بیماری ها و قارچکش های گیاه بادمجان

بادمجان از خانواده سولاناسه است و یکی از محصولات مورد استفاده در آشپزی است. منشا این گیاه کشورهند شناخته شده و از آنجا به اروپا و آمریکا برده شده است. در ابتدا میوه های تلخی داشته که مورد استفاده نبوده است ولی کم کم در طی سالهای طولانی اصلاح شد و به عنوان یک سبزی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.

بیماری های گیاه بادمجان

بادمجان از خانواده سولاناسه است و یکی از محصولات مورد استفاده در آشپزی است. منشا این گیاه کشورهند شناخته شده و از آنجا به اروپا و آمریکا برده شده است. در ابتدا میوه های تلخی داشته که مورد استفاده نبوده است ولی کم کم در طی سالهای طولانی اصلاح شد و به عنوان یک سبزی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.

بیماری های گیاه بادمجان

ویروس کوتولگی بادمجان

علایم این بیماری به شکل لکه ها و نقاط بدون رنگ است و برگها ظاهر ابلق و چروکیده پیدا می‌کنند. در کل ظاهر گیاه دیده می‌شود و رشد گیاه محدود می‌شود. میوه ها هم دفرمه شده و روی آنها لکه هایی ایجاد می‌شوند. عامل این بیماری بوسیله برخی از حشرات آلوده و یا در تماس با سایر گیاهان آلوده منتقل می‌شود.

کنترل بیماری

از بین بردن گیاهان آلوده شده از مزرعه و کنترل حشرات ناقل بیماری بوسیله سموم موجود با نظر کارشناس.

ویروس کوتولگی بادمجان

بیماری بلایت فایتوفتورایی بادمجان

روی سطح برگها لکه ها و نقاط  بزرگ و زرد رنگی ایجاد می‌شود و در زیر برگها به صورت بر آمدگی های سفید رنگ مشاهده می‌شود. در شرایط مرطوب این لکه ها گسترش پیدا کرده و به هم پیوسته و کل برگ را احاطه می‌کند و در نهایت کل گیاه خشک می‌شود. عامل بیماری بوسیله اسپور یا هاگ قارچ موجود در قطرات آب  و باد منتقل می‌شود.

فایتوفتورا

 

کنترل بیماری بلایت فایتوفتورایی بادمجان

رطوبت زمین کنترل شود. خاک شخم زده شود و تناوب مناسب رعایت شود. از روش آبیاری بارانی استفاده نشود. از قارچکش هایی مانند ردومیل ام زد یا اکویشن پرو استفاده شود.

بیماری آنتراکنوز بادمجان

عامل این بیماری قارچ Colletotrichum است و علایم در ابتدا روی سطح میوه ها به صورت لکه های قهوه ای رنگ دایره ای ظاهر می‌شود. قسمت مورد حمله قرار گرفته فرو می‌رود و می‌پوسد. این قارچ در زمستان روی بقایای گیاهان موجود روی زمین و سطح خاک وجود دارد بذرها و گیاهان کاشته شده را آلوده می‌کند.

کنترل بیماری آنتراکنوز بادمجان

بقایای محصول پوسیده قبلی را بعد از برداشت از زمین حذف کنید. گیاهان آلوده را از مزرعه خارج کنید. از قارچکش هایی مانند مانکوزب و کاپتان برای بذر و گیاه می‌توان استفاده کرد.

آنتراکنوز بادمجان

بیماری بوته میری در گیاه بادمجان

یکی از مهم ترین بیماری های گیاهچه های اکثر گیاهان و صیفی جات است. از زمان جوانه زنی تا فاز خارج شدن 2 تا 3 تا از برگهای اصلی ممکن است در گیاهان دیده شود. در صورت آسیب دیده توسط این بیماری ساقه چه از سطح خاک خم شده و روی خاک بر می‌گردد. بافت های ساقه سیاه شده و گیاهچه لهیده و آبگزیده می‌شود. ظاهر شدن این بیماری در دماهای 18 تا 30 درجه سانتی گراد و رطوبت بیش از 90 درصد به شدت اتفاق می‌افتد.

بوته میری بادمجان

کنترل بیماری بوته میری در گیاه بادمجان

از بین بردن و خارج کردن گیاهان بیمار از زمین- شخم زدن و ضد عفونی کردن خاک و سپس بذر قبل از کشت- رعایت تناوب مناسب در کاشت انواع محصولات- استفاده از قارچ کش هایی مانند پریکور انرژی یا کاپتان در زمان رشد نشاها.

 

لکه موجی یا لکه آلترناریایی بادمجان

روی برگهای گیاه بادمجان آلوده شده لکه های بزرگ، دایره ای، قهوه ای ایجاد می‌شود که دارای ظاهری با چندین دایره هم مرکز به رنک قهوه ای است. بافت های آسیب دیده به تدریج خشک شده و از گیاه جدا می‌شوند. همچنین محل لکه های کمی فرو رفته می‌شود. قارچ عامل بیماری در پاییز و زمستان در بقایای گیاهان و در سطح خاک باقی می‌ماند و اسپورهای قارچ بعد از کشت محصول جدید توسط آب یا باران به سطح گیاه جدید نشسته و باعث ایجاد بیماری می‌شود.  

بلایت فایتوفتورایی

کنترل لکه موجی یا لکه آلترناریایی بادمجان

برای کنترل بیماری بقایای گیاهان آلوده را از زمین حذف کرده و از آبیاری بارانی جلوگیری کنید. از قارچ کش هایی مانند رورال تی اس استفاده شود.

پژمردگی فوزاریومی و ورتیسیلیومی در بادمجان

علائم ظاهری در زمان تولید اولین میوه ها دیده می‌شود. برگ های پایینی زرد شده و پژمرده می‌شوند و پس از مدتی خشک شده و می‌افتند. میوه چروکیده شده و قابل فروش نیست. علاوه بر این موارد سیستم آوندی گیاه در برش عرضی قهوه ای و شکننده می‌شود. عدم جمع آوری بقایای محصولات بیماری از روی زمین بیشتر باعث ایجاد این بیماری می‌شود.

کنترل پژمردگی در بادمجان

تناوب مناسب رعایت شود و حداقل بعد از کشت بادمجان تا 4 سال این محصول کشت نشود. از کودهای متعادل و کافی استفاده کنید. در صورت مشاهده بیماری از قارچکش توپسین ام استفاده می‌شود.

پژمردگی فوزاریومی

لکه سرکوسپورایی بادمجان

در روی برگهای گیاه لکه های کوچک، دایره، قهوه ای ایجاد می‌شود که دارای مراکز روشن و حاشیه تیره تر هستند. قسمتهای آلوده شده کمی فرو فته شده هستند. بیماری با بیماری فایتوفتورا شبیه است. در پشت برگها ظاهر کرکی پیدا می‌شود. دماهای بالا و قطرات آپ روی برگها می‌تواند بیماری ایجاد کند.

لکه سرکوسپورایی بادمجان

کنترل لکه سرکوسپورایی بادمجان

از روش آبیاری بارانی استفاده نشود. بقایای گیاهان بیمار از زمین حذف شود. از قارچکش هایی مانند اورتیوا و توپسین هم می‌توان استفاده کرد.

بیماری سفیدک پودری در بادمجان

قارچ عامل این بیماری در روی تمام اندام های هوایی گیاه قابل دیدن است. علائم روی برگها دیده می‌شود. علایم از برگهای پایینی از شروع می‌شود و برگها با لایه ای میسلیوم های سفید پوشیده شده است. عامل این بیماری روی بقایای محصولات فصل قبل وجود دارد و در زمانی که به گیاه برخورد کند و در زمانی که رطوبت بالا باشد منتقل می‌شود.

سفیدک بادمجان

کنترل بیماری سفیدک پودری در بادمجان

آبیاری بارانی انجام نشود. گیاهان بیمار را از مزرعه حذف شود. بستر و خاک مزرعه را ضد عفونی کنید. از کودها به مقدار کافی استفاده کنید. از ارقام مقاوم استفاده کنید. از قارچکش هایی مانند تبوویت جت، کومولوس، اورتیوا و توپاس استفاده شود.

کپک خاکستری بادمجان

قارچی که این بیماری را ایجاد می‌کند در مناطق با رطوبت بالا و نور کم بیشتر دیده می‌شود. علائم این بیماری بیشتر روی ساقه ها دیده شده، دمگل، برگها، گلها و میوه های بادمجان دیده می‌شود. در زیر ساقه مناطق قهوه ای رنگ که کمی فرورفته هستند. مناطق آسیب دیده توسط یک لایه کرکی و سفید پوشانده می‌شوند. این قارچ هم در روی بقایا و یا خاک مزرعه وجود دارد.

کپک خاکستری

کنترل کپک خاکستری بادمجان

بقایای محصولات قبل و میوه های آلوده را از مزرعه خارج کنید. خاک ضد عفونی شود و تناوب کشت رعایت شود. از قارچکش هایی مانند اورتیوا می‌توان استفاده کرد.

منبع

https://www.nexles.com/

 


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱