شرایط کاشت نهال نارگیل

درخت نارگیل به محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی و خاکی سازگار است. نارگیل برای رشد مطلوب به آب و هوای گرم با دمای 27 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 80 تا 90 درصد نیاز دارد. درخت نارگیل درمناطق بادمای پایین تر رشد آهسته تری دارد. در مناطق استوایی تا ارتفاع 600 متر از سطح دریا درختان رشد مطلوبی دارند.

ارزش غذایی میوه نارگیل

درﺧﺖ ﻧﺎرﮔﻴﻞ از ﺟﻨﺒﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﻮه، ﻓﻴﺒﺮ و ﭼﻮب ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺧﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﻮه ﺗﺎزه آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎرس (ﺳﺒﺰ ) و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. از ﻣﻴﻮه ﺳﺒﺰ آن ﺑﺮاي آب ﻧﺎرﮔﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻗﻨﺪ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻓﺮاوان، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ب و ث اﺳﺖ. آب ﻧﺎرﮔﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻫﻮرﻣونﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ به ویژه اکسین و سایتوکینین که محرک رشد و تقسیم سلولی می‌باشند، در کشت بافت گیاهی هم کاربرد دارد.

نیاز های آب و هوایی کشت درخت نارگیل

درخت نارگیل به محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی و خاکی سازگار است. نارگیل برای رشد مطلوب به آب و هوای گرم با دمای 27 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 80 تا 90 درصد نیاز دارد. درخت نارگیل درمناطق بادمای پایین تر رشد آهسته تری دارد. در مناطق استوایی تا ارتفاع 600 متر از سطح دریا درختان رشد مطلوبی دارند. در دمای زیر 15 درجه سانتی گراد گیاهان می‌توانند زند بمانند اما سقط جنین در گل آذین رخ می‌دهد. ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻧﺎرﮔﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻳﺎ آﺑﻴﺎري ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻧﺎرﮔﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ دارد. ﻧﺎرﮔﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ بارندگی سالانه حداقل 1500 میلی متر در طول سال نیاز دارد. نارگیل به شوری مقاوم است و اسیدیته بین 5 تا 8 مناسب است.

تکثیر درخت نارگیل

ﻧﺎرﮔﻴﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺬر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. رﺷﺪ آن آﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﺎردﻫﻲ ﺑﻪ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻧﻴﺎز دارد. ﺳﻦ ﺑﺎردﻫﻲ ﻧﺎرﮔﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع وارﻳﺘﻪ، ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ 3 ﺗﺎ 5 ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﺑﺬرﻫﺎ در ﻧﺎرﮔﻴﻞ رﻛﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺧﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻮاﻧﻪزﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارﻧﺪ. در شرایط معمول حدود 90 درصد بذرها جوانه می‌زنند. برای کشت بذرها باید به پهلو در گودالی کم عمق قرار گیرند ه طوری که یک سوم بذر با خاک پوشیده شود. بذر باید به طور منظم آبیاریی شود تا از خشک شدن آن جلوگیری شود. جوانه زنی بذر معمولا بعد از 3 ماه اتفاق می‌افتد اما ممکن است تا 6 ماه هم طول می‌کشد.

نهال نارگیل

برای کشت نهال نارگیل

برای کشت بذر باید به بلوغ کامل رسیده باشد و اندازه میوه ها متوسط باشد. در ارقام پا بلند از بذر درختان 20 ساله و در اراقام پا کوتاه از بذر درختان 12 ساله استفاده می‌شود. بذرها باید عاری از بیماری باشند. فاصله بین بذرها در خزانه 30 در 40 سانتی متر و در اردیبهشت تا خرداد ماه کشت می‌شوند. در ارقام پا بلند دانهال های قوی یکساله با ارتفاع بیش از 100 سانتی متر و قطر طوقه 10 سانتی متر و دارای 5 تا 6 برگ باشند. در ارقام پاکوتاه ارتفاع و قطر گیاهچه ها به ترتیب باید بیش از 80 و 8 سانتی متر باشد. گیاهچه‌های یکساله برای کشت باید انتخاب شوند. در کشت گلدانی گیاهچه نارگیل محیط کشت مناسب، خاک و شن می‌باشد. همچنین برای تقویت نهال‌ها اضافه کردن کود زیستی به گلدان کمک می‌کند.

کاشت نهال نارگیل

خاک مناسب برای کشت نارگیل باید دارای عمق 1.2 متر و زه کشی مناسب باشد و تسطیح و از بین بردن علفهای هرز انجام شود. آماده سازی زﻣﻴﻦ برای ﻛﺸﺖ ﻧﺎرﮔﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ﻧﻬﺎل ﻫﺎ، آﺑﺎن ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻖ چاله برای کشت نارگیل حدود 60 سانتی متر در نظر گرفته می‌شود. در زمان کشت نهال طوقه گیاه (حد فاصل بین ریشه و ساقه) و برگچه ها باید بیرون از خاک باشند. از برگهای نارگیل برای محافظت گیاهان تازه کاشته شده در برابر باد استفاده می‌کنند. فاصله کشت به سیستم کشت و نوع خاک بستگی دارد. فاصله بین درختان نارگیل 10 متر در 10 متر است اما ابعاد آن نباید از 0.75 در 0.75 در 0.75 متر بیشتر باشد.

کوددهی درخت نارگیل

درﺧﺖ ﻧﺎرﮔﻴﻞ در ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از اﻧﻮاع ﺧﺎﻛﻬﺎ( ﻟﻮﻣﻲ، ﺷﻨﻲ، آﺑﺮﻓﺘﻲ، رﺳﻲ) رﺷﺪ ﻣﻲ‌کند اما ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آن رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻄﻠﻮب و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻻي آب ﻧﻴﺎز دارد. ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻨﻈﻢ از ﺳﺎل اول ﻛﺸﺖ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ عملکرد مطلوب ضروری است. برای هر نخل نارگیل 20 تا 50 کیلوگرم کود آلی مورد نیاز است.

آبیاری درخت نارگیل

نیاز آبی درخت نخل به نوع خاک و شرایط آب و هوایی بستگی دارد. درخت بالغ بین 600 تا 800 لیتر آب در هر 4 تا 7 روز نیاز دارد. آبیاری در تشتک به شعاع 1.8 متر و عمق 10 تا 20 سانتی متر صورت می‌گیرد. آﺑﻴﺎري ﻗﻄﺮهاي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش آﺑﻴﺎري ﻧﺎرﮔﻴﻞ اﺳﺖ .در ﻃﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﻮاﺻﻞ آﺑﻴﺎري کمتر شده و هر 4 روز یکبار آبیاری انجام می‌شود. استفاده از مالچ در اطراف درخت برای حفظ رطوبت ضروری است.

میوه نارگیل

گرده افشانی و رشد و نمو میوه نارگیل

درخت نارگیل یک پایه است و روی یک گل آذین هر دو گروه گلهای نر و ماده را تولید می‌کند. گلدهی روی درخت 4 تا 5 ساله ظاهر می‌شود. گل آذین آن دارای 1 تا 2 متر طول دارد و گل آذین نارس با اسپات پوشیده شده است. ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﮔﻞ آذﻳﻦ ﺣﺎوي ﮔﻞﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻞﻫﺎي ﻣﺎده در اﻧﺘﻬﺎي ﮔﻞآذﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﮔﻞ ﻣﺎده روي ﻫﺮ رﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارد و ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎري ﮔﻞ ﻧﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در ﺑﺎﻻي آن ﻗﺮار دارد. ارقام پابلند نارگیل دگرگشن هستند و ارقام پاکوتاه خود گرده افشان هستند. بهتر است برای بهبود گرده افشانی از کندوی زنبور عسل استفاده کنید. ارقام پاکوتاه 2 تا 4 سال بعد از کشت و ارقام پابلند 5 تا 7 سال بعد از کشت به گل می‌روند. میوه نارگیل بالغ در حدود 1 تا 2 کیلوگرم وزن، 15 تا 20 سانتی متر و قطر 20 تا 30 سانتی متر طول دارد و به صورت گرد یا کشیده می‌باشد. ﻣﻴﻮه ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻳﻊ اﻧﺪوﺳﭙﺮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و غنی از قند، پتاسیم و ویتامین ها می‌باشد.

 

منبع

کاشت، داشت و برداشت نارگیل، ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮوﺟﺮدﻧﻴﺎ،  ﺑﺎﺑﻚ ﻣﺪﻧﻲ،  ﺷﻜﺮاﻟﻪ ﺣﺎﺟﻲ وﻧﺪ-1398


منبع : کاشت، داشت و برداشت نارگیل، ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮوﺟﺮدﻧﻴﺎ،  ﺑﺎﺑﻚ ﻣﺪﻧﻲ،  ﺷﻜﺮاﻟﻪ ﺣﺎﺟﻲ وﻧﺪ-1398
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵