کاشت گیاه دارویی بابونه

بابونه از قدیمي‌ترین گیاهان دارویي شناخته شده و یکي از گیاهان دارویي مهم دنیا است. سابقه استفاده از آن بین مردم مصر و یونان باستان به دلیل خواص دارویي آن و برای درمان بعضي بیماری ها بر میگردد.

معرفی گیاه بابونه

از خانواده آستراسه و دارای دو جنس بابونه آلمانی و بابونه رومی است. بابونه آلمانی گیاهی علفی، یکساله و بومی مناطق مدیترانه و آسیای صغیر است. پراکندگي وسیعي از بابونه در اروپا، آسیای صغیر، آفریقای شمالي، آمریکای شمالي و جنوبي و استرالیا وجود دارد.

بابونه سرمای زمستان را تحمل مي‌کند. در مناطق معتدله علف هرز ذرت و یونجه محسوب می‌شود. ارتفاع ساقه متفاوت بین 50 تا 80 سانتیمتر است. در زمین‌های شور ساقه کوتاه و به صورت خوابیده روی زمین قرار مي‌گیرد. برگ ها، منقسم، باریك، کشیده و نیزه‌ای شکل است. برگ‌ها صاف و فاقد ساقه‌های اصلي و فرعي ظاهر مي‌شوند.

بابونه آلمانی
بابونه رومی

قسمت میانی گل‌ها مجموعه‌ای از گلچه‌های لوله‌ای کم و بیش مخروطی و قطر گلهای بابونه بین 1.5 تا 3 سانتیمتر است. گل‌های بابونه مانند سایر گل‌های گیاهان تیره کاسني دارای دو نوع گلچه زبانه‌ای و لوله‌ای مي‌باشند. گلچه‌های زبانه‌ای، سفید رنگ هستند و تعداد آنها متفاوت و بین 12 تا 18 عدد است. این گلچه‌ها از نظر جنسي ماده مي‌باشند. گلچه‌های لوله‌ای زرد رنگ هستند. این گلچه‌ها دو جنسي (نرم ماده) بوده که پس از باز شدن استوانه‌ای شکل مي‌شوند.

آب و هوا و نیازهای گیاه بابونه

در کشت پاییزه قادر است سرمای زمستانه را تحمل کند ولی برای گلدهی نیازی به گذراندن سرما ندارد و گیاهانی که در بهار کشت شده‌اند در همان سال گل می‌دهند. دمای کافی برای جوانه زنی بین 6 تا 7 درجه سانتی‌گراد است ولی بهترین دما برای جوانه زنی 20 تا 25 درجه سانتیگراد است. رشد و نمو این گیاه بین 19 تا 21 درجه سانتیگراد اتفاق می‌افتد و بیشترین دما برای تولید اسانس 20 تا 25 درجه سانتیگراد است. بابونه به سرما حساس نیست ولي اگر در فصل بهار در مرحله گلدهي با سرما مواجه شود تاثیر بدی بر عملکرد گل خواهد داشت. بذر بابونه برای رویش احتیاج به نور دارد. این گیاه نیز در طول دوره رشد به نور کافي نیازمند است.

بابونه می‌تواند خشکي را تحمل کند ولي در مرحله رویش بذر و همچنین در مرحله تشکیل ساقه به مقادیر مناسبي آب نیاز دارد. تحقیقات نشان مي‌دهد که آبیاری گیاهان در مرحله پنجه زني، عملکرد گل را به طور قابل توجهي افزایش مي‌دهد. بابونه گیاهي شورپسند است. اگر این گیاه در مناطق شور کشت شود ریشه قادر است 12 میلي گرم نمك در هر گرم ریشه ذخیره نماید کشت بابونه در مناطق شور سبب کاهش عملکرد گل در مقایسه با گیاهان کشت شده در زمین های غیر شور مي‌شود.

 اگر بابونه در زمین‌های شور و غیر حاصلخیز کشت شود گیاهاني بسیار کوتاه به ارتفاع 5 سانتي متر با گل‌های کوچك و ظریف تولید مي‌کند. البته برخی از ارقام بابونه به نام سالینا قادر به رشد در این شرایط هستند.

بابونه در هر نوع خاك مي‌روید. خاك‌های سبك شني همراه با مقادیر فراوان ترکیبات آهکي خاك بسیار مناسبي برای کشت بابونه است. اسیدیته مناسب برای رشد آن 9 تا 9.2 است.

 

خاک مناسب و روش کاشت

شخم لازم نیست فقط کافی است سله ها شکسته شود. کشت بابونه توسط بذر انجام مي‌گیرد. در کشت مستقیم چه در کشت بهاره چه در کشت  پاییزه پس از آبیاری زمین به کاشت ردیفي بابونه اقدام مي‌شود. از آنجا که نور نقش موثری در جوانه زني بذر دارد بذرها باید به صورت سطحي در زمین کاشته شوند.

روش کاشت بابونه

کاشت بوسیله بذر انجام می‌شود. در کشت مستقیم هم کاشت بهاره هم پاییزه پس از آبیاری زمین کاشت ردیفی بابونه شروع می‌شود. بذرها برای جوانه زنی به نور نیاز دارند به همین دلیل باید سطحی کاشته شوند. بعد از کاشت باید غلتک زده شود. در بعضي کشورها تکثیر بابونه به صورت یك کشته انجام مي‌گیرد. این روش به این دلیل مناسب است که بذرها پس از رسیدن ریزش کرده و با بارندگي های پاییزه سبز مي‌شوند. در تکثیر یك کشته، قسمت هایي از زمین که گیاهان تراکم کمتری دارند باید مجدد کشت شود.

در کشت غیر مستقیم در زمان مناسب بذرها را در خزانه‌ای که بستر آن به همین منظور آماده شده است باید کشت کرد. پس از کاشت سطحي بذر، به منظور ایجاد تراکم در بستر سطحي خاك غلتك مناسب باید زده شود. در زمان مناسب نشاءها را به زمین اصلي منتقل و زمین را بلافاصله آبیاری مي‌کنند. از آن جا که کشت غیر مستقیم بابونه هزینه زیادی را صرف مي‌کند از این روش کمتر استفاده مي‌شود.

تناوب کاشت

بابونه را باید با گیاهانی که زود برداشت می‌شوند و زمان کافی برای آماده سازی در ماههای مرداد و شهریور وجود داشته باشد در تناوب قرار داد. تناوب کشت بابونه با گیاهاني مناسب است که سبب گسترش علف‌های هرز نشوند (مانند لوبیا، خردل، نخود) تناوب کشت بابونه با گیاهاني که بذرهای آنها به سهولت ریزش مي‌کنند مانند غلات و اکثر گیاهان تیره چتریان مناسب نیست، زیرا ریزش بذرهای این گیاهان باعث افزایش علف های هرز مي‌شوند.

این گیاه برای رشد به پتاسیم و فسفر نیا ز دارد.40 تا 60 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر قبل از کشت به خاکهایی با pH خنثی و غیر حاصلخیز سبب عملکرد بیشتر گل می‌شود. افزودن 30 تا 40 کیلوگرم در هکتار ازت در فصل بهار به صورت سرک به رشد بهتر گیاه کمک می‌کند.

استفاده از ازت در فصل پاییز نقش عمده ای در رشد برگها دارد. مقدار 60 تا 70 کیلوگرم ازت در هکتار برای رشد بهینه استفاده شود. بابونه را می‌توان چند سال در یک زمین کشت کرد.

در صورتي که از روش یك کشته برای کشت بابونه استفاده شود هر دو تا سه سال یا هر چهار تا پنج سال بستگي به کیفیت خاك باید به مبارزه با علف های هرز زمین پرداخت. از آن جا که چهار تا پنج سال بعد از کاشت بابونه در یك منطقه، ممکن است علف‌های هرز آن منطقه به علف‌کش های مورد استفاده مقاوم شوند، توصیه مي شود که پس از این مدت بابونه را در مکان دیگری کشت کرد.

بابونه در طول رویش به خاك خاص و مواد و عناصر غذایي فراوان نیاز ندارد و آن را در هر خاکي حتي خاك های غیر حاصلخیز می‌توان کشت کرد. اگر چه با کشت بابونه در خاك‌های غیر حاصلخیز مي توان به مقدار قابل توجهي گل به دست آورد  ولي کشت این گیاه در خاك های حاصلخیز به طور عمده ای باعث افزایش عملکرد گل مي‌شود.

تاریخ کشت بابونه

زمان مناسب کشت پاییزه نیمه دوم شهریور و برای کشت بهاره نیمه دوم اسفند مناسب است. در کشت پاییزه و بهاره بذرها در ردیف‌هایی به فاصله 12 تا 15 سانتیمتر در زمین اصلی کشت می‌شوند. در سال اول کاشت برای هر هکتار زمین به 3 تا 4.5 کیلوگرم بذر در هکتار نیاز دارد.

در کشت مستقیم اواخر مهر ماه زمان مناسبی برای خزانه کاری است. نشاها 4 تا 6 هفته بعد از اواخر آبان تا اوایل آذرماه آماده انتقال به زمین اصلی می‌شوند. فضای 30 تا 40 سانتیمتر مربع برای هر بوته در زمین اصلی باعث تولید حداکثر مقدار محصول و اسانس می‌شود. در کشت غیر مستقیم در هر هکتار 0.5 تا 0.8 کیلوگرم بذر در هکتار نیاز هست.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱