بیماری‌های لوبیا

لوبیا معمولی(Phaseolus vulgaris) یکی از مهم ترین گیاهان خانواده فاباسه است و به شکل علفی و یکساله کشت می‌شود. بر اساس رقم ممکن است به شکل بوته ای یا بالارونده باشد. برگها به شکل متناوب رشد می‌کنند و دارای سه برگچه هستند. طول برگها بین 6 تا 15 سانتی متر و عرض آنها ین 3 تا 11 سانتی متر است.

لوبیا

لوبیا معمولی(Phaseolus vulgaris) یکی از مهم ترین گیاهان خانواده فاباسه است و به شکل علفی و یکساله کشت می‌شود. بر اساس رقم ممکن است به شکل بوته ای یا بالارونده باشد. برگها به شکل متناوب رشد می‌کنند و دارای سه برگچه هستند. طول برگها بین 6 تا 15 سانتی متر و عرض آنها ین 3 تا 11 سانتی متر است. لوبیای معمولی گلهای سفید، صورتی یا بنفش به قطر 1 سانتی متر تولید می‌کند. طول غلاف ها بین 8 تا 20 سانتی متر و عرض آنها 1 تا 1.5 سانتی متر است. رنگ غلافها زرد، سبز، بنفش یا سیاه است. هر غلاف دارای 4 تا 6 دانه قلوه‌ای شکل نرم دارد. لوبیا گیاهی یکساله است که یک فصل رشد وجود دارد و از اندازه بوته 20 تا 60 سانتی متر تا 2 تا 3 متر و به فرم بالارونده می‌تواند باشد.

بیماری لکه برگی

لکه برگی

علائم این بیماری که به دلیل قارچ آلترناریا ایجاد می‌شود، به شکل لکه های قهوه ای نا منظم روی برگها است و کم کم گسترش می‌یابد و به رنگ خاکستری دیده می‌شود. کم کم به رنگ خاکستری-قهوه ای و به شکل دایره های هم مرکز دیده می‌شود. به تدریج دایره های قدیمی تر خشک شده و می‌ریزد و سوراخ می‌شود. زخم ها با هم یکی می‌شوند و یک لکه بزرگ قهوه ای ایجاد می‌کند. بیماری در رطوبت و دمای بالا گسترش می‌یابد، گیاهان که کمبود نیتروژن و پتاسیم دارند به این بیماری حساس ترند.

بیماری آنتراکنوز

آنتراکنوز
آنتراکنوز

این بیماری به وسیله نوعی قارچ(Glomerella lindemuthiana) ایجاد می‌شود. علائم این بیماری به شکل لکه های قهوه ای تیره کوچک روی برگهای بذری، یا زخم های بیضی شکل یا چشمی روی ساقه که به شکل قهوه ای و آفتاب سوخته با حاشیه بنفش یا قرمز هستد دیده می‌شوند، شاخه ها ممکن است به دلیل ضعیف شدن بخاطر وجود شانکر بشکنند. غلافها ممکن است خشک یا کوچک شوند. لکه هایی به رنگ قهوه ای مایل به قرمز روی غلاف ها به شکل دایره ای و آفتاب سوخته با حاشیه زنگی بوجود می‌آیند. این بیماری ممکن است از طریق بذر، بقایای محصولات در خاک منتقل شود.

کنترل

باید از ارقام مقاوم به این بیماری ها، بذرهای گواهی شده و عاری از بیماری استفاده کنید. از روش آبیاری بارانی استفاده نشود. گیاهان را به شکل سطحی آبیاری کنید و بقایای محصول قبلی لوبیا را زیر خاک قرار بدهید.

راست لوبیا

راست

این بیماری بوسیله نوعی قارچ(Uromyces appendiculatus) ایجاد می‌شود. علائم ابتدایی به شکل لکه‌های کوچک زرد و سفید روی برگها دیده می‌شود. به تدریج لکه ها بزرگتر شده و به شکل لکه‌ها یا جوش‌های زنگاری دیده می‌شود. این جوش‌های زنگاری بوسیله حاشیه زرد رنگی احاطه می‌شوند. در موارد شدیدتر بیماری ریزش برگها قبل از بلوغ دیده می‌شود. روش گسترش بیماری از طریق اسپورها و جریان هوا از مزرعه ای به مزرعه دیگر است. در انتهای فصل تلیوسپورهای موجود در مزرعه باعث گسترش بیماری می‌شود.

کنترل

از ارقام مقاوم به این بیماری استفاده شود. بقایای گیاهان را از بین برید. تناوب کشت را رعایت کنید. علفهای مزرعه را از بین ببرید. در موارد بیماری شدید از قارچکش های مناسب استفاده کنید.

پوسیدگی سیاه ریشه

بلک

علت این بیماری نوعی قارچ( Thielaviopsis basicola) است. علائم آن به شکل زخم های بزرگ به رنگ قرمز یا بنفش است که به رنگ خاکستری تیره تا سیاه دیده می‌شود. از به هم متصل شدن لکه‎‌ها مناطق بزرگی از ریشه ها و ساقه ها آلوده می‌شود. زخم های های عمیق باعث کوتاه ماندن گیاه، پژمردگی برگها و ریزش برگ می‌شود.

کنترل

رعایت تناوب کشت و ارقام مقاوم و عدم انجام آبیاری بیش از حد از جمله اقدامات پیشگیرانه برای این بیماری می‌باشد.

پوسیدگی ریشه فوزاریومی

فوزاریوم

این بیماری که بوسیله قارچ فوزاریوم سولانی بوجود می‌آید در گیاهان جوان باعث کلروز برگها می‌شود. در گیاهان مسن تر برگها زرد شده و تعدادی ازآنها ریزش می‌کنند. عامل این بیماری می‌تواند سالها در خاک زنده بمانند.

کنترل

از تناوب های طولانی استفاده شود. آبیاری بارانی انجام ندهید.

پوسیدگی سفید

پوسیدگی سفید

عامل این بیمای قارچ اسکلروتینیا است. علائم این بیماری به این شکل است که گلها با توده های قارچی سفید، پنبه ای پوشیده می‌شود. یکی دیگر از علائم این بیماری این است که لکه های کوچک، گرد، سبز تیره، آب گزیده روی غلافها و برگها ایجاد می‌شود و با بزرگ شدن این زخمها حالت لزج پیدا می‌کند. در شرایط رطوبت بالا توده های پنبه ای قابل مشاهده می‌شوند و به دنبال آن مرگ شاخساره یا کل گیاه اتفاق می‌افتد. عامل این بیماری می‌تواند بیش از 5 سال در خاک زنده بماند و بوسیله وزش باد و آب آلوده منتقل می‌شود.

بیماری بلایت باکتریایی

بلایت

که بوسیله باکتری زانتوموناس ایجاد می‌شود، علائم آن به شکل لکه های آب گزیده روی برگها دیده می‌شود و به تدریج بزرگ شده و به شکل سوخته شده در می‌آید. این لکه ها بوسیله حاشیه زرد رنگی احاطه می‌شود. زخم های بیضی شکل به گیاه ظاهر سوخته شده‌ای می‌دهند. برگهای مرده به بوته متصل باقی می‌مانند . لکه های دایره ای، قرمز مایل به قهوه ای ممکن است روی غلاف ها ایجاد شوند و در شرایط مرطوب کپک هم ایجاد می‌شود. این بیماری بوسیله بذر، بقایای محصولات، در دماها و رطوبت بالا گسترش می‌یابند.

کنترل

حتما از بذرهای گواهی شده و ارقام مقاوم  استفاده شود. بذرها را بوسیله یک آنتی بیوتیک مناسب تیمار کنید. گیاهان را با یک قارچکش مسی محافظ اسپری کنید.

لکه قهوه ای باکتریایی

لکه قهوه ای

این بیماری بوسیله باکتری سودوموناس ایجاد می‌شود. علائم بیماری به شکل لکه‌های کوچک، قهوه‌ای تیره روی برگها است که بوسیله لایه زرد رنگی احاطه شده است. زخمهای آبگزیده روی غلاف‌ها هم ممکن است به رنگ قهوه ای و سوخته در بیاید، غلافها همچنین ممکن است پیچ بخورند و تغییر شکل بدهند. عامل این بیماری در بقایای محصولات در خاک وجود دارد و در موارد شدیدتر و مرطوب ممکن است گسترش پیدا کند.

کنترل

باکتری ها در بقایای محصولات زمستان گذرانی کرده و در شرایط مرطوب گسترش می‌یابد. از تناوب های طولانی استفاده شود.

هاله بلایت

هالوبلایت

علت این بیماری نوعی باکتری است. لکه های آبگزیده کوچک در زیر برگها که به شکل سوخته در می‌آیند و از سطح برگ هم دیده می‌‌شوند، زخم ها ممکن است در مناطق اطراف بافت زرد شده توسعه پیدا کنند. باکتری عامل این بیماری در روی دانه ها و بقایای محصولات باقی می‌ماند و از طریق منافذ طبیعی وارد گیاه می‌شود. از طریق قطرات آب و حرکت خاک منتقل می‌شوند.

کنترل

از تناوب های طولانی استفاده شود. از بین بردن بقایای محصولات و شخم عمیق انجام شود.

بوته میری لوبیا

بوته میری

عامل این بیماری ریزوکتونیا سولانی است. ممکن است در مراحل مختلف به گیاه حمله کند و باعث مرگ گیاهچه یا گیاه شود. از علائم آن دیده شدن زخم های آفتاب سوخته به رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای روی ریشه ها و ساقه ها است یا در زیر خط خاک است. به تدریج دور ساقه از بین رفته و باعث پژمردگی و مرگ گیاه می‌شود. عامل بیماری بوسیله آب یا خاک منتقل می‌شود.

کنترل

رعایت تناوب کاشت، کاشت بذر در عمق مناسب و استفاده از قارچکش مناسب از راههای کنترل این بیماری است.

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی

منبع

https://plantvillage.psu.edu/topics/bean/infos


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶