تغذیه سیب زمینی در مراحل مختلف رشد

با توجه به اینکه ریشه های سیب زمینی بیشتر در عمق صفر تا 30 سانتی متری قرار دارند بیشتر کودهای مصرفی در این ناحیه باید قرار بگیرند. بهترین روش کوددهی افزودن کودها به عمق 5 سانتی متری زیر و 5 تا 7 سانتی متری کنار غده ها است.

ارقام سیب زمینی به سه گروه تقسیم می‌شوند. خیلی زودرس، زودرس یا بهاره که مدت زمان لازم تا زمان برداشت آنها 70 تا 90 روز است و این ارقام باید به شکل تازه مصرف شوند. ارقام میان رس که برای رسیدن تا زمان برداشت به 100 تا 120 روز زمان نیاز دارند که به ارقام تابستانه معروف هستند. ارقام دیررس که برای تولید غده به 130 تا 150 روز زمان نیاز دارند و به آنها رقم پاییزه گفته می‌شود.

ارقام دیررس خاصیت انبارمانی دارند. مناطق مستعد کاشت سیب زمینی سردسیر شامل اردبیـل، تبریـز، شـاهرود، فریـدن، دماونـد، همـدان و مشـهد و مناطق گرمسیر کشت سیب زمینی گرگـان و حومـه شهرسـتان اصفهان، هرمزگان، خوزستان و جیرفت هستند. سیب زمینی در مناطق جنوبی به دلیل اینکه در زمستان کاشته می‌شوند و دوره رشدی کوتاهی دارند نسبت به مناطق سردسیر عملکرد کمتری دارند.

برای کاشت سیب زمینی اگر غده جوانه زده باشد بعد از کاشت زودتر ریشه تشکیل می‌دهد. برای رشد سیب زمینی باید در خاک رطوبت کمی وجود داشته باشد اگر مقدار رطوبت بالا و دما پایین باشد سبز شدن به تاخیر می‌افتد. در خاکهای خشک جذب فسفر و پتاسیم کمتر می‌شود. در مرحله تشکیل ریشه و تشکیل غده گیاه به فسفر بیشتری نیاز دارد. گیاه در مرحله درشت و پر شدن غده ها به پتاسیم بیشتری نیاز دارد.

مراحل مختلف رشد سیب زمینی

ویژگی هاي محصول زودرس عبارتند از: رشد متوسـط شـاخ و بـرگ، رشـد زودتـر غده، رسیدگی زودتر و عملکرد نسـبتاً کمتـر است. ایـن محصـول در دوره زمـانی نسـبتاً کوتـاه، ً عملکرد نسبتاً بالایی تولید می‌کند. ویژگی‌هاي محصول دیررس: رشد زیاد شـاخ و برگ، رشد غده آن دیرتر شروع شده و رسیدگی آن نیز دیرتـر اسـت. عملکـرد غـده ایـن محصول به دلیل طولانی بودن زمان رشد نسبت به محصول زودرس، معمولاً بیشـتر اسـت .

کود مصرفی براي محصول زودرس نسـبت به محصول دیررس متفاوت است. در محصول زودرس میزان کود نیتروژنـه بـه نصـف، کـود فسفره و کود پتاسیمی به دو سوم کاهش پیدا می‌کند.

اگر از کودهای ازته به مقدار زیاد استفاده شود تشکیل غده به تاخیر می‌افتد و همچنین کیفیت غده هم کاهش می‌یابد. برنامه غذایی سیب زمینی بر اساس بافت خاک، آزمون خاک و زودرس یا دیررس بودن رقم متفاوت است.

محل قرار دادن کودهای سیب زمینی

با توجه به اینکه ریشه های سیب زمینی بیشتر در عمق صفر تا 30 سانتی متری قرار دارند بیشتر کودهای مصرفی در این ناحیه باید قرار بگیرند. بهترین روش کوددهی افزودن کودها به عمق 5 سانتی متری زیر و 5 تا 7 سانتی متری کنار غده ها است.

کودهای نیتروژنه در سیب زمینی

کمبود نیتروژن در سیب زمینی

نیتروژن بیشترین مقدار جذب را در گیاهان مختلف دارد. در سیب زمینی‌های زود رس مقدار کودهای نیتروژنی کمتر مانند مناطق گرگان و در ارقام دیررس مانند مناطق اردبیل، همدان و فریدن مقدار کودهای نیتروژنی بیشتری مورد نیاز است. مقدار مصرف کودهای نیتروژنی در زمینهایی که در آنها یونجه، شبدر، اسپرس و باقلا کشت شده بود کمتر است. به ازای هر تن کود دامی گاوی و گوسفندی مقدار 1.5 تا 2.5 کیلوگرم از کود نیتروژنی خالصی که قرار بود اضافه شود کم می‌شود. مقدار نیتروژن کود مرغی 2 برابر کودهای گاوی و گوسفندی است.

گیاه در اوایل دوره رشدی به نیتروژن بیشتری نیاز دارد و مصرف بیشتر نیتروژن در اواخر رشد باعث کاهش کیفیت غده و کوچکتر شدن آنها می‌شود. کمبود نیتروژن در خاکهای سبک، pH بالا، مواد آلی کم و بارندگی زیاد دیده می‌شود. کمبود نیتروژن باعث تولید گیاهانی با رنگ سبز روشن یا رنگ پریده مایل به زرد با اندام هـاي هـوایی کوچـک و سـیخ و سـفت شده با برگ هاي نامناسب و بلوغ زودرس و عملکرد پایین می‌آید. به دلیل اینکه نیتـروژن از عناصر متحرك در گیاه است، علائم کمبود آن ابتدا از برگ هاي مسن پائینی شـروع شده و بـا افزایش شدت کمبود این علائم در برگ هاي جـوانتر نیـز دیـده مـی شـود. غده هـا هنگـام برداشت نارس بوده و تمایل به به بیماري لکه سیاه یا لهیدگی و کبود شدن داخلـی و حساسیت به سایر آفات و بیماريها در آنها بیشتر می شود.

مقدار کود نیتروژنی به درصد کربن خاک و عملکرد غده در هکتار بستگی دارد. برای مثال برای عملکرد 10 تن در هکتار و درصد کربن خاک کمتر از 1 درصد مقدار 120 کیلو گودهای نیتروژنی مورد نیاز است. برای به دست آوردن مقدار سولفات آمونیوم در هکتار مقدار اوره باید در 2.2 ضرب شود. یک چهارم مقدار کود نیتروژنی قبل از کاشت (که نباید از 45 کیلوگرم در هکتار بیشتر شود)

35 درصد در 30 روز بعد از کشت، 45 درصد در زمان تشکیل و پر شدن غده ها(50 روز بعد از کشت) و 20 درصد در مرحله بلوغ غده در 89 روز بعد از کشت مصرف شود. کود سرك سیب زمینی حدود 3 الی 5 هفته بعد از سبز شدن به صـورت جایگـذاري یا پخش سطحی به هنگام خاکدهی پاي بوته ها مصرف می‌شود. در زراعـت هـاي تحـت سیستم آبیاري بارانی در هر نوبت آبیاري مقداري کود نیتروژنـه ( حـداکثر 20 کیلـوگرم در هکتار نیتروژن خالص ) توصیه می شود.

کودهای فسفره در سیب زمینی

کمبود فسفر در سیب زمینی

برای تولید ریشه و اندام هوایی فسفر مورد نیاز است. همچنین در نمو اولیه و غده بندی نقش دارد. فسفر تعداد غده هاي تولید شده بـه ازاي هر بوته را افزایش می‌دهد. در خاکهایی که تثبیت فسفر آنها بیشتر است مانند خاکهای آهکی نیاز بیشتری وجود دارد. بیشترین مقدار جذب فسفر از خاکها با pH بین 6.5 تا 7 است. در pH 6 به دلیل وجود فسفات آهن و آلومینیوم مقدار جذب فسفر کمتر است. آثار کمبود فسفر بصورت توقف رشد و سـبزه تیـره یـا ارغـوانی شـدن بـرگ هـا ظـاهر می‌شود. سیب زمینی ممکن است این آثار را در اوایل بهار زمانیکه حرارت خاك کم است نمایان سازد یا برگ ها بقدر کافی بزرگ نشده و بصورت مجعد و فنجانی شکل در می آیند.

برای تعیین مقدار فسفر مورد نیاز خاک نیازمند انجام آزمایش خاک است. برای این منظور مقدار فسفر قابل جذب خاک تعیین می‌شود و بر اساس عملکرد غده در هکتار مقدار کود مورد نیاز تعیین می‌شود. برای مثال برای مقدار فسفر قابل جذب 10 میلی گرم در کیلوگرم و عملکرد 15 تن در هکتار مقدار سوپر فسفات تریپل 90 کیلوگرم در هکتار است.

زمان مصرف کودهای فسفره هم به شکل نواری یا بخش سطحی قبل از کاشت است. در صورت نیاز مصـرف سـرك در شروع گلدهی استفاده می‌شود. بهترین روش مصرف دو سوم کودهای فسفره قبل از کشت و یک سوم در زمان 40 تا 80 روز بعد از کشت با استفاده از کودهایی مثل مونو آمونیوم فسفات، پلی فسفات و اسید فسفریک است.

کودهای پتاسیمی در سیب زمینی

کمبود پتاسیم در سیب زمینی

مهم ترین عنصر در کیفیت غده سیب زمینی پتاسیم است. جذب پتاسیم از چند هفته بعد از سبز شدن شروع می‌شود و تا زمانی که رشد اندام های هوایی به بیشترین حد خود برسد ادامه دارد. آزمون خاک بهترین راه تعیین نیاز خاک به عنصر پتاسیم است. با توجه به اینکه سیب زمینی بیشتر در خاکهای سبک کشت می‌شود کمبود پتاسیم هم دیده می‌شود. علائم کمبود پتاسم در سیب زمینی با لاغر شدن ساقه و شـاخه هـا و کوتـاه شـدن فاصله بین گره ها مشخص می‌شود. برگ هاي مسـن پـایینی بوتـه زرد می شوند و در حاشیه آنها سوختگی ایجاد می‌شود . غده هایی که کمبـود پتاسـیم دارنـد بـه آسانی کبود ر نگ می شوند (زیر پوست غده به رنگ خاکستري مایـل بـه آبـی رنـگ پریـده درمی‌آید). میزان پتاسیم هم با توجه به مقدار پتاسیم قابل جذب و عملکرد غده در هکتار تعیین می‌شود. برای مثال در خاک با پتاسیم 120 میلی گرم در کیلوگرم و عملکرد 15 تن در هکتار مقدار 100 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم مورد نیاز است. این کود هم مانند کود فسفره قبل از کاشت به شکل نواری یا پخش سطحی استفاده می‌شود. زمان مصرف کودهای پتاسیمی برای سیب زمینی در پاییز است. معمولا مقداری از کودهای پتاسیمی در 40 تا 80 روز بعد از کاشت در زمان پر شدن غده مصرف می‌شود. برای مصرف سرک می‌توان از کودهایی مانند سولوپتاس، سولفات پتاسیم یا نیترات پتاسیم استفاده می‌شود. در خاکهای شور بهتر است به جای کودهای پتاسیم کلرید از کودهای سولفات پتاسیم استفاده کرد.

استفاده از کودهای ریز مغذی هم به شکل محلولپاشی در زمان 20 روز قبل از گلدهی استفاده می‌شود.

کمبود منیزیم

کمبود آهن

کمبود بر

کمبود گوگرد

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی

منبع

راهنمای تغذیه گیاهی سیب زمینی، مجید بصیرت، رحیم مطلبی فرد-1395


منبع : راهنمای تغذیه گیاهی سیب زمینی، مجید بصیرت، رحیم مطلبی فرد-1395
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰