بیماری پوسیدگی خشک غده های سیب زمینی

بیماري پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در اکثر مناطق تولید این محصول در ایران مشاهده شده و میزان وقوع آن در نمونه‌هاي مختلف ارزیابی شده در محدوده 45-5 درصد می‌باشد.

مدیریت بیماري پوسیدگی خشک فوزاریومی غده‌هاي بذري سیب‌زمینی

بیماري پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در اکثر مناطق تولید این محصول در ایران مشاهده شده و میزان وقوع آن در نمونه‌هاي مختلف ارزیابی شده در محدوده 45-5 درصد می‌باشد.

مهم ترین بیماري سیب زمینی در انبار پوسیدگی خشک (Dry rot) است که عوامل غالب آن در ایران، قارچهاي Fusarium oxysporum و F. solani میباشد. این بیماري علاوه بر خسارت مستقیم، زمینه ابتلاي غده هاي بذري به سایر بیماريها از جمله پوسیدگی نرم باکتریایی را نیز فراهم می‌کند. بیمارگرهاي گفته شده همراه با غده بذري و خاك منتقل می‌شوند. همچنین ادوات برداشت، فضاها، جعبه‌ها و کیسه‌هاي نگهداري سیب زمینی می‌توانند آغشته به عوامل این بیماري باشند.

پوسیدگی خشک غده سیب زمینی

پوسیدگی سیب زمینی

علائم بیماری پوسیدگی خشک سیب زمینی

این نوع پوسیدگی حالت خشک دارد ولی در صورت ایجاد آلودگی ثانوي توسط باکتريهاي مولد پوسیدگی نرم، حالت لهیده و آبکی پیدا می‌کند. در آلودگی‌هاي شدید غده کاملا پوسیده و از بین می‌رود. کشت غده‌هاي مبتلا به این بیماري منجر به عدم سبز شدن و یا ایجاد گیاهچه‌ها و بوته‌هاي ضعیفی می‌شود که محصول ناچیزي خواهند داشت.

دستورالعمل  کنترل پوسیدگی خشک سیب زمینی

انتخاب غده بذري سالم و عاري از آلودگی روش اولیه اجتناب از بروز بیماري است. براي این منظور، اولاً باید از مزارعی که سابقه آلودگی زیاد به بیماري را دارند غده بذري تهیه نشود ودوماً در طی فصل انبارداري غده‌هاي بذري مورد بازدید قرار گرفته، غده هاي آلوده جدا شده و از کشت غده‌هاي آلوده خودداري شود. از کشت سیب زمینی در زمین‌هایی که سابقه آلودگی شدید دارند، خودداري شود.

در طی فصل داشت به ویژه بعد از گذشت دو ماه از کشت، مزرعه به دقت مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت مشاهده آلودگی‌های فوزاریومی (پژمردگی و پوسیدگی‌هاي ریشه و طوقه که منجر به آلودگی هاي غده نیز خواهند شد) و بسته به میزان و نوع آن، اقدامات مدیریتی مناسب از جمله بوته‌کشی یا تجدید نظر در مورد استحصال غده بذري از مزرعه مذکور اقدام شود.

آفاتی که سبب صدمه به غده می‌شوند مثل کرمهاي مفتولی و بید سیب زمینی به خوبی مدیریت شوند تا منفذ غیر طبیعی براي عوامل بیماري باز نشود.

تناسب با رقم سیب‌زمینی کشت شده و پس از طی دوره رویشی مربوطه، قطع اندام هاي هوایی (سرزنی بوته‌ها) انجام و به مدت 10 الی 15 روز به غده‌ها فرصت داده شود تا پوست آنها ضخیم شود.

ادوات برداشت طوري تنظیم شوند که غده‌ها در حین عملیات برداشت زخمی نشوند و صدمات مکانیکی به غده‌ها به حداقل ممکن برسد.

خاك چسبیده به غده حذف شده و از انتقال خاك همراه با غده به داخل انبار یا سردخانه خودداري شود.

فضاي سردخانه یا انبار فنی و همچنین جعبه‌هاي نگهداري سیب‌زمینی با ماده ضدعفونی کننده مناسب در ابتداي فصل انبارداري و قبل از ورود غده‌هاي بذري به دقت ضدعفونی شود. 

پس از برداشت و در اسرع وقت، غده‌هاي بذري از غده‌هاي خوراکی جدا شده، غده‌هاي بذري قبل از انتقال به انبار فنی و یا سردخانه با قارچکش مناسب ضدعفونی شوند. بهترین زمان براي ضدعفونی غده‌ها، همزمان با برداشت تا پنج روز پس از آن می‌باشد. تیمار غده‌هاي بذري هنگام عبور آنها از روي نقاله سورت، از طریق محلولپاشی با حجم کم (15 تا 18 لیتر محلول سمی براي سمپاشی یک تن غده) بیشترین کارآیی را دارد. استفاده از قارچکش هاي تیابندازول (تکتو) 60 %WP یا ایمازالیل (فونگافلور) 5 %SL  با غلظت دو کیلوگرم براي 1000 کیلوگرم غده بذري، توصیه می‌شود.

در طی فصل انبارداري از بالا رفتن دماي سالن ها ممانعت شود و حداقل دو تا سه مرتبه جعبه‌ها و یا کیسه‌هاي حاوي غده‌هاي بذري مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت شیوع بیماري در قسمتی از سردخانه، اقدامات لازم از جمله حذف قسمت آلوده انجام شود.

پس از اتمام فصل انبارداري و هنگام بیرون آوردن غده‌ها از انبار سرد جهت آماده‌سازي آنها براي کشت، غده‌هاي بذري به دقت سورت شده و موارد مشکوك به آلودگی حذف شود.

منبع

مدیریت بیماري پوسیدگی خشک فوزاریومی غده‌هاي بذري سیب زمینی مجتبی مرادزاده اسکندري.


منبع : مدیریت بیماري پوسیدگی خشک فوزاریومی غده‌هاي بذري سیب زمینی مجتبی مرادزاده اسکندري.
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰