بیماری های مهم چغندر قند

بیماری زرد شدن فوزاریومی چغندر قند می‌تواند باعث کم شدن عملکرد ریشه و کاهش مقدار قند ساکارز ریشه شود. ریشه های چغندر قند آلوده به این قارچ در انبار نسبت به ریشه های غیر آلوده روند رو به زوال سریع تری دارند.

بیماری های مهم چغندر قند

بیماری زرد شدن فوزاریومی چغندر قند

بیماری زرد شدن فوزاریومی چغندر قند توسط قارچ  Fusarium oxysporum و سایر گونه های فوزاریوم ایجاد می‌شود. این بیماری می‌تواند باعث کم شدن عملکرد ریشه و کاهش مقدار قند ساکارز ریشه شود. ریشه های چغندر قند آلوده به این قارچ در انبار نسبت به ریشه های غیر آلوده روند رو به زوال سریع تری دارند.

علائم بیماری زردی فوزاریومی چغندر قند

بیماری زردی فوزاریومی ابتدا در برگهای مسن تر به صورت کلرز(زرد شدن) بین رگبرگهای اصلی دیده می‌شود. با پیشرفت بیماری برگهای جوان زرد شده، برگهای مسن تر کم کم شروع به قهوه ای سوخته شدن می‌کنند. معمولا، نیمی از مساحت برگ زرد یا قهوه ای می‌شود البته این علائم بیشتر شبیه پژمردگی ورتیسیلیومی چغند قند است.

در مراحل ابتدایی بیماری  برگها در طول روز پژمرده و در طول شب سرحال  می‌شوند. در نهایت تمام برگ قهوه ای شده ولی به گیاه متصل می‌ماند و به صورت کلاهی روی گیاه پژمرده می‌شود. این بیماری هیچ علائم ظاهری روی ریشه ندارد ولی برش عرضی ریشه یک لایه تغییر رنگ آوندی به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای را نشان می‌دهد. گیاهان بالغ به ندرت به طور کامل نمی‌میرند اما عملکرد را کاهش می‌دهد.

بیولوژی بیماری  بیماری زردی فوزاریومی

در خاک و بقایای محصولات سال قبل باقی می‌ماند و زمانی که شرایط مساعد شد قارچ وارد ریشه های چغندر قند می‌شود و به سیستم آوندی حمله می‌کنند. در این محل قارچها شروع به تولید سم می‌کنند و این سم را به سمت برگها انتقال میدهند، به همین دلیل گیاه ظاهری پژمرده به خود می‌گیرد. قارچ همچنان مانند یک کلید قطع و وصل مانع از جریان شیره آوندی در آوند می‌شود که یکی دیگر از دلایل پژمردگی گیاه می‌باشد. این بیماری در شرایط خاک با دماهای بالای 23 درجه سانتی گراد به طور مطلوب گسترش می‌یابد. علائم به طور معمول در اوایل فصل رشد ظاهر نمی‌شوند. بیماری در خاکهای با بافت سنگین و زه کشی نا مناسب بیشتر وجود دارد و سالهای سال در چنین خاکی باقی می‌ماند. آسیب نماتد اغلب باعث افزایش شدت نفوذ بیماری فوزاریومی می‌شود.

مدیریت بیماری زردی فوزاریومی

برای کنترل این بیماری استفاده از تناوب کشت استفاده شود. قارچکش اختصاصی و موثری برای این بیماری شناسایی نشده است.

بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی چغندر قند

این بیماری که خیلی مورد توجه قرار نگرفته است ولی باعث کاعش کیفیت محصول چغندر قند می‌شو، بوسیله انواعی از قارچها مانند Verticillium dahlia ایجاد می‌شود. میزان کاهش محصول به دلیل این بیماری در ارقام مختلف متفاوت است.

علائم پژمردگی ورتیسیلیومی چغندر قند

 این بیماری در مراحل ابتدایی به صورت پژمردگی و مردن برگهای خارجی و باریک و تیز شدن برگهای داخلی  و در نهایت قهوه ای شدن بیم رگبرگی دیده شده می‌شود. ریشه های چغندر علائمی مانند تغییر رنگ آوندی را در برش عرضی ریشه ها نشان می‌دهند. علاوه بر این علائم مقدار درصد قند در گیاهان بیمار کاهش می‌یابد.

بیماری بوته میری چغندر قند

بیماری بوته میری چغندر قند یک بیماری بذر زاد است و عامل بیماری در خاک وجود  دارد. قارچهای زیادی مانند Rhizoctonia solani ، Pythium spp.

و Phoma betae ممکن است باعث ایجاد این بیماری شوند.  برای کنترل این بیماری مطالعات زیادی انجام شده است. علائم این بیماری 10 تا 20 روز جوانه زنی در گیاهان دیده می‌شود. گیاهچه در ابتدای سبز شدن سالم است ولی با گذر زمان حدود 7 تا 10 روز بعد از جوانه زنی علائم را نشام می‌دهد زمانی که 1 تا 2 عدد از برگهای حقیقی گیاه خارج شده باشد. بعد از پژمردگی کم کم گیاه به طور کامل از بین می‌رود.

کنترل بیماری بوته میری

در موقع کشت دمای خاک در بیشترین حالت 20 درجه سانتی گراد باشد و بذر عمیق کاشته نشود. برای جلوگیری از بروز بوته میری توسط رایزوکتونیا از قارچکش کاربوکسین تیرام به مقدار 2 تا 2.5 درهزار به صورت ضد عفونی بذر قبل از کشت استفاده می‌شود.

 

منبع

https://www.ag.ndsu.edu/publications/crops/fusarium-yellows-of-sugar-beet/pp1247.pdf

file:///C:/Users/MOTAVAF/Downloads/72102-Article%20Text-96185-1-10-20180618.pdf

https://books.google.com/books?id=S0Djy-X2GTcC&pg=PA333&lpg=PA333&dq=Verticillium++Wilt+on+Sugar+Beet&source=bl&ots=LO5VZtCp7i&sig=ACfU3U3IgfEtOH6E_5bjHb_ckvUUeFBq0g&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiY6Pjo5rrpAhVtURUIHSWrBz04ChDoATADegQICRAB#v=onepage&q=Verticillium%20%20Wilt%20on%20Sugar%20Beet&f=false