شرایط احداث باغ انبه

انبه درختي تك پایه، دارای ساقه مستقیم با شاخه‌ها و تاج پرپشت است. برگها تا 8 سال روی درخت باقي مي‌مانند. برگها بیضوی یا بادامي شکل به طول15-40 سانتيمتر و به عرض 2 تا 10سانتيمتر هستند.

انبه از حدود 4000 سال پیش در هندوستان کشت مي‌شده است. احتمالا انبه در قرن دهم توسط دریانوردان ایراني به شرق آسیا برده و در قرن شانزدهم به وسیله مسافران پرتغالي به غرب آفریقا و جنوب آمریکا منتقل شده است. نژادهای انبه شامل دو نژاد هندی و دیگری فیلیپیني یا آسیای جنوبي(هندوچین و اندونزی) است. نوع هندی دارای جوانه‌های قرمز روشن و نوع فیلیپیني دارای جوانه‌های سبز کمرنگ یا قرمز است. نژاد هندی میوه‌هایي با بذر تك جنیني و نژاد فیلیپیني میوه‌هایي با بذر چند جنیني تولید مي‌کند. ارقام تك جنیني شامل یك جنین جنسي و ارقام چند جنیني شامل دو جنین یا بیشتر هستند که ممکن است یکي از آنها جنسي و بقیه غیرجنسي باشند. میوه در نژاد هندی با رنگ خوب و فرم منظم و در نژاد فیلیپیني به رنگ سبز کمرنگ و به شکل کلیه کشیده است. انبه درختي تك پایه، دارای ساقه مستقیم با شاخه‌ها و تاج پرپشت است. برگها تا 8 سال روی درخت باقي مي‌مانند. برگها بیضوی یا بادامي شکل به طول15-40 سانتيمتر و به عرض 2 تا 10سانتيمتر هستند. رگبرگهای میاني برجسته بوده و دارای 30 جفت رگبرگ جانبي است. روزنه‌های هوایي در دو طرف برگ وجود دارند؛ ولي به طور عمده در سطح زیرین برگ تجمع یافته‌اند.

نسبت گلهای دوجنسي بسته به رقم و آب و هوا از 1 تا 100 درصد متغیر است. گلها کوچك، به اندازه 5 تا 8 میليمتر و به طور معمول دارای 5 کاسبرگ و پرچم و یك مادگي با یك خامه مورب و تخمدان دو برچه‌ای هستند و تنها یکي از آنها تبدیل به میوه مي‌شود. میوه یك شفت گوشتدار با گوشت خوردني (مزوکارپ) بوده و یك هسته چوبي (آندوکارپ) و بذر در داخل آن قرار دارد. میوه ممکن است از 100 گرم تا 2 کیلوگرم وزن داشته باشد. متوسط ارتفاع درختان انبه بین 10 تا 30 متر بوده و بیش از 100 سال عمر مي‌کنند. البته عمر درختان پیوندی کمتر از انواع بذری مي‌باشد.

انبه

باردهی میوه انبه

مقدار باردهی در سال اول کم و بین 300 تا 500 عدد میوه در هر درخت می‌باشد. متوسط میزان بازده در درختان پیوندی 150 تا 200 کیلوگرم و در درختان غیرپیوندی 300 تا 400 کیلوگرم است.

آب و هوای مناسب برای تولید میوه انبه

درخت انبه مي‌تواند از سطح دریا تا ارتفاع 1400 متری رشد کند. مشروط بر اینکه بارندگي یا رطوبت بالا در فصل گلدهي وجود نداشته باشد. درجه حرارت بالاتر از 44 درجه سانتيگراد و کمتر از 5 درجه سانتيگراد برای آن مضر است. اما مي‌تواند درجه حرارتهای بالاتر از 48 درجه سانتيگراد را در فصل رشد و بلوغ میوه تحمل نماید. بهترین درجه حرارتي که انبه در آن از رشد مناسبي برخوردار است، درجه حرارت 31-39 درجه سانتيگراد است.

جوانه زني دانه گرده در دماهای زیر 15 و بالاب 35 درجه سانتيگراد کاهش مي‌یابد. عامل محدودکننده در مرحله گلدهي انبه درجه حرارت پایین است. در دمای 12-10 درجه سانتيگراد شبانه و شرایط خشکي، گل آغازی در انبه تسریع مي‌شود. رشد خوشه‌های گل در هنگامي که رشد رویشي کاملا متوقف شده و دما حدود 12.5 درجه سانتيگراد است، رخ مي‌دهد. درجه حرارت بالاتر در فصل رشد میوه، بلوغ میوه را تسریع و موجب بهبود اندازه و کیفیت میوه مي‌شود. میزان بارندگي برای کاشت انبه اهمیت زیادی ندارد، بلکه شدت بارندگي و توزیع آن در طول سال از اهمیت خاصي برخوردار است. چرا که انبه مي‌تواند در مناطقي با بارندگي کمتر از 250 میليمتر (مشروط بر اینکه بارندگي در زمان حداکثر نیاز گیاه یعني دوره رشد میوه رخ دهد) تا مناطقي با بارندگي بیشتر از 250 میليمتر پرورش یابد.

باغ انبه

تکثیر درختان انبه

انبه به دو طریق جنسي و غیرجنسي قابل ازدیاد است. در روش جنسي بذرها مي‌بایست بلافاصله بعد از برداشت میوه کاشته شود. در بذرهای چندجنیني دانهالها بایستي پس از جوانه‌زني از یکدیگر جدا و هر کدام جداگانه کشت شده و در محیطي با 83 درصد سایه قرار گیرند. روش غیرجنسي شامل کوپیوند (پیوند جوانه)، پیوند شاخه و خوابانیدن هوایي است. در روش پیوندزدن ابتدا بذر کاشته و پس از 3-7 ماه روی دانهالهای حاصله، عمل پیوند انجام مي‌شود. خوابانیدن هوایي و پیوند مجاورتي باعث تولید گیاهاني با اندازه بزرگ در مدت زمان کوتاه مي‌شود. سرعت رشد نهالهای حاصل از پیوند مجاورتي بیشتر از پیوند جانبي و سرعت رشد نهالهای حاصل از پیوند جانبي بیشتر از خوابانیدن هوایي است. درختان بذری انبه دیرتر از درختان تکثیرشده به روش غیرجنسي به گل رفته و کمتر به گیاه مادری خود شبیه هستند.

کاشت انبه از بذر

منبع

حامد حسن زاده خانکهدانی- مریم یکتن خدایی- یعقوب حسینی- ابراهیم سابکی