برداشت و نگهداری میوه سیب

نتخاب بهترین زمان برداشت سیب از ضایعات آن تا حدودی جلوگیری می‌کند و بر گیفیت میوه هم تاثیر می‌گذارد. بهترین تاریخ برداشت میوه ها به نوع رقم، آب و هوا در طول فصل رشد و هدف برداشت میوه بستگی دارد.

زمان برداشت سیب

انتخاب بهترین زمان برداشت سیب از ضایعات آن تا حدودی جلوگیری می‌کند و بر گیفیت میوه هم تاثیر می‌گذارد. بهترین تاریخ برداشت میوه ها به نوع رقم، آب و هوا در طول فصل رشد بستگی دارد. همچنین به هدف برداشت میوه بستگی دارد. میوه سیب برای مصرف تازه خوری وقتی است که میوه به بلوغ فیزیولوژیکی برسد و برای مصرف فرآوری باید به بلوغ تکنولوژیکی برسد. برداشت در زمان مناسب باعث افزایش کیفیت میوه می‌شود.

روش برداشت میوه سیب

روش برداشت مکانیزه برای فرآوری مناسب است و زمانی که کمیت میوه مورد نظر است. برای مصرف تازه خوری برداشت دستی بیشتر مناسب است. برای برداشت سیب از تکنیک چرخاندن میوه استفاده شود.

برداشت مکانیزه سیب

سیب

حمل و نقل میوه سیب

حمل و نقل میوه سیب به هدف تولید بستگی دارد. میوه های سیب تازه خوری باید با احتیاط برداشت شوند، با احتیاط در کانتینرها ریخته شود. کشاورزان و کارگران باید احتیاط کنند تا میوه ها در زمان برداشت زمین نیفتند و یا به هم سایش نداشته باشند چراکه باعث ایجاد زخم و ورود عوامل بیماری زا به داخل میوه می‌شود و در نتیجه باعث ایجاد پوسیدگی میوه می‌شود. در زمان جابجایی میوه های سیب باید شبیه تخم مرغ با میوه برخورد شود و تصور شود که میوه شکننده است.

زمان بین برداشت تا فروش

کیفیت میوه ها و عملکرد به زمان بین برداشت تا مصرف بستگی دارد. باید سعی شود این دوره به شدت کوتاه شود تا میوه کیفیت کافی را داشته باشد. اگر قرار است این دوره طولانی تر شود باید انبار و شرایط آن مدیریت شود.

شرایط انبار میوه سیب

مدیریت میوه سیب در انبار آخرین مرحله رسیدن میوه تا زمان رسیدن میوه به مصرف کننده است. این مرحله برای داشتن کیفیت میوه ها و رسیدن به دست مصرف کننده خیلی مهم است. شرایط مناسب انبار میوه های سیب در دمای بین منفی 1 تا 4 درجه سانتی گراد و رطوبت 90 تا 95 درصد است که می‌تواند برخی ارقام را تا 12 ماه هم سالم نگه دارد. برای حفظ کیفیت میوه ها کشاورزان باید مدیریت را از قبل از برداشت، زمان برداشت و پس از برداشت اعمال کنند. فاکتور کلیدی برای برداشت مناسب دانستن زمان برداشت مناسب برای هر رقم است.

روش های بعد از برداشت سیب

برای داشتن بهترین سیب ها بعد از انبارداری باید قبل بعد از برداشت دمای محصول بلافاصله کم شود تا از شدت تنفس کاسته شود و تبخیر و واکنش های مصرفی کاهش بیابد. در ابتدای برداشت دمای میوه ها بالا است به همین دلیل میوه ها باید بلافاصله خنک شوند.

انبار

دما و رطوبت نسبی انبار سیب

سیب ها معمولا در انبار سرد معمولی نگهداری می‌شوند. دمای مناسب برای میوه های سیب به نوع رقم در دمای 0 تا 5 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی بین 90 تا 95 درصد مناسب است. این طبیعی است که میوه سیب در طی انبار کمی رطوبت از دست بدهد.

ترکیب گازها در انبار

میوه سیب در برابر کاهش غلظت اکسیژن و افزایش کربن دی اکسید پاسخ می‌دهد. زمانی که دمای بهینه انبار در انبار CA به حد مطلوب برسد مقدار اکسیژن کاهش پیدا می‌کند. غلظت اکسیژن در انبار سیب باید به حد 4 تا 5 درصد در طول 24 ساعت شبانه روز برسد که این کاهش باعث کاهش مقدار تنفس میوه می‌شود. کربن دی اکسید می‌تواند تزریق شود.  مقدار اکسیژن و کربن دی اکسید باید به طور مداوم در اتاق کنترل اندازه گیری شود. در زمانهایی که غلظت اکسیژن کم یا زیاد باشد می‌توانید نیتروزن یا هوا به سیستم تزریقق کنید.

انبار سیب

انبار سیب

تولید اتیلن در انبار سیب

میوه ها تا وقتی هنوز جوان هستند میزان اتیلن زیادی تولید نمی‌کنند. در این شرایط به میزان اتیلن محیط حساس هم هستند، و وجود اتیلن در محیط می‌تواند سرعت بلوغ را بیشتر کند. در زمان انبار باید سعی کنید میوه های خیلی رسیده در بین جعبه های نرسیده قرار نگیرند زیرا با تولید اتیلن باعث سرعت بخشیدن به رسیدن و پیری محصولات می‌شود. همچنین در انبار باید سیستمی وجود داشته باشد که اتیلن تولید شده را از محیط خارج کند.

بسته بندی میوه سیب

جعبه های اولیه که سیب در آنها نگهداری می‌شود چوبی یا پلاستیکی هستند و ظرفیت350 کیلو سیب را دارد. البته جعبه های پلاستیکی از جعبه های چوبی بهتر هستند. چون این جعبه ها آب و رطوبت جذب نمی‌کنند و محیط مناسبی برای پرورش قارچ ها نیستند.

منابع

https://blog.agrivi.com/post/secrets-of-successful-apple-harvesting

https://www.van-amerongen.com/en/apple-storage