معرفی ارقام تجاری گلرنگ

گلرنگ یکی از گیاهان روغنی بومی ایران است. جمع آوری توده‌های بومی برای استفاده از تنوع ژنتیکی موجود در کشور به منظور فراهم آوردن امکان سلکسیون ژنوتیپ‌های مطلوب از اولین قدم‌های اساسی برای ایجاد ارقام اصلاح شده وپر محصول گلرنگ است.

معرفی ارقام گلرنگ

صفه

رقم گلرنگ با سازگاری وسیع و مناسب برای کشت در اقلیم سرد کشور

 سال معرفی: زمستان 1388- مناطق مناسـب کشـت: مناطـق معتدل سـرد اسـتانهای تهران، فارس، کرمانشـاه، خراسـان، اصفهـان، آذربایجان شـرقی، کردسـتان، مرکزی

گلرنگ رقم صفه

گلرنگ یکی از گیاهان روغنی بومی ایران است. جمع آوری توده‌های بومی برای استفاده از تنوع ژنتیکی موجود در کشور به منظور فراهم آوردن امکان سلکسیون ژنوتیپ‌های مطلوب از اولین قدم‌های اساسی برای ایجاد ارقام اصلاح شده وپر محصول گلرنگ است. گلرنگ به عنوان یک گیاه روغنی مقاوم به خشکی قابلیت کشت در مناطق خشک کشور را دارد. رقم جدید صفه حاصل انتخاب تک بوته از توده محلی گلرنگ اصفهان است که با استفاده از روش گزینش لاین های خالص و تاکید بر یکنواختی رنگ قرمز گلچه‌ها، تعداد و اندازه غوزه، عدم وجود خار، زودرسی، درشتی غوزه‌ها، جمع بودن شاخه‌های اصلی و فرعی و ارتفاع مناسب بوته جهت برداشت مکانیزه تولید شده است. رنگ گل یکنواخت(قرمز)، نحوه رسیدگی یکنواخت، نحوه گلدهی تداوم زیاد، متوسط عملکرد دانه در کشت بهاره 3083  کیلوگرم در هکتار، توسط عملکرد دانه در کشت تابستانه 1915  کیلوگرم در هکتار.

پدیده

رقم گلرنگ متحمل به سرما و مناسب برای کشت پاییزه در مناطق سرد و معتدل سرد کشور سال معرفی: 1393 مناطق مناسب کشت: مناطق سرد و معتدل سرد کشور

رقم پدیده

گلرنگ یکی از گیاهان روغنی بومی ایران است. جمع آوری توده های بومی برای استفاده از تنوع ژنتیکی موجود در کشور به منظور فراهم آوردن امکان سلکسیون ژنوتیپ‌های مطلوب از اولین قدم‌های اساسی در اصلاح گیاه روغنی گلرنگ به شمار میآید. رقم پدیده حاصل انتخاب تکبوته از توده محلی گلرنگ ارومیه با استفاده از روش سلکسیون لاین های خالص است. این رقم دارای تیپ رشد پائیزه و عملکرد بسیار بالایی است و در حال حاضر یکی از ارقام برتر گلرنگ زمستانه است.

رنگ گل نارنجی

ارتفاع 150 تا 170 سانت

وزن هزار دانه 30 تا 35 گرم

میزان روغن دانه27 تا 29 درصد

عملکرد دانه2200 تا 2500 کیلوگرم در هکتار

گلمهر

رقم گلرنگ با سازگاری وسیع و مناسب برای کشت در اقلیم‌های سرد و معتدل سرد کشور سال معرفی: 1392 مناطـق مناسـب کشـت: مناطق سـرد و معتدل سـرد (فـارس، کرمانشـاه، آذربایجـان غربی و شـرقی، زنجـان، کردسـتان، مرکزی، کرمـان، خراسـان رضوی، خراسـان شـمالی و اصفهان).

رقم جدید گلمهر حاصل انتخاب از نسلهای در حال تفکیک تلاقیZarghan279×L.I.111 است. (رقم زرقان 279) این رقم از پایداری عمومی خیلی خوب در تمام محیط‌ها و عملکردی بالا برخوردار است. نداشتن خار و وجود گلچه‌های رنگی از صفات بارز این رقم جدید است.

گلمهر

رنگ گل قرمز-بدون خار

ارتفاع 130 تا 150 سانت

وزن هزار دانه 27 تا 30 گرم

میزان روغن دانه 25 تا 27 درصد

عملکرد 2700 تا 2900 کیلوگرم در هکتار

گلدشت

 رقم گلرنگ با سازگاری وسیع ومناسب برای کشت در اقلیم‌های گرم و معتدل سرد کشور سال معرفی: بهار 1387 مناطق مناسـب کشـت: مناطق گرم (خوزسـتان، جیرفت، ایرانشـهر، بوشـهر) و مناطق معتدل سـرد (اسـتانهای تهـران، فارس، کرمانشـاه، خراسـان، اصفهـان، آذربایجان شـرقی، کردسـتان، مرکزی).

گلدشت

رقم گلدشت حاصل انتخاب تکبوته از توده محلی گلرنگ آذربایجان شرقی با استفاده از روش سلکسیون لاین های خالص است. تاکید بر زودرسی، تعداد و اندازه غوزه و عدم وجود خار اولین گام در راه اصلاح این رقم با انتخاب تک بوته از توده محلی مذکور بوده است. علائمی از بیماریهای مهم گلرنگ نظیر لکه برگی، سفیدک سطحی و بوته میری در مزارع تحقیقاتی و ازدیادی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و ایستگاه‌های تابعه و مزارع زارعین کشور مشاهده نشده است. از مهم‌ترین ویژگی‌های ممتاز این لاین صفت زودرسی آن (20 تا 25 روز زودرس تر از رقم شاهد محلی اصفهان) است که رها سازی سریع تر زمین زراعی و کشت سایر محصولات زراعی را امکانپذیر می‌نماید.

عملکرد 150 کیلوگرم در هکتار

تیپ رشد بهاره متحمل به سرما

رنگ گل قرمز

وضعیت خار بی خار

ارتفاع بوته 100-80 سانتی‌متر

وضعیت ریزش مقاوم

وزن هزار دانه 40-35 گرم

میزان روغن 25-30 درصد

منبع

معرفی ارقام زراعی امنیت و سلامت غذایی، جلد 1-1394

 

منبع : معرفی ارقام زراعی امنیت و سلامت غذایی، جلد 1-1394
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳