برداشت و نگهداری بنه زعفران

زعفـران در مناطقي از ايران كه داراي آب و هــواي معتدل نيمه كويري، آب شيرين و زمين هاي رسي و شني هستند كاشته می‌شود. مناطق مختلف استان خراسان، كـشت پيـاز زعفـران از زمـان خـزان بوتـه، زعفران يعني تا اواسط مهرد اوايل خردا ماه مي‌باشد.

از ويژگی هاي خاص گیاه زعفران علاوه بر نياز به آب كم، مي‌توان به امكـان بهـره بـرداري آن بـه مدت 5 تا 7 سال در يك نوبت كاشت و مانـدگاري محـصول بـه مـدت طولاني، سهولت حمـل و نقـل، عـدم نيـاز زراعـت آن بـه ماشـين آلات سـنگين و تكنولـوژي پيچيـده، تـوان جـذب نيـروي كـار زيـاد در زمـان و برداشت نياز به آبياري در زمانهاي غير بحراني اشاره كرد. تكثير زعفران از طريق پياز انجام می‌شـود . پيازهـاي زعفـران نـوعي ساقه زير زميني محسوب مي‌شـوند كـه در اصـطلاح گيـاه شناسـي بـه بنـه معروفند.

عمر مفيد مزارع زعفران براي گلدهي

عمر مفيد مزارع زعفران براي گلدهي بـسته بـه تـراكم كـشت اوليـة پياز، از 5 تا 10 سال متغير است. پس از ايـن زمـان بـه علـت تكثيـر زيـاد پيازها و كمبود فضا جهت رشد رويشي پيازهـا و ضـعيف شـدن خـاك، عملكرد مزرعه به شـدت كـاهش می‌يابـد. در ايـن زمـان لازم اسـت تـا پيازهاي زعفران جهت كشت در مزرعه جديد از زمين خارج شـوند. در كشت‌هاي كوچك و سنتي، كشاورزان پيازهاي كنـده شـد ه را حـداكثر پس از يك يا دو هفته كشت مي‌كنند. ولي توليد، درجـه بنـدي و عرضـه پياز استاندارد با حجم گسترده و كنترل شـده باعـث مـي شـود تـا فاصـله برداشت پياز تا كاشـت مجـدد افـزايش يابـد . همچنـين بررسـي و تعيـين شرايط مناسب برداشت، بسته بندي و نگهداري پيازها مي توانـد از تحليـل رفتن قـوه ناميـه بكاهد و كيفيـت پيـاز را در حـد مطلـوب بـراي كـشت مجدد حفظ كند.

بنه زعفران

بنه زعفران

کاشت پیاز زعفران

زعفـران در مناطقي از ايران كه داراي آب و هــواي معتدل نيمه كويري، آب شيرين و زمين هاي رسي و شني هستند كاشته می‌شود. مناطق مختلف استان خراسان، كـشت پيـاز زعفـران از زمـان خـزان بوتـه، زعفران يعني تا اواسط مهرد اوايل خردا ماه مي‌باشد. کشاورزان با توجه به الگوهاي كشت سنتي خود (كپه‌كاري و رديفي) 3 تـا 7 تن پياز را در يك هكتار كشت مي‌كنند.

توصيه مي شود پيازهـايي بـراي كاشـت انتخـاب شـوند كـه از فنـدق بزرگتر و از گردو كوچكتر باشند و  وزن آنهـا 8 گـرم بـه بالا سـت و داراي جوانه انتهايي سالم و بدون پوسيدگي باشند.

زعفران

برداشت پیاز های زعفران

در مناطق مختلف استان خراسان از اوايل خرداد ماه كه پيـاز زعفـران به خواب مي رود، مي‌توان پيازهاي زعفـران را جهـت كـشت در مزرعـه جديد از زمين خارج كرد. توصيه مي‌شود كه برداشـت پيازهـاي زعفـران بـا اسـتفاده از گـاوآهن برگرداندار تك خيش و به صورت خشك كني (رطوبت خاك معـادل 6 درصد) انجام شود. لازم است از آبياري مزرعه قبل از برداشت و خارج كـردن پيازهـاي زعفران جلوگيري شود زيرا افزايش ر طوبت در زمـان برداشـت موجـب افزايش ضايعات پيازهاي زعفـران حـين انبـارداري می‌شـود و در نتيجـه قدرت گلدهي و باروري پياز كاهش مي‌يابـد. همچنـين در منـاطقي كـه آلودگي به كنه وجود دارد آبياري تابستانه مزرعـه جهـت بيـرون آوردن پيازهاي زعفران، موجب تشديد اين آفت مي‌شود. آبياري مزرعه قبل از برداشت باعث افزايش رطوبت در زمان برداشت مي‌شود و ضايعات پيازهاي زعفران حين انبارداري را افزايش مي‌دهد. پيازهاي كنده شده و ظاهر شده بر روي شيار، بايد بلافاصـله توسـط چندين كارگر جمع آوري شوند. براي جمع آوري پيازهاي كنده شده، مي توان از جعبه‌هاي پلاسـتيكي و كيسه‌هاي گوني كنفي تميز استفاده كرد.

شرايط نگهداري پيازهاي زعفران

مناسبترين دما بـراي نگهـداري پيازهـاي زعفـران بـسته بنـدي شـده در بسته‌هاي گوني كنفـي و يـا كـارتن، دمـاي 20 تـا 25 درجـه سـانتي گـراد (دماي محيط) و رطوبت نسبي 48 تا 52 درصد مي‌باشد، بنابراين مي‌توان از انبارهاي خشک، داراي تهويـه مناسـب و بـدون سيـستم برودتـي نيـز استفاده كرد.

نگهـداري پيازهـاي زعفران در د ماي پـايين تـر از محیط توصيه نمي‌شود زيرا موجب آغاز رشد فيزيولوژي گياه در انبـار می‌شـود. ايـن امر موجب آسيب رسيدن به پياز و كاهش قدرت آن در زمان كاشت در مزرعه مي‌شود و كاهش عملكرد (گلدهي) را به دنبال خواهد داشت.

حداكثر زمان نگهداري پياز زعفران با حفظ كيفيت در شرايط دمـايي و رطوبتي ذكرشده، يك ماه است بنابراين نگهداري پيازهاي زعفران در انبار بيشتر از يك ماه توصيه نمي‌شود.

منبع

https://agrilib.areeo.ac.ir/book_3477.html


منبع : https://agrilib.areeo.ac.ir/book_3477.html
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷