کنترل بیماری های جو

جو یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی است که در تغذیه دام و طیور، صنعت آرد و نان و مالت سازی کاربرد دارد. نیمی از بیماری های قارچی جو بوسیله بذر منتقل می‌شوند.

بیماری لکه قهوه ای جو

این بیماری باعث کاهش عملکرد جو به میزان 36 درصد می‌شود. این بیماری در تمام مناطقی که جو کشت می‌شود وجود دارد. بیشتر در مناطق گرم و مرطوب بیماری وجود دارد. بر روی وزن دانه ها تاثیر می‌گذارد و 10 تا 20 درصد وزن آن را کمتر می‌کند.

علائم بیماری لکه قهوه ای جو

لکه های بیضوی و کشیده ای به رنگ قهوه ای روشن تا تیره در سطح برگ، پوسیدگی و قهوه ای شدن خوشه، پوسیدگی ریشه، زرد شدن گیاهچه و پر نشدن کامل دانه از علائم این بیماری در جو است. لکه ها برروی برگها و غلاف های گیاه تشکیل می‌شوند. در نهایت لکه ها بزرگ می‌شوند و به هم می‌چسبند و سطح وسیعی از برگ را می‌پوشانند و باعث خشک شدن کامل برگ می‌شود.

عامل این بیماری نوعی قارچ (Cochliobuulus sativus) است. این قارچ عامل بیماری پوسیدگی ریشه، لکه قهوه ای و سوختگی خوشه و سیاه شدن دانه های جو است. در مناطق گرم و مرطوب باعث ایجاد بیماری در گندم و جو است. عوامل محیطی مانند حرارت و رطوبت هوا و خاک در شدت بیماری موثر هستند. اندام های زایای قارچ در خاک وجود دارند و در بهار با مساعد شدن شرایط روی برگ گندمیان شروع به رشد می‌کنند.  در دماهای 20 درجه سانتی گراد و بالا تر از آن و رطوبت بالا این بیماری گسترش پیدا کرده در شرایط رطوبت و دمای بالا تا 1 تا 2 هفته بعداز خوشه دهی گیاه ادامه پیدا می‌کند.

لکه قهوه ای جو

کنترل بیماری

یکی از اقدامات آیش زمین، تناوب با گیاهان غیر میزبان، کاشت ارقام مقاوم، حذف بقایای گیاهان و مدیریت خاک، کنترل بیولوژیک، ضد عفونی بذر با قارچکش هایی مانند رورال تی اس به نسبت 2 در هزار و در آلودگی های شدید از قارچکش های سیستمیک مانند ایپرودیون یا کلرتالونیل استفاده کنید.

بيماري زنگ زرد جو

زنگ زرد غلات دانه ريز توسط گونه قارچيPuccinia striiformis  ايجاد مي‌شود كه در سراسر جهان يافت مي‌شود. انگل اجباری دو میزبانه است. زنگ زرد جو در اروپا و آسيا از سالها پيش وجود داشته و اپيدمي (همه گیریهای شدیدی از اين بيماري در كشورهاي شمال غربي و مركزي اروپا، هندوستان، بنگلادش، نپال، چين و ژاپن) گزارش شده است.  این بیماری باعث کاهش عملکرد 30 تا 70 درصدی در محصول جو شده است. در ایران در استان هایی مانند فارس، خوزستان، اردبیل، خراسان وجود دارد.

کنترل بیماری قارچی زنگ زرد

 امروزه كنترل بيماري زنگ زرد با قارچكشهاي جديد و موثري مانند تيلت (پروپيكونازول ،) كوادريس ( آزوكسي استروبين)، استراتگو (پروپيكونازول + تري فلوكسي استروبين)، هدلاين (استروبيلورين) و كويلت (آزوكسي استروبين + پروپيكونازول) امكانپذير است. بهترین راهکار کشت ارقام مقاوم به این بیماری است.

عامل بیماری زنگ زرد جو مانند زنگ زرد گندم به شکل اندامهای رویشی در بقایای بافت گیاهی زمستان گذرانی می‌کنند. در بهار با مساعد شدن شرايط محيطي روي ارقام جو حساس گسترش پیدا می‌کند. در رطوبت بالا بیماری زنگ زرد اپیدمی پیدا می‌کند و رطوبت بالا باعث افزایش گسترش بیماری می‌شود. در مناطقی که بارندگی بهاره و شبنم زیاد است احتمال گسترش این بیماری افزایش می‌یابد. بهترین دما برای گسترش عامل بیماری زنگ زرد 9 تا 15 درجه سانتی گراد است و در صورتی که رطوبت بالا باشد دمای 2 تا 15 درجه سانتی گراد هم برای گسترش بیماری مناسب است.

سالم ترين و اقتصادي ترين روش ر، استفاده از ارقام مقاوم (به ويژه ارقام داراي مقاومت پايدار) است. با توجه به اينكه كشت جو اغلب به صورت ديم است و از طرف ديگر نسبت به گندم زودرس تر مي‌باشند، لذا اپيدمي زنگ زرد جو نسبت به زنگ زرد گندم كمتر ديده مي‌شود.

زنگ زرد

زنگ زرد

ارقام مقاوم به بیماری

ارقام مقاوم: Emir، Asterix، ماكوئي، ارس

ارقام با مقاومت نسبی: دشت، فصیح، والفجر، سهند، آبیدر

ارقام حساس: ارم، افضل، گوهرجو، ترش

سیاهک آشکار و لکه نواری جو

سیاهک آشکار و لکه نواری جو از مهم ترین بیماری ها در جو هستند. عامل هر دو بیماری بذر زاد است و با ضد عفونی بذر قابل کنترل هستند. در خیلی از مناطق کشور هر دو بیماری با هم دیده می‌شوند. ﺳﻴﺎﻫﻚ ﻫﺎي ﺟﻮ اﻣﺮوزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺬر ﺑﺎ ﻗﺎرچ کشﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم ﮔﺴﺘﺮش ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ و ﺧﺴﺎرت آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺬر ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎرچ ﻛﺶﻫﺎي ﻛﻢ اﺛﺮ، اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺴﺎرت زیادی وارد کنند. بیماری لکه نواری ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺟﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺴﺎرت زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻮ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

سیاهک

لکه نواری

لکه نواری

روش مبارزه با هر دو بیماری

از مزرعه سالم بذر انتخاب شود، بذرها گواهی شده باشند. بذرها با استفاده از قارچکش های رورال تی اس 52% پودر وتابل و کاربوکسین تیرام 75% پودر وتابل  2 در هزار (200 گرم از مخلوط دو سم برای 100 کیلوگرم بذر) قابل استفاده است.

اقداماتی که باید برای ضد عفونی بذرها رعایت شود:

 مشورت با کارشناسان در خصوص انتخاب رقم مقاوم، تاریخ کشت مناسب مطابق با اقلیم منطقه و نظارت آنها در ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ بذر، دﻗﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮف ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺼﺮف دﻗﻴﻖ دز ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه از قارچﻛﺶ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و دﻗﺖ در اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺬر، برای انجام ضد عفونی از ماسک و دستکش و لباسکار مناسب استفاده کنید، در زمان ضد عفونی کردن از خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن خودداری کنید.

مراحل انجام ضد عفونی بذور

ریختن بذر در بشکه دوار به طوری که دو سوم بشکه پر شود- مقدار سم مورد نظر بر طبق استاندارد محاسبه شود- بذر داخل بشکه با کمی آب مرطوب شود- چرخاندن بشکه های حاوی بذر مرطوب و مخلوط قارچکش ، بذر ضد عفونی شده را به مدت 24 تا 72 ساعت برای نفوذ کامل سم به داخل بذر نگهداری کنید. بذر ضد عفونی شده را طولانی مدت نگه ندارید چون اثر سم از بین می‌رود.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی

منابع

لکه قهوه ای معمولی جو، حسین قاسمی، زهره لری

زنگ زرد جو و واكنش ارقام مختلف جو نسبت به بيماري، دكتر صفرعلي صفوي مهندس جاويد محمدزاده

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮا ي م ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻫﻚ آﺷﻜﺎر و ﻟﻜﻪ ﻧﻮاري، ﻃﺎﻫﺮه ﭘﻮرﻣﻨﺼﻮري، ﺻﺎدق ﺟﻼﻟﻲ، ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺼﺮاﻟﻬﻲ-1394

 


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷