برنامه کودی برنج

صرف کودهای نیتروژن دار در زراعت برنج به صورت تقسیط حداقل دوبار در دو مرحله قبل و بعد از نشاکاری انجام می‌شود. نحوه مصرف کودهای نیتروژنی واریته و روش استقارا گیاه دارد. در روش نشاکاری کود سرک را معمولا یک ماه بعد از نشاکاری هم زمان با پایان پنجه زنی نشاهایا اغاز مرحله گل آذی به مزرعه می‌دهند.

محصول برنج

برنج يكي ازمهم ترين غذاي اصلي مردم سراسر جهان محسوب می‌شود. اين گياه در سطح حدود 155 ميليون هكتار از اراضي زراعي دنيا كشت و یک پنجم انرژي مورد نياز مردم جهان را تأمين مي‌كند. در حال حاضر رشد جمعيت جهان در حال پيشي گرفتن از ميزان توليد برنج مي‌باشد. فاصله‌هاي بين عملكرد حاصل شده توسط كشاورزان و آنچه مي‌تواند از طريق اصلاح مديريت زراعي و ارقام جديد حاصل گردد در كشورهاي كشورهاي مختلف ( آفريقا، آفريقا، آسيا وآمريكاي آمريكاي لاتين) بين 1 تا 3 تن در هكتار مي‌باشد.

شوری مناسب خاک برای گیاه برنج

حداكثر هدايت الکتریکی ويژه (EC) در خاكهاي نرمـال در دمـاي 25 درجـه سـانتيگـراد 2 تـا 4 دسـي زيمنس بر متر است اما در خاكهاي شني با مواد آلي زيـاد و خـاكهـاي اسـيدی هـدايت ويژه ممكن است بالاتر از 4 دسي زيمنس بر متر باشد كه البته براي بـرنج مضـر اسـت.

عناصـري ماننـد سرب، جیوه، کادمیم، نیکل، آلومینیوم، لیتیوم برای گیاهان مضر يا سمي هستند، در حالي كه تاكنون فقـط ضـروري بـودن 20 عنصر کلر، مولیبدن، آهن، منگنز، مس، روی، بر، منیزیم، فلوئور، گوگرد، پتاسیم، فسفر، نیتروژن، اکسیژن، کربن، هیدروژن، سیلیسم،کبالت و سدیم برای گیاهان ضروری هستند.

کودهای نیتروژنی در مزارع برنج

در تولید برنج، کودهای نیتروژنی مهم ترین و ضروری تریننقش را بر عهده دارند. پاسخ گیاه برنج به کودهای نیتروژنی سریع بوده و بعد از 2 تا 3 روز علائم خود را نشان می‌دهد. رایج ترین کودهای نیتروژنی برای کشت برنج کود اوره است که 46 درصد نیتروژن خالص دارد. ایر کودهای دارای نیترو/ژ« مانند سولفات آمونیوم(21 درصد نیتروژن و 24 درصد سولفات)- نیترات آمونیوم(34 درصد نیتروژن) مونو آمونیوم فسفات(11 درصد نیتروژن و 61 درصد فسفات) دی آمونیوم فسفات (حاوی 18 تا 21 درصد نیتروژن و 46 درصد فسفات) و اوره با پوشش گوگردی.

زمان مصرف کودهای نیتروژنی در برنج

مصرف کودهای نیتروژن دار در زراعت برنج به صورت تقسیط حداقل دوبار در دو مرحله قبل و بعد از نشاکاری انجام می‌شود. نحوه مصرف کودهای نیتروژنی واریته و روش استقرار گیاه دارد. در روش نشاکاری کود سرک را معمولا یک ماه بعد از نشاکاری هم زمان با پایان پنجه زنی نشاهایا اغاز مرحله گل آغازی به مزرعه می‌دهند. در روش بذرکاری مستقیم آن را یک ماه و نیم بعد از سبز کردن مزرعه مصرف می‌کنند. در مواقعی که واریته های زودرس استفاده می‌شود یا نشاکاری به تاخیر می‌افتد با آب و هوا سرد و بارانی است کود سرک استفاده نمی‌شود. برعکس در خاکهای فقیر که قبل از نشاکاری تقویت نشده اند و زمانی که از واریته های دیررس استفاده می‌شود به کار بردن کود سرک می‌تواند موثر باشد. از مصرف مستقیم کود نیتروژنی در آب غرقابی در هنگان سرک نیتروژن خودداری شود در زمان مصرف سرک نیتروژن سطح آب مزرعه کم یا برداشت شده و سپس برای افزایش تحرک نیتروژن درخاک رسانده شود. در شرایط بادی و درجه حرارت بالای آب از مصرف کود اوره خودداری شود.

به طور عمومی 15 تا 20 کیلوگرم برای تولید هر تن عملکرد دانه توصیه می‌شود. دوره رشد برنج به سه  دوره مجزا شامل اوایل دوره رشد(از جوانه زنی و تشکیل خوشه اولیه)

اواسط دوره رشد(از رشد زایشی تا گلدهی) و اواخر دوره رشد(دوره پر شدن دانه) تقسیم می‌‌شود. مرحله اواخر تمایز خوشه چه نقطه عطف و مرحله مهم در چرخه رشدی برنج است.

کود فسفر در برنج

در سيستم كشت برنج- برنج انجام شخم خشك كم عمـق 10 سانتیمتر در طـي دو هفته بعد از برداشت توصيه مي‌شود. شخم اوليـه موجـب اكسيداسـيون خـاك و تجزيـه باقيمانـده هاي گياهي در طي دوره كشت شده و باعث افزايش قابليت استفاده فسفر در كشت بعدي مي‌شود. مصرف فسفو باكتريا: استفاده استفاده از اين كود بيولوژيك بـه صـورت پوشـش روي بـذر يـا غوطه ور كردن ريشه نشاء در محلول آن مؤثر مي‌باشد . مديريت گياه: استفاده استفاده از بذر سالم واریته با عملكرد بالا تراكم مناسب و مديريت مناسب آفـات و آبياري.

برنامه کودی برنج

کود کلرور پتاسیم برای زراعت برنج در اراضی غیر شور مناسب بوده و مقدار 100 کیلوگرم برای ارقام صدری و 200 کیلوگرم برای ارقام پر محصول در 35 تا45 روز بعد از نشاکاری توصیه می‌شود. زمان و مقدار مصرف کود اوره در ارقام صدری

50 کیلوگرم 4 تا 6 روز بعد نشاکاری

50 کیلو گرم 18 تا 23 روز بعد نشاکاری

25 کیلوگرم 7 تا 10 روز قبل از ظهور خوشه

زمان و مقدار مصرف کود اوره در ارقام پر محصول

50 کیلوگرم 4 تا 6 روز بعد از نشاکاری

100 تا 150 کیلوگرم18 تا 23 روز بعد نشاکاری

50 کیلوگرم 35 روز بعد نشاکاری

50 کیلوگرم 7 تا 10 روز قبل از ظهور خوشه

محلولپاشی در مزارع برنج

25 روز قبل نشاکاری-محلول ازت بالا+ریزمغذی+سیلیس

دو هفته قبل از ظهور خوششه-محلول پتاس بالا+ریز مغذی+سیلیس

زمان دانه بندی: اسید آمینه

برنامه غذایی برنج

عباس شهدي كومله - غلامرضا خانكشي پور - مسعود كاوسي- تيمور رضوي پور- عنـاصـر عنـاصـر غذايـي خـاك و تغـذيه گيـاه بـرنـج-1391


منبع : عباس شهدي كومله - غلامرضا خانكشي پور - مسعود كاوسي- تيمور رضوي پور
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲