بیماری های درخت انار

علائم انواع بیماری های انار ممکن است از علائم برگی مانند لکه های برگی و یا تغییر رنگ و اندازه آنها، علائم ساقه ای مانند لکه های قهوه ای و سرخشکیدگی و علائم روی میوه مانند زخم های تیره و عمیق روی میوه که ممکن است باعث پوسیدگی شوند متفاوت هستند.

بیماری های درخت انار

علائم انواع بیماری های انار ممکن است از علائم برگی مانند لکه های برگی و یا تغییر رنگ و اندازه آنها، علائم ساقه ای مانند لکه های قهوه ای و سرخشکیدگی و علائم روی میوه مانند زخم های تیره و عمیق روی میوه که ممکن است باعث پوسیدگی شوند متفاوت هستند. علائم خاص در بیماری ها به نوع عامل بیماری زا مرتبط هستند. گاهی ممکن است عامل چند بیماری با هم ترکیب شده و باعث خسارت به محصول شوند. بیماری های مهم انار به ترتیب زیر است:

بیماری آنتراکنوز انار

بیماری آنتراکنوز انار بوسیله نوعی قارچ به نام Colletotrichum  ایجاد می‌شود این قارچ در تعداد زیادی از میوه ها بیماری ایجاد می‌کند. آنتراکنوز یکی از مهم ترین بیماری های انار است. علائم رایج این بیماری به صورت لکه ها، و نقاط سوخته، رنگ پریده، و سوختگی شاخه، شانکر شاخه های کوچک و سرخشکیدگی است. علائم این بیماری روی میوه ها به صورت زخم های آفتاب سوختگی هستند که عامل بیماری روی آنها توده های نارنجی اسپور تولید می‌کند. این بیماری در انار از اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد و فصول بارندگی شروع شده و اولین علائم ابتدا نزدیک کاسه گل میوه سبز به صورت زخم های قهوه ای تا سیاه نکروزه و سخت دیده می‌شود. بعد از تابستان های بارانی زخم ها در میوه های در حال رسیدن به صورت تصادفی با اشکال نا منظم دیده می‌شوند. این لکه های آفتاب سوخته روی پوست و دانه های آریل شروع شده و کم کم باعث پوسیدگی میوه می‌شوند.

http://www.emdadkeshavarz.com/Data/LyraEDISServlet.jpg

http://www.emdadkeshavarz.com/Data/LyraEDISServlet (1).jpg

http://www.emdadkeshavarz.com/Data/LyraEDISServlet (4).jpg

اسپورهای روی این زخم ها از خاکستری تا نارنجی بوده و روی زخم ها دیده می‌شوند ممکن است روی میوه های نارس سبز تا رسیده در آب و هوای مرطوب دیده می‌شوند. بیماری آنتراکنوز روی برگها به صورت لکه های قهوه ای نا منظم روی برگها دیده می‌شوند. ظاهر شدن لکه ها روی برگها باعث ریزش برگها و خشک شدن و مرگ سرشاخه ها می‌شوند.

لکه های سرکوسپورایی برگ و میوه

این بیماری روی برگها و میوه ها ظاهر می‌شود. روی برگها، علائم با اندازه 0.1 تا 0.3 سانتی متر به صورت زخم های قهوه ای رنگ دیده می‌شوند. این زخم ها کم کم گسترش پیدا می‌کنند و به رنگ خاکستری با حاشیه قهوه ای تبدیل می‌شوند. بعضی مواقع زخم ها به صورت لایه لایه دیده می‌شوند. در نهایت زخم ها به صورت لکه های بزرگتر در می‌آیند. این زخم ها هم توسط Colletotrichum

و دیگر قارچها ایجاد می‌شوند.

http://www.emdadkeshavarz.com/Data/LyraEDISServlet (6).jpg

لکه برگی قهوه ای در انار

نوع دیگری از بیماری ها در انار که توسط نوعی قارچ (Dwiroopa punicae) ایجاد می‌شود. لکه های بوجود آمده بوسیله این قارچ بزرگ و قهوه ای هستند. قطر این لکه ها 0.1 تا 1.5 سانتی متر هستند و در سطح برگها دیده می‌شوند. این لکه ها هم ابتدا به صورت لکه های قهوه ای کوچک ایجاد شروع می‌شوند. زخم ها بزرگتر شده و کم کم اسپور تولید می‌کند.

http://www.emdadkeshavarz.com/Data/LyraEDISServlet (7).jpg

بیماری مومیایی شدن میوه انار

این بیماری در انار و بیش از 80 درصد میوه های دیگر دیده می‌شود. پوسیدگی کم کم گسترش پیدا می‌کنند و سطح پوست و آریل ها را می‌پوشانند.

http://www.emdadkeshavarz.com/Data/LyraEDISServlet (9).jpg

کنترل بیماری های انار

کنترل علف های هرز، آبیاری استفاده از کودهای مناسب برای افزایش قدرت رشد انار از راههای کمک کننده به کاهش بیماری های انار هستند. علفهای هرز به دلیل رقابت با گیاه اصلی بر سر آب و مواد غذایی و به دلیل میزبان بودن بسیاری از آفات و بیماریها و افزایش رطوبت باغ باعث افزایش بیماری ها خواهند شد. رعایت بهداشت باغ، از بین بردن بقایای برگها و میوه های بیمار و انجام هرس و حذف پاجوش ها برای افزایش تهویه و برخورد نور به داخل باغ به کاهش بیماریها کمک می‌کند. همچنین شخم بهاره و ایجاد زه کشی مناسب قبل از احداقث باغ هم به کنترل بیماری ها کمک می‌کند. کاشت ارقام مقاوم هم یکی از راههای کنترل بیماری های انار است.

منبع

https://edis.ifas.ufl.edu/pp349

منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵