کاشت گیاه کاسنی

کاسنی محصول آب و هوایی است که داراي فصل نسبتاً سرد است. گرماي شدید هوا باعث زود بذر دادن آن می‌شود. کمبود آب از عوامل مهم محدود کننده رشد و تولید کاسنی در مناطق خشک و نیمه خشک می‌باشد. اگه به دنبال کاشت یه گیاه دارویی سازگار با ایران هستید حتما این مطلب را مطالعه کنید.

گیاه کاسنی

سطح انتشار این گیاه بسیار وسیع است و در اروپا و آفریقا از مراکش تـا شمال اروپا و در آسیا از بلوچستان تا سیبري، هندوستان، شمال آمریکا، استرالیا و مصر میباشد. زمینهاي نسبتاً مرطوب کنار جادهها، اماکن بایر و دامنه‌هاي کم ارتفاع البرز، راه قزوین به رشت، اطراف رودبار، اطراف تهران، کرج، آذربایجان از جملـه ارومیـه و سایر مناطق استان، گیلان، اطراف رشت، لاهیجان، فـارس، بلوچسـتان، آبـادان نواحی کوهستانی خراسان، بجنـورد و مشـهد.

شرایط کاشت کاسنی

کاسنی(Cichorium intybus) گیاه علفی است که در اکثر نقاط ایران قابل کشت است. زمین‌هاي مرطوب کنار جاده بهترین نقاط براي کشت گیاه کاسنی می‌باشند. گونههاي کاسنی و اندیو از نظر رنگ و طرز مصرف متفاوت بوده ولی هر دو آنها دوساله‌اند. در سال اول تولید برگ و ریشه ضخیم می‌کننـد و در سـال دوم گل و بذر می‌دهند. اگر بذر انواع کاسنی زودکاشته شود در همان سـال اول بـذر خواهند داد در این صورت برگ و ریشه آنها براي مصرف به عنوان سبزي قابـل استفاده نخواهد بود.

آب و هواي مطلوب برای کاشت کاسنی

کاسنی محصول آب و هوایی است که داراي فصل نسبتاً سرد است. گرماي شدید هوا باعث زود بذر دادن آن می‌شود. کمبود آب از عوامل مهم محدود کننده رشد و تولید کاسنی در مناطق خشک و نیمه خشک می‌باشد.

خاك مطلوب برای کاشت کاسنی

کاسنی در انواع اقلیم ها به خصوص در مناطق معتدله می‌روید، معمولاًدر اراضـی بایر در قسمتهاي سایه، مرطوب وکم نور و دامنه‌هاي کم ارتفاع به حالت خودرو رشد می‌کند. کاسنی به خاكهاي غنی، خوب زهکشی شده، خنثـی یـا 5.8 تا 6/6 تا قلیایی و نور خورشید نیاز دارد.

مناسب ترین زمین براي این گیاه خاكهاي لومی سبک با مقدار زیادي مواد آلی و همچنین زمینهاي آهکی-رسی بـا رطوبـت کـافی اسـت. در خـاك هـاي هوموسی نیز محصول فراوان حاصل میشود. در زمینهاي هوموسی کـه معمـولاً فسفر و پتاس ضعیف هستند بهتر است که فسفر و پتاس به خـاك اضـافه شـود و همچنین زمینهایی که فاقد هوموس و مواد آلی هستند ازت و فسفر به خـاك اضافه می‌کنند.

کود مطلوب برای کاشت کاسنی

از مصرف کودهاي تازه باید اجتناب کرد، زیرا میزان نیتروژن موجود در آنها زیاد است و باعث رشد بیش از حد برگها می‌شوند. تست خاك بـراي تعیـین میـزان مواد مغذي موجود در خاك توصیه می‌شود. در هر متر مربع میزان 6 تا 12 گرم فسفر و 18 تا 24 گرم پتاسیم براي عملکرد مطلوب، کافی است. به طورکلی براي هر هکتار میزان 80 تا 120 کیلـوگرم ازت، 80 تـا 140 کیلـوگرم فسـفر و 120 کیلوگرم کود پتاس نیاز است. کود ازته در دو مرحله مصرف می‌شود، نصف مقدار توصیه شده قبل از کاشت بذر و بقیه به صـورت سـرك در مرحلـه رشـد قطـري ریشه‌ها.

کاسنی

کاشت کاسنی

 کاسنی را به وسیله بذر ازدیاد می‌کنند. بذر کاسنی به مدت 5 تا 6 سال قوه نامیه خود را حفظ می‌کند. بذر را می‌توان در خزانه و یا در محل اصلی کاشت. قبـل از کاشت بذر لازم است که بذرها را به مدت 18 تا 24 ساعت در آب ولرم خیسـاند، سپس بعد از باد دادن آنها براي جلـوگیري از چسـبیدن بـه یکـدیگر در عمـق 2 سانتی متري خاك کاشته می‌شوند. بذر ها بعد از دو هفته جوانه می‌زنند. حداقل درجه لازم براي جوانه زنی 4 تا 6 درجه در شرایط آفتابی می‌باشد. اگر بذر را در خزانه بکارند پس از آنکه نهال داراي چهار برگ شد آن را به محل اصلی منتقـل می‌کنند. هر گاه بذر را در محل اصلی بکارند که بهترین زمـان آن فروردین مـاه است پس از سبز شدن باید بوته‌ها را تنک کرد تا فاصله بین بوته‌ها روي خـط 15 تا 20 سانتیمتر باشد.

کاسنی

فاصله ردیف ها از یکدیگر نیز 12 تا 15 سانتیمتر می‌باشـد. کاشـت دانـه درزمین ممکن است با دست یا ماشین هاي مخصوص انجام گیرد. پس از پراکنده کردن دانه در زمین با غلتک زدن ملایم روي دانـه را بـا یـک قشـر نـازك خـاك می‌پوشانند.

داشت کاسنی

 پس از رشد و پیدایش گیاه جوان هنگامی که ساقه آنهـا بـه ارتفـاع 10 تـا 15 سانتی متر رسید و یا در امتداد و خطوط شیارها به خوبی نمایان شد اقدام به زدن کج بیل می‌کنند و سپس علفهاي هرز را از زمین خارج می‌سازند، به علاوه پس از گذشت 11 تا 20 روز اعمال فوق را به منظور اصلاح زمین مجدداً انجام می‌دهند.

اندام مورد استفاده کاسنی

 ریشه، برگ، دانه، گل و تقریباً تمامی اعضاي کاسنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منبع 

تولید گیاه کاسنی- حسن نظریان-1396


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸