لکه قهوه ای و بلایت در سیب زمینی

لکه قهوه ای بوسیله انجام اقدامات زراعی و قارچکش ها قابل کنترل هستند. تناوب کشت با گیاهان غیر میزبان؛ کاشت بذرهای استاندارد و سالم، آبیاری منظم، می‌تواند در کنترل انواع بیماری ها موثر باشد. استفاده از قارچکش های حفاظتی بعد از گلدهی می‌تواند در کاهش بیماری تا حد زیادی کمک کند.

لکه قهوه ای و بلایت در سیب زمینی

بیماری بلایت ابتدایی که توسط قارچ آلترناریا(Alternaria solani) ایجاد می‌شود به بیماری لکه قهوه ای (Alternaria alternata) بسیار شبیه است هر دو از بیماری های رایج سیب زمینی هستند.

لکه قهوه ای سیب زمینی  

عامل این بیماری در طول زمستان به صورت اسپورها و میسلیوم هایی روی بقایای گیاهان سال قبل وجود دارند. با گرم تر شدن هوا در بهار اسپورها از روی قارچها پراکنده شده و بوسیله باد و باران روی گیاه میزبان قرار می‌گیرند. اسپورها روی گیاه جدید جوانه زده و بافت گیاه را سوراخ کرده یا از طریق زخمهای موجود روی گیاه وارد می‌شوند. زمانی که رطوت کافی باشد سرعت رشد هم افزایش می‌یابد. هردو بیماری بلایت ابتدایی و لکه قهوه ای در ابتدا لکه های کوچک قهوه ای رنگی روی برگهای پایینی ایجاد می‌کنند.

لکه قهوه ای

البته در زخم های ایجاد شده در بیماری لکه قهوه ای مانند بلایت دایره های هم مرکز دیده نمی‌شوند. این بیماری لکه های قهوه ای به هم پیوسته و کم کم سراسر برگ را احاطه می‌کنند. علائم این بیماری روی غده ها به شکل حفره های سیاه کوچک دیده می‌شوند. لکه قهوه ای همچنین به صورت لکه های بزرگتر مشابه بلایت دیده می‌شود.

لکه قهوه ای بوسیله انجام اقدامات زراعی و قارچکش ها قابل کنترل هستند. تناوب کشت با گیاهان غیر میزبان؛ کاشت بذرهای استاندارد و سالم، آبیاری منظم، می‌تواند در کنترل انواع بیماری ها موثر باشد. استفاده از قارچکش های حفاظتی بعد از گلدهی می‌تواند در کاهش بیماری تا حد زیادی کمک کند. از جمله قارچکش های مناسب برای این بیماری کلرتالونیل، مانکوزب و تری فنیلتین هیدروکساید هستند.  این قارچکش ها بهتر است به فاصله 7 تا 10 روز استفاده شوند.

بلایت آلترناریایی سیب زمینی

علائم بلایت اولیه روی میوه، ساقه و برگ گیاهان گوجه فرنگی و سیب زمینی دیده می‌شود. علائم اولیه روی برگها به صورت لکه هایی به اندازه 1 تا 2 میلی متر قهوه ای رنگ ظاهر می‌شوند. مانند همه بیماری ها در شرایط رطوبت بالا گسترش می‌یابد. لکه ها کم کم بزرگتر شده و به 10 میلی متر می‌رسند. لکه ها در این بیماری به صورت حلقه های هم مرکز هستند. به تدریج با گسترش لکه های قهوه ای علائم زردی یا کلروز تمام برگها را می‌پوشاند. لکه های این بیماری روی ساقه به اندازه عدس و با مرکز روشن تر دیده می‌شود. این بیماری باعث کاهش رشد و عملکرد گیاه می‌شود.  

بلایت

شرایط محیطی مناسب برای گسترش این بیماری رطوبت و دمای 28 تا 30 درجه سانتی گراد است. میسلیوم های حاصل از رشد اسپور این قارچ از طریق زخم ها یا روزنه ها وارد گیاه می‌شوند.  برای کنترل این بیماری از قارچکش هایی مانند داکونیل یا سیگنوم استفاده می‌شود.

منابع

https://www.canr.msu.edu/news/brown_leaf_spot_in_potatoes_plan_for_this_early_blight_look_alike_in_2013

https://www.apsnet.org/edcenter/disandpath/fungalasco/pdlessons/Pages/PotatoTomato.aspx

منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲