

کرم طوقه بر لوبیا

علف های هرز را از بین ببرید.

قبل از کشت زمین را شخم بزنید.

اگر تعداد گیاهان کم است مثل باغچه می‌توانید اطراف طوقه فویل آلومینیوم بپیچید.

طوقه بر

سوسک برگخوار لوبیا

کاشت لوبیا را تا اواسط خرداد به تعویق بیندازید.

جمع آوری سوسک ها

ز

برگخوار لوبیا

کنه تار عنکبوتی

آبیاری لوبیا را منظم انجام دهید.

کنه تارعنکبوتی

کنه تار عنکبوتی

منبع

https://extension.umn.edu/plant-diseases/bean-insects-and-diseases

منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹