بیماری جاروک بادام

بـادام از قديمي تريـن محصـولات خشـکباری و از خانـواده گلسـرخیان اسـت كـه خويشـاوندي نزديكـي بـا گونه هـاي مختلـف سـایر هسـته دارها از قبيـل آلـو و گوجـه و به ويـژه هلـو و شـليل دارد. خواسـتگاه اصلـي بـادام را منطقـه وسـیعی از ایـران، تاجیکسـتان، غـرب پاکسـتان و افغانسـتان می‌داننـد. بـادام در ایـران در مناطــق سردســيري و نيمه سردســيري كشــت مي‌شــود.

بـادام از قديمي تريـن محصـولات خشـکباری و از خانـواده گلسـرخیان اسـت كـه خويشـاوندي نزديكـي بـا گونه هـاي مختلـف سـایر هسـته دارها از قبيـل آلـو و گوجـه و به ويـژه هلـو و شـليل دارد. خواسـتگاه اصلـي بـادام را منطقـه وسـیعی از ایـران، تاجیکسـتان، غـرب پاکسـتان و افغانسـتان می‌داننـد. بـادام در ایـران در مناطــق سردســيري و نيمه سردســيري كشــت مي‌شــود.

بیمـاری جـاروک بـادام به عنـوان یـک بیمـاری مهـم و اقتصـادی است. در اســتانهای چهارمحال و بختیـاری، اصفهـان و کرمـان گــزارش شــده اسـت. اهمیــت ایــن بیمــاری در ایــران به دلیل ســطح زیرکشــت وســیع بــادام در منطقــه و نیــز ملاحظات اقتصـادی ایــن محصـول اسـت. همچنیــن چــون خســارت ناشــی از ایــن بیمــاری جبران ناپذیــر اسـت، بـر اهمیـت موضــوع افــزوده می‌شـود.

بیماری جاروک بادام

عامــل ایــن بیمــاری یــک باکتـری ریــز و فاقــد دیــواره ســلولی بــه نــام فیتوپلاسما اســت کــه محــدود بــه آونــد آبکشـی بــادام اسـت. علائم بـارز ایـن بیمـاری شـامل رشـد تعـداد زیـادی شـاخه باریـک بـا برگهای بسـیار ریـز و فاصلـه میانگـره کوتـاه بـه شـکل جـارو در محـل جوانـه شـاخه های اصلـی، تنـه و طوقـه، زردی، سرخشـکیدگی، زوال و مـرگ گیـاه اسـت. از دیگر علائم ایـن بیمـاری گلدهـی زودهنـگام، کم رشـدی و کوتولگـی گیـاه اسـت. علائم برگی معمولا از سبز کم رنگ تا زرد آغاز شده و با قرمزی تدریجی برگها و کوچک شدن آنها همراه است. معمولا بافت مردگی آوند آبکشی در قسمتهای آلوده درخت دیده می‌شود. عامل بیمـاری از طریـق پیونـد زدن، قلمـه، پاجـوش و سـایر اندامهـای تکثیـری از بـادام آلـوده بـه بـادام ســالم و ســایر هســته دارهای حســاس قابل انتقــال اسـت.

هلو، شلیل، پایه GF-677 و بادام وحشی از جمله میزبان های طبیعی بیماری جاروک بادام هستند. در شرایط گلخانه عامل بیماری جاروک بادام به اغلب هسته داران قابل انتقال است. علائم زردی جاروک در سرشاخه ها و طوقه، سرخشکیدگی و زوال در یک درخت هلوی آلوده به عامل بیماری جاروک بادام- علائم عامل بیماری جاروک بادام در یک درخت GF-677 شامل رشد شاخه های باریک و برگهای ریز به شکل جارو در محل ساقه اصلی

جاروک بادام

جاروک بادام

مدیریت بیماری جاروک

مناطق سالم

توصیــه می‌شــود کــه نهــال ســالم از نهالســتانهای محلــی یــا از مناطــق سـالم دیگـر تهیـه شـود. همچنیـن پایـش و ردیابـی بیمـاری جـاروک در درختان بــادام و ســایر هســته دارهای حســاس در باغ ها، خیابانها، پارکها و منـازل حداقـل دو بـار در سـال (در ماههـای خـرداد و شـهریور) انجـام شـود. در صـورت مشـاهده آلودگـي در ایـن نواحـی بایـد مطابـق برنامـه اجرايـي عمـل شـود.

مناطقی که تازه آلوده شده اند

ردیابــی بيمـاري در درختــان بــادام و ســایر هســته دارهای حســاس در باغهـا، خیابانهـا، پارکهـا، منـازل و سـایر مناطـق، بـر اسـاس علائم ظاهـری در دو نوبــت در ســال(خــرداد و شــهریور) انجــام شــود.

امحــاء تمامـی درختـان بــادام و هســته دارهایی كــه علائم بيمــاري را نشــان می‌دهنــد.

به منظــور مبــارزه بــا حشـره ناقـل بیمــاری، درختــان و علفهــای هــرز باغهــا بــا حشــره کشهای مجــاز و مناســب سمپاشـی شــوند.

مناطق آلوده

از بین بـردن همزمــان باغهـای آلـوده غیراقتصـادی کــه منبــع عامــل بیمـاری و ناقــل آلودگـی هســتند.

رديابــي بیمــاری بــر اســاس علائم ظاهـري در باغهـاي جــوان و تــازه احداث شــده و نیــز ســایر باغهــا کــه نگهــداری از آنهــا مقرون به صرفــه اســت، حداقـل دو بـار در سـال(خـرداد و شـهریور) صـورت گيـرد. در صـورت مشـاهده آلودگـي مطابـق برنامـه اجرايـي عمـل شـود.

روش امحـاء درختـان بـادام و سـاير درختـان آلـوده بـه بيمـاري جـاروك

 عمـل امحـاء به منظــور ريشــه کني کامـل بيمــاري انجــام مي‌شــود. بــراي ايــن منظــور ابتــدا بــا اســتفاده از يــک علفکش مناســب، علفهـای هــرز و درختــان بــاغ سمپاشــي شــوند و ســپس تمامــی درختــان آلــوده امحــاء شــوند. این عملیـات شـامل بيـرون آوردن درختـان آلـوده بـا ريشـه از خـاك و سـوزاندن آنهاسـت. بعـد از رديابـي اوليـه و حـذف درختـان آلـوده، عمـل سمپاشـي عليـه ناقـل بایـد به صـورت ماهانـه و ردیابـی و امحـاء درختـان آلـوده حداقـل به مـدت دو سـال انجـام شـود.

ارقام بادام 

منبع

بیماری جاروک بادام-محمد صالحی و احسان معتمدی-1397


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱