تغذیه و کوددهی فلفل دلمه ای

طول دوره کاشت تا برداشت اولین میوه فلفل شیرین حدود 70 روز است. مراحل کاشت تا برداشت گیاه فلفل دلمه ای به این ترتیب است:مرحله نشا، استقرار بوته، رشد رویشی، گلدهی، تشکیل و رشد و رسیدن میوه که نیاز گیاه به عناصر غذایی در هر کدام از مراحل متفاوت است.

تغذیه و کوددهی فلفل

مراحل رشدی گیاه فلفل دلمه ای شیرین

طول دوره کاشت تا برداشت اولین میوه فلفل شیرین حدود 70 روز است. مراحل کاشت تا برداشت گیاه فلفل دلمه ای به این ترتیب است:مرحله نشا، استقرار بوته، رشد رویشی، گلدهی، تشکیل و رشد میوه و رسیدن میوه که نیاز گیاه به عناصر غذایی در هر کدام از مراحل زیر متفاوت است.

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه فلفل دلمه ای

همه گیاهان براي رشد و نمو خود، غیر از اکسیژن، کربن و هیدروژن، به 13 عنصر معدنی دیگر نیاز دارند تا چرخه زندگی خود را کامل کنند. این عناصر به دو گروه عناصر پرمصرف شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد و عناصر کم مصرف مانند آهن، روي، مس، منگنز، بور، کلر و مولیبدن تقسیم می‌شوند. محصولات سبزي و صیفی از جمله فلفل شیرین براي تولید مناسب به مقادیر کافی و در دسترس عناصر غذایی نیاز دارند. حفظ غلظت مناسب عناصر غذایی در محیط رشد ریشه در زمان مناسب از عوامل موفقیت در تولید است. کمترین جذب عناصر مربوط به فلفل دلمه ای مربوط به فسفر است که 60 روز بعد از کشت به میزان یک کیلو گرم در هکتار جذب می‌شود. میزان جذب ترکیبات نیتروژنی در 80 روز بعد از کشت است و به 3 کیلو گرم در روز می‌رسد و در مورد پتاسیم 100 روز بعد از کشت به میزان 7 کیلو گرم در روز می‌باشد. بیشترین میزان جذب عناصر غذایی در 60 تا 70 روز اول کشت اتفاق می‌افتد.

نشای فلفل

علائم کمبود هر یک از عناصر غذایی در فلفل شیرین

کمبود نیتروژن در گیاه فلفل

در کمبود نیتروژن، رشد گیاه کند یا متوقف می‌شود. به آرامی، برگهاي مسن گیاه زرد رنگ می‌شوند و شروع ببه خشک شدن می‌کنند. گیاهان دچار کمبود نیتروژن، گلهاي کمی دارند و تشکیل میوه آنها هم بسیار ضعیف است. قطر گوشت میوه فلفل دلمه ای کم و محفظه تخمدان کوچک است. در کمبودهاي شدید، میوه تشکیل نمی‌شود و اگر هم تشکیل شود، بد فرم خواهد بود.

علائم کمبود ازت

 میزان کودهای ازته بر اساس مقدار نیترات موجود در خاک بر حسب میلی گرم در کیلو گرم خاک به این صورت است. در میزان نیترات خاک بین 0 تا 5 میلی گرم در کیلو گرم مقدار 400 کیلو اوره در هکتار، بین 5 تا 10 میلی گرم نیترات در خاک میزان 300 کیلو اوره در هکتار، مقدار 10 تا 15 میلی گرم نیترات در کیلو گرم خاک میزان 200 کیلو گرم اوره در هکتار، در 15 تا 20 میلی گرم نیترات در کیلو گرم خاک مقدار 100 کیلو گرم اوره در هکتار و در 20 تا 25 میلی گرم نیترات در کیلو گرم خاک میزان 50 کیلو اوره در هکتار مورد نیاز است. بهترین روش کود دهی کودهای نیتروژنی در گیاه فلفل دلمه ای این است که در طول فصل رویش در چند نوبت اضافه شود. البته در روش نواری بالاترین کارایی را دارد. در این روش کود باید در زیر خاک و 5 سانتی متری زیر و کنار نشا قرار بگیرد. در این روش مصرف 30 درصد کمتر از مقدار کل مصرف می‌شود.

کمبود فسفر در گیاه فلفل

فسفر نقش مهمی در تغذیه و گلدهی فلفل دلمه ای دارد. گیاهان دچار کمبود فسفر توقف رشد دارند. برگها سخت و شکننده خواهند شد. تشکیل گل محدود خواهد شد و معدود گلهاي تشکیل شده نیز بسیار کند به میوه تبدیل می‌شوند. در کمبود فسفر، از هر پنج گل، تنها یکی به میوه تبدیل می‌شود. قطر گوشت میوه فلفل دلمه ای نیز بسیار کم خواهد بود. تعداد دانه در میوه تشکیل شده نیز بسیار کم است.

در مزارعی که میزان فسفر قابل جذب فسفر خاک آنها بیش از 20 میلی گرم در کیلو گرم خاک باشند اضافه کردن فسفر تاثیری بر گیاه ندارد. زمانی که فسفر قابل حل در آب به خاک اضافه می‌شود بلافاصله با خاک واکنش داده و به صورت نا محلول در می‌آید و فقط مقدار کمی از آن جذب گیاه می‌شود. بهترین راه استفاده از کودهای فسفره استفاده از آنها به شکل نواری است. از بین کودهای فسفره کود سوپر فسفات تریپل ضریب شوری پایینی دارد و ممکن است جوانه زدن بذر را با تاخیر مواجه کند چون رطوبت خاک را به سمت خود جذب می‌کند. کود فسفات آمونیوم هم تاثیر بدی روی جوانه زنی بذر فلفل دلمه ای دارد و باید دور از بذر یا نشاء قرار داده شود.

کمبود پتاسیم در گیاه فلفل دلمه ای

در مراحل ابتدایی کمبود پتاسیم در فلفل دلمه ای به شکل نقاط زرد رنگ بین رگبرگهاي برگهاي مسن مشاهده می‌شود. سپس این نقاط روشن تر و حاشـیه برگها به شدت زرد و کم رنگ می‌شوند. این علایم ممکن است در برگهاي انتهایی گیاه هم دیده شود. در کمبود پتاسیم تشکیل میوه کم است و اندازه میوه کوچکتر از حالت طبیعی است. مصرف زیاد پتاسیم باعث کمبود کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز و روي می‌شود.

نشاهای تازه رشد کرده سبزیجات نسبت به مقدار پتاسیم کمتری نسبت به فسفر نیاز دارند. در مرحله رشد سریع گیاه به میزان پتاسیم بیشتری نیاز دارند. در سبزیجاتی که مقدار زیادی از اندام شاخ و برگ آنها برداشت می‌شود نیاز به پتاسیم بیشتر است. پتاسیم باعث بیشتر شدن ساختن اسید آمینه ها و کمتر شدن جمع شدن نیترات می‌شود.

کودهای پتاسیمی

رایج ترین و ارزان ترین کود پتاسیمی دنیا کلرور پتاسیم است. سولفات پتاسیم، سولفات پتاسیم – منیزیم و نیترات پتاسیم منابع دیگر پتاسیم برای گیاهان است. نیترات پتاسیم یکی از منابع سالم پتاسیم است. در خاكهاي با بافت درشت و لوم شنی، قسمتی از کود پتاسیم مورد نیاز باید قبل از کشت به صورت پخش در سطح مصرف می‌شود.

کمبود منیزیم

کمبود منیزیم در فلفل بسیار زیاد است و علائم آن به صوررت به صورت لکه های زرد رنگ بین رگبرگ ها ظاهر می‌شوند. برگهای مسن در ابتدا این علائم را نشان می‌دهند. گرمای هوا هم از عوامل موثر بر بروز کمبود منیزیم است. زمانی که پتاسیم بیشتر از منیزیم بیشتر باشد و زمانی که درصد منیزیم تبادلی خاک کمتر از 3 درصد باشد باید از کودهای منیزیمی استفاده شود. در خاکهای غیر اسیدی مصرف 70 تا 100 کیلو گرم در هکتار به صورت پخش سطحی یا 10 تا 20 کیلو گرم به صورت نواری توصیه می‌شود. سولفات منیزیم، سولفات پتاسیم – منیزیم و اکسید منیزیم از منابع کودی منیزیم هستند. منیزیم همچنین به صورت محلـول پاشـی نیز قابل استفاده است. امروزه با توسعه سیستم هاي آبیاري تحت فشار، توصیه می‌شود کودهاي شیمیایی و به ویژه کودهاي حاوي نیتروژن از طریق سیستم کـود آبیـاري و بـا استفاده از نوار تیپ مدیریت و مصرف شوند.

کمبود کلسیم در گیاه فلفل

شایع ترین علامت کمبود کلسیم در فلفل دلمه ای سوختگی گلگاه است. این پدیده در گرمای هوا اتفاق می‌افتد. شروع سوختگی گلگاه 10 تا 15 روز پس از تشکیل میوه شروع می‌شود. علت اصلی بروز این عارضه کم شدن انتقال کلسیم از برگ به میوه است. این کمبود باعث جمع شدن بافت انتهايی میوه می‌شود. شرایطی که باعث شدت یافتن این عارضه می‌شود شامل شوري خاك و آب، بالا بودن دما، تراکم کشت بالا و تنش رطوبتی هستند. این کمبود با برگ پاشی کلرور کلسیم یا نیترات کلسیم رفع می‌شود.

کمبود کلسیم

کمبود گوگرد در فلفل دلمه ای

گوگرد از عناصر مهم تغذیه اي است. گوگرد در مقادیر مشابه فسفر و در برخی گیاهان در مقادیر بیشتر از فسفر در گیاه یافت می‌شود. در کمبود گوگرد، برگهاي جوان به طور عمومی دچار رنگ پریدگی می‌شوند و مایل به زرد می‌شوند. مصرف گوگرد به همراه باکتري هاي اکسیدکننده گوگرد (انواع تیوباسیلوسها)، به عنوان یک نهاده در خاكهاي آهکی، به دلیل ایجاد حالت اسید زایی و کاهش موضعی pH خاک، باعث افزایش قابلیت جذب عناصری مانند فسفر، آهن و روی می‌شود. مقدار 300 کیلو گرم در هکتار به صورت تلقیح با باکتری تیوباسیلوس قبل از کشت و سپس مخلوط با خاک تا عمق 15 تا 20 سانتی متر توصیه می‌شود.

پاپریکا چیست؟

پاپریکا یکی از ادویه های دستی خوش طعم محبوب در سراسر جهان است. طعم آن از شیرین، تند و دودی متنوع است. رنگ آن قرمز روشن و براق است. رنگ قرمز آن همان رنگ موجود در فلفل های قرمز، چیلی و زنگوله ای است. این ادویه از همان گیاه Capsicum annuum  به دست می‌آید.

پاپریکا چیست

کاشت فلفل سیاه چگونه است؟

بیماری‌های فلفل

چطور فلفل بکارم؟ دستورالعمل کاشت فلفل
 

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی، اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی

منبع

محسن سیلسپور، مدیریت تغذیه فلفل شیرین در گلخانه و مزرعه با تاکید بر کاهش انباشت نیترات، 1398


منبع : محسن سیلسپور، مدیریت تغذیه فلفل شیرین در گلخانه و مزرعه با تاکید بر کاهش انباشت نیترات، 1398
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳