معرفی ارقام تجاری ذرت

ذرت از مهم ترین گیاهان زراعی گرمسیری است که هم در تغذیه انسانها و هم دام مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارقام مختلف آنها بر اساس مدت زمان رسیدن یا ویژگی های دانه و بوته و مواد مغذی به گروههای مختلفی تقسیم می‌شوند.

معرفی ارقام ذرت

رقم ذرت سینگل کراس 704

رﻗﻢ ذرت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس دﯾﺮرس، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﮐﺸﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ و ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﮐﺸﻮر. ﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓﻰ 1359. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮐﺸـﺖ: اﮐﺜﺮ اﺳـﺘﺎن ﻫﺎى ﮐﺸـﻮر( در اﺳـﺘﺎن ﻫﺎى ﺳﺮدﺳـﯿﺮ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ و در اﺳـﺘﺎن ﻫﺎى ﻣﻌﺘـﺪل و ﮔﺮﻣﺴـﯿﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دو ﻣﻨﻈـﻮره ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى اﺳـﺖ).

ذرت سینگل کراس 704 دیر رس است و وزن هزار دانه آن 350 گرم است. در اﺳﺘﺎن ﻫﺎى ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ و در اﺳﺘﺎن ﻫﺎى ﻣﻌﺘﺪل و دانه‌اى و ﻋﻠﻮﻓﻪ اى (ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻣﻨﻈﻮره) داﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻗﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺴﺎن، ﺧﻮراك دام و ﻃﯿﻮر، و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد. تیپ دانه آن دندان اسبی، زمان سبز شدن تا رسیدن فیزیولوژیکی 125 تا 135 روز هست. میانگین عملکرد دانه ذرت 704 در هکتار 8000 کیلوگرم است. این رقم به فوزاریوم و سیاهک به طور نسبی مقاوم است.

ذرت رقم 704

رقم ذرت سینگل کراس 301

رﻗﻢ ذرت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس زودرس 301، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﮐﺸﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل، ﻣﻌﺘﺪل ﺳﺮد، و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد است. در سال 1368 معرفی شده است. ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﺸـﺖ دوم ﺑﻌـﺪ از ﺑﺮداﺷـﺖ ﮔﻨـﺪم وﮐﺸـﺖ ﻫﺎى ﺗﺎﺧﯿﺮى در ﻣﻨﺎﻃـﻖ ﻣﻌﺘـﺪل و ﻣﻌﺘﺪل ﺳـﺮد ﮐﺸـﻮر، ﻣﺜﻞ :اﺳـﺘﺎن ﻓﺎرس( ﺷـﯿﺮاز و ﻣﺮودﺷـﺖ) اﺻﻔﻬﺎن، ﺧﺮاﺳـﺎن، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه و ﮐﺸـﺖ اول در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴـﯿﺎر ﺳـﺮد ﮐﺸـﻮر مناسب است.

از نظر رسیدن جزء ارقام زودرس(85 تا 95 روز) است ومیانگین عملکرد آن 5 تن در هکتار است. وزن هزار دانه 280 گرم، تیپ دانه دندان اسبی است. دارای عملکرد 5000 کیلوگرم در هکتار است و به سیاهک مقاومت نسبی دارد.

رقم ذرت سینگل کراس 604(زرین)

رﻗﻢ ذرت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس604 ﻣﺘﻮﺳﻂ رس، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﮐﺸﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل، ﻣﻌﺘﺪل ﺳﺮد، و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد. در سال 1368 معرفی شده است. در اﮐﺜﺮ اﺳـﺘﺎن ﻫﺎى ﮐﺸـﻮر، ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﺸـﺖ دوم ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷـﺖ ﮔﻨﺪم و ﮐﺸـﺖ ﻫﺎى ﺗﺎﺧﯿـﺮى در ﻣﻨﺎﻃـﻖ ﻣﻌﺘـﺪل و ﻣﻌﺘـﺪل ﺳـﺮد ﮐﺸـﻮر، ﻣﺜﻞ اﺳـﺘﺎن ﻓﺎرس (ﺷـﯿﺮاز و مرودشت) اﺳـﺘﺎن ﻫﺎى اﺻﻔﻬﺎن، ﺧﺮاﺳـﺎن، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه و ﮐﺸـﺖ اول در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴـﯿﺎر ﺳﺮد ﮐﺸﻮر قابل کشت است. وزن هزار دانه 320 گرماست. عملکرد دانه 7000 کیلوگرم در هکتار و عملکرد علوفه ذرت 40 تن در هکتار است. به شوری و خشکی حساس است.

604

رقم ذرت سینگل کراس 711

رﻗﻢ ذرت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس 711 دﯾﺮرس، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﮐﺸﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ و ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﮐﺸﻮر. اﮐﺜﺮ اﺳـﺘﺎن ﻫﺎى ﮐﺸـﻮر( در اﺳـﺘﺎن ﻫﺎى ﺳﺮدﺳـﯿﺮ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ و در اﺳـﺘﺎن ﻫﺎى ﻣﻌﺘـﺪل و ﮔﺮﻣﺴـﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻣﻨﻈـﻮره) داﻧﻪ و ﻋﻠﻮﻓـﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى اﺳـﺖ. میانگین وزن هزار دانه 350 گرم است. زمان رسیدن فیزیولوژیکی 125تا 135 روز است. میانگین عملکرد دانه 8000 کیلوگرم در هکتار است.

رقم ذرت سینگل کراس 647

رﻗﻢ ذرت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس ﻣﺘﻮﺳﻂ رس، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﮐﺸﺖ در اﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎى ﮐﺸﻮر. اﮐﺜﺮ اﺳـﺘﺎن ﻫﺎى ﮐﺸـﻮر( در اﺳـﺘﺎن ﻫﺎى ﺳﺮدﺳـﯿﺮ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ و در اﺳـﺘﺎن ﻫﺎى ﻣﻌﺘـﺪل و ﮔﺮﻣﺴـﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧـﻪ و ﻋﻠﻮﻓﻪ). تیپ دانه دندان اسبی،  وزن هزار دانه 325 گرم  و نسبت به فوزاریوم و سیاهک مقاومت نسبی دارد.

ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس 600

 رﻗﻢ ذرت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس ﻣﺘﻮﺳﻂ رس، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎپ ﮐﻮرن و مناسب برای اکثر مناطق کشور است. ذرت ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس 600 از نظر رسیدن جزء ارﻗﺎم ﻣﺘﻮﺳﻂ رس اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻗﻢ از ارﻗﺎم ذرت آﺟﯿﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎپ ﮐﻮرن  از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد . ﺷﮑﻞ ﺑﻼل ﻣﺨﺮوﻃﻰ و ﺗﯿﭗ داﻧﻪ آن ﺳﺨﺖ اﺳت. در اﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎى ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى اﺳﺖ . اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرى ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﻰ ﻓﻮزارﯾﻮﻣﻰ ﺑﻼل ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻰ دارد. وزن هزار دانه آن 180 گرم و زمان سبز شدن تا رسیدن 115 تا 125 روز است.

ذرت ﻓﺠﺮ( ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس 260)

 رﻗﻢ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ زودرس ذرت داﻧﻪ اى، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﮐﺸﺖ دوم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﻌﺘﺪل ﺳﺮد ﮐﺸﻮر است. ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸـﺖ دوم ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷـﺖ ﮔﻨـﺪم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘـﺪل و ﻣﻌﺘﺪل سرد کشور، مانند استان فارس، استان اصفهان، خراسان، کرمانشاه. میانگین عملکرد این رقم 10 تا 11 تن در هکتار است، وزن هزار دانه 290 گرم، فرم دانه دندان اسبی و نسبت به فوزاریوم نیمه حساس است.

ذرت  کارون 701

رﻗﻢ ذرت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس701  ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﺑﺎﻻ، ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﻰ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﮐﺸﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮى ﮐﺸﻮر است. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴـﯿﺮ ﮐﺸـﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﻮب اﺳـﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳـﺘﺎن، ﺟﻨﻮب اﺳـﺘﺎن ﻓﺎرس، اﺳـﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن، اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و اﺳﺘﺎن اﯾﻼم. میانگین عملکرد 9000 کیلوگرم است. وزن هزار دانه 374 گرم و نسبت به تنش خشکی متحمل و به سیاهک معمولی مقاوم است.

701

ذرت رقم مبین

رﻗﻢ ذرت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس ﻣﺘﻮﺳﻂ رس، ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﺑﺎﻻ، ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎ، و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﮐﺸﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮى ﮐﺸﻮر. مناسب برای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴـﯿﺮ ﮐﺸـﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﻮب اﺳـﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳـﺘﺎن، ﺟﻨﻮب اﺳـﺘﺎن ﻓﺎرس، اﺳـﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن، اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و اﺳﺘﺎن اﯾﻼم است. میانگین عملکرد رقم 8040 کیلوگرم در هکتار است.

ذرت کرج 705

رﻗﻢ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس ذرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﮐﺸﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ذرت ﮐﺎرى ﮐﺸﻮر. مناسب برای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘـﺪل ﻓﺎرس، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿﻮى، ﻟﺮﺳـﺘﺎن، اﺻﻔﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸـﺖ دوم ﺷـﻤﺎل ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و ﺟﯿﺮﻓـﺖ و ﮐﻬﻨﻮج است. وزن هزار دانه این رقم 309 گرم، میانگین عملکرد دانه 12617 کیلوگرم در هکتار است. به سیاهک معمولی ذرت و پوسیدگی فوزاریومی ذرت نیمه مقاوم است.

ذرت ﮐﺮج 706

ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس ذرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﮐﺸﺖ در ﮐﺸﺖ اول ﺗﺄﺧﯿﺮى و ﮐﺸﺖ دوم ﻣﻨﺎﻃﻖ ذرت ﮐﺎرى ﮐﺸﻮر. ﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓﻰ آن 1391 است. ﻣﻨﺎﻃـﻖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮐﺸـﺖ :ﮐﺸـﺖ دوم ﺷـﻤﺎل ﺧﻮزﺳـﺘﺎن، ﺟﯿﺮﻓـﺖ و ﮐﻬﻨـﻮج، ارزوﺋﯿـﻪ ﮐﺮﻣﺎن و ﻣﻐـﺎن، در ﮐﺸـﺖ اول ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، ﻓـﺎرس و اﺻﻔﻬﺎن. ارقام دیر رس بخصوص سینگل کراس 704 بیش از 90 درصد اراضی ذرت کاری کشور در کشت اول و تابستانه را تشکیل می‌دهند. تیپ دانه دندان اسبی، وزن هزار دانه 393 گرم و میانگیین عملکرد دانه رقم 706 در هکتار 12280 کیلو گرم است. همچنین این رقم نسبت ببه سیاهک معمولی و پوسیدگی فوزاریومی مقاوم است.

ذرت کرج 703

ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﮐﺮاس ذرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﮐﺸﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ذرت ﮐﺎرى ﮐﺸﻮر. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟـﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، ﻓـﺎرس، اﺻﻔﻬﺎن، ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿﻮى، ﻟﺮﺳـﺘﺎن، ﻣﺎزﻧـﺪران، ﻣﻐﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸـﺖ دوم ﺷـﻤﺎل ﺧﻮزﺳـﺘﺎن، اﯾـﻼم، ارزوﺋﯿﻪ ﮐﺮﻣﺎن و ﺟﯿﺮﻓـﺖ و ﮐﻬﻨﻮج برای کشت این رقم مناسب هستند. وزن هزار دانه این رقم 313 گرم، میانگین عملکرد دانه در مزرعه 14099 کیلوگرم است. همچنین این رقم به سیاهک معمولی نیمه حساس و پوسیدگی فوزاریومی نیمه مقاوم است.

منبع

معرفی ارقام زراعی، موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر


منبع : معرفی ارقام زراعی، موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰