چرا برگهای گردو سیاه می‌شوند؟

دماهای بالاتر از 38 درجه سانتی گراد باعث آفتاب سوختگی و چروکیدگی مغز و در نتیجه سیاه شدن مغز گردو می‌شود. همانطور که فصل رشد سرد و کوتاه برای تولید محصول گردو مناسب نیست دماهای بیشتر از 40 درجه سانتی گراد وو رطوبت کم باعث آسیب دیدن محصول می‌شود.

چرا برگهای گردو سیاه می‌شوند؟

معرفی درخت گردو

گردو یکی از مهم ترین درختان معتدله خشکباری در سراسر دنیا است. مغز گردو که قسمت خوراکی میوه گردو است و نیمی از وزن میوه را تشکیل می‌دهد، از نظر پروتئین، چربی و مواد معدنی یکی از بهترین مغزهای شناخته شده است و مقدار قابل توجهی از ویتامین های ب و بخصوص ب6 دارد. درختان گردو در مناطق معتدله در مناطق با ارتفاع بین 900 تا 3500 متر بالاتر از سطح دریا رشد می‌کنند. اگرچه در ارتفاعات بیشتر از 2500 متر بالاتر از سطح دریا تولید گردو به صورت تجاری توصیه نمی‌شود. این درخت برای رشد به دوره های سرما در پاییز و ریزش برگها نیاز دارد تا کم کم به خواب برود و مقاوم شود. در طول دوره خواب یا رکود دماهای منفی 11 درجه سانتی گراد را تحمل می‌کند. ولی در اواخر زمستان یا اوایل بهار با جریان شیره در داخل درخت و بیدار شدن آن دماهای منفی 2 تا 3 درجه باعث از بین رفتن برگها، شاخه هاو گلها می‌شود. از طرف دیگر به مناطق با تابستان خیلی گرم هم سازگاری ندارد. دماهای بالاتر از 38 درجه سانتی گراد باعث آفتاب سوختگی و چروکیدگی مغز و در نتیجه سیاه شدن مغز گردو می‌شود. همانطور که فصل رشد سرد و کوتاه برای تولید محصول گردو مناسب نیست دماهای بیشتر از 40 درجه سانتی گراد وو رطوبت کم باعث آسیب دیدن محصول می‌شود.

سوختگی برگ گردو به دلیل شوری

دور سوختگی برگ درختان گردو ممکن است به دلیل شوری زیاد باشد. شوری ممکن است به دلیل مصرف زیاد برخی کودها و یا تنش آبیاری ایجاد شده باشد.

شوری در گردو

بیماری آنتراکنوز گردو

البته ممکن است سیاه شدن گردو به دلیل بیماری لکه سیاه یا آنتراکنوز گردو باشد. این بیماری توسط نوعی قارچ به نام Gnomonia leptostyla ایجاد می‌شود. برای کنترل این بیماری در فصل پاییز برگها جمع آوری شده و سوزانده می‌شود. علاوه بر این از شخم زمستانه و استفاده از سمپاشی با اکسی کلرور مس و یا مخلوط بردو در دو نوبت استفاده می‌شود. نوبت اول پس از ریزش گلهایی نر (شاتون ها) و نوبت دوم دو هفته بعد از سمپاشی اول انجام شود.

انتراکنوز

آنتراکنوز

بلایت باکتریایی گردو

علاوه بر  این بیماری باکتریایی بلایت هم در گردو باعث ایجاد بیماری سیاه شدن می‌شود. استفاده از سمومی مانند اکسی کلرور مس و مخلوط بردو برای کنترل این بیماری موثر است. نوبت اول مبارزه قبل از باز شدن کامل جوانه های گل و برگ ترجیحا با مخلوط بردو، نوبت دوم بعد از اتمام مرحله گل با نسبت 3 در هزار اکسی کلرور مس،نوبت های بعدی در صورت مناسب بودن شرایط آب و هوایی با نظر کارشناس و ترجیحا با اکسی کلرور مس انجام شود.

بلایت

بلایت

سرمازدگی گردو

یکی دیگر از علل سیاه شدگی برگهای گردو سرمازدگی های بهاره است که در آن بعد از گذشت چند روز برگهایی انتهایی شروع به سیاه شدن می‌کنند. برای جلوگیری از این عارضه از ارقام مقاوم به سرما، استفاده از کودهای فسفر و پتاسه و اسیدآمینه کمک می‌کند.

سرمازدگی گردو

سیاه شدن برگهای گردو به دلیل سمیت عنصر بر

در این عارضه لکه ها و نقاط قهوه ای در فضای بین آوندی و حاشیه برگها ببیشتر دیده می‌شود در مواردی که غلظت عنصر بر در خاک زیاد باشد بیشتر دیده می‌شود. برای کنترل این عارضه باید آب آبیاری دارای غلظت بر بسیار پایینی باشد و یا خاک با آب شیرین آبیاری شود.

سمیت بر در گردو

علائم مربوط به کمبود پتاسیم و فسفر در برگ گردو

کمبود پتاسیم در گردو

کمبود پتاسیم در گردو

کمبود فسفر در گردو

کمبود فسفر در گردو

کمبود روی در گردو

کمبود روی در گردو

منابع

https://www.researchgate.net/publication/328465311_Walnut

http://www.salinitymanagement.org/Salinity%20Management%20Guide/sp/sp_7b.html

https://www.naturepl.com/stock-photo-walnut-juglans-regia--developing-leaves--necrotic-with-frost-damage-nature-image01635567.html

https://www.biolib.cz/en/image/id210363/

https://gardenerspath.com/plants/landscape-trees/black-walnut-juglone-toxicity/


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳