ارقام بادام مقاوم به سرمازدگی بهاره

از جمله تنش ها یا استرس ها در مناطق بادام کاری کشور که سبب بروز خسارات اقتصادی زیادی می‌شود، سرمای دیر رس بهاره است به همین دلیل دیر گل بودن علاوه بر بادام، در دیگر هسته داران در مناطقی که سرمای دیر رس بهاره دارند بسیار مهم است.

بادام

مهم ترین نکات در پرورش بادام عبارت است از پر باری، ثبات باردهی، تحمل سرمای بهاره (دیر گل بودن)، توانایی خود تلقیحی یا خود سازگاری، نازک بودن پوست و تحمل بالا نسبت به آفات و بیمای ها است. از جمله تنش ها یا استرس ها در مناطق بادام کاری کشور که سبب بروز خسارات اقتصادی زیادی می‌شود، سرمای دیر رس بهاره است به همین دلیل دیر گل بودن علاوه بر بادام، در دیگر هسته داران در مناطقی که سرمای دیر رس بهاره دارند بسیار مهم است.

معرفی درخت بادام  

گیاه بادام بومی مناطق غرب آسیا و خاورمیانه است و گونه های متعددی از این گیاه در سراسر کشور پراکنده شده اند. البته بومی مناطق نیمه گرمسیر و گرمسیر است. در برابر سرمای زمستانه نسبت به سایر درختان هسته دار مقاوم تر است. نیاز سرمایی ارقام بادام بین 100 تا 400 ساعت است و در مناطقی که زمستان های ملایم داشته باشند کاشته می‌شوند. حداقل دمای مورد نیاز برای شروع رشد 10 درجه سانتی گراد و حداکثر دما 45 درجه سانتی گراد است. طول دوره رشد بادام تا میوه دهی 150 تا 240 روز است. حداقل دما برای خروج درختان از رکود زمستانه 8 درجه سانتی گراد و حداقل دمایی درختان بادام آن را تحمل می‌کنند منفی 22 درجه سانتی گراد است. اگر نیاز سرمایی بادام به طور کامل بر طرف نشود در زمان شکوفایی گلها ریزش می‌کنند.

مناطق مناسب برای کاشت بادام

از طرفی با توجه به اینکه درخت بادام نسبت به سرمای بهاره خیلی حساس است باید در محل هایی که ازلحاظ شیب و ارتفاع و عرض جغرافیایی باید دقت شود که در شیب های جنوبی که در ابتدای بهار سریع تر گرم می‌شوند کاشته نشوند زیرا در بهار باعث می‌شوند درختان شیب های جنوبی زود تر شکوفا بشوند در نتیجه خطر سرمازدگی بهاره افزایش پیدا می‌کند. هر چه جوانه ها متورم تر و شکوفه ها باز تر شوند و چغاله میوه تشکیل شود یا هر چه میوه به مرحله رسیدن نزدیک تر باشد حساسیت به سرما بیشتر می‌شود. نیم ساعت سرمای منفی 3.3 درجه سانتی گراد باعث می‌شود 70 درصد گلهای باز شده و تقریبا تمام چغاله بادام از بین برود. از طرفی ضعیف بودن درختان به دلیل عدم تغذیه کافی و یا ریزش زود هنگام برگها به دلیل تنش های رطوبتی و یا آفات و بیماری ها در پاییز باعث کاهش ذخیره غذایی تنه درختان شده و باعث افزایش حساسیت به سرما می‌شود. البته در انتخاب محل مناسب برای کاشت بادام باید دقت شود که منطقه زیاد مرطوب نباشد زیر در زمان گلدهی باعث شکافته شدن بساک پرچم ها شده، باعث اختلال در عملکرد زنبور عسل و کاهش گرده افشانی می‌شود. از طرفی خشکی بیشتر از 20 درصد باعث کاهش خشکی کلاله می‌شود. دمای مناسب برای گرده افشانی بادام بین 15 تا 22 درجه سانتی گراد است. گرده افشانی درختان بادام بیش از 95 درصد به زنبور های عسل بستگی دارد. حداقل دمای لازم برای فعالیت حشره 8 درجه سانتی گراد و حداکثر سرعت باد 20 کیلو متر در ساعت است.

معرفی ارقام دیر گل بادام

رقم شکوفه

این رقم دورگه بین نان پاریل و آی است. اوج گلدهی این رقم اواخر فروردین شــروع می‌شود. جـزء ارقـام بسـیار دیـرگل است و زمان رسیدن 120 روز بعد از تمام گل است. نسبت مغز به میوه 64 درصد است و عملکرد بالایی دارد. درصد دوقلویی کمتر از 2 درصد است.

رقم آذر

این رقم دورگه بین کریستومورتو و آی است. اوج گلدهی این رقم اوایل نیمه دوم فروردین شـروع می‌شود. جـزء ارقـام بسـیار دیـرگل است و زمان رسیدن 130 روز بعد از تمام گل است. پرمحصول بوده و از نظر باردهی با ثبات است. بازار پسندی بالا دارد و نسبت مغز به هسته 44 درصد است.

رقم یلدا

منشا این رقم کشور های خارجی است و اوج گلدهی این رقم اوایل نیمه دوم فروردین شـروع می‌شود. جـزء ارقـام نسبتا دیـرگل است و زمان رسیدن 140 روز بعد از تمام گل است. زمـان گل آغـازی آن ماننـد رقـم آذر در دهـه اول شهریور است. عملکرد نسبتا بالایی دارد نسبت مغز به هسته 54 درصد و درصد دوقلویی کمتر از 5 درصد است.

رقم سهند

منشا این رقم توده باغات منطقه خسرو شهر است و اوج گلدهی این رقم اواخر نیمه دوم فروردین شـروع می‌شود. جـزء ارقـام بسیار دیـرگل است و زمان رسیدن 140 روز بعد از تمام گل است. زمان گل آغازی این رقم مانند سایر ارقام دیر گل و فرآیند کامل شدن اندام های رویشی آن دیر تر از همه اول آذر ماه اتفاق می‌افتد. ارقامی مانند شکوفه و فرانیس گرده زای مناسبی برای این رقم هستند. عملکرد بالا، سازگاری با شرایط اقلیمی، نسبت مغز به هسته 28 درصد است و نسبت دو قلویی بالا حدود 15 درصد دارد.

رقم فرانیس

منشا این رقم کشور های خارجی است و اوج گلدهی این رقم اواخر فروردین ماه است. جـزء ارقـام دیـرگل است و زمان رسیدن 140 روز بعد از تمام گل است. ارقام سهند و شکوفه برای گرده افشانی این رقم مناسب هستند. رقم پر محصولی است، نسبت مغز به هسته 35 درصد و دارای کمترین درصد دوقلویی است.

رقم نان پاریل

منشا این رقم کشور های خارجی است و اوج گلدهی این رقم اوایل نیمه دوم فروردین شـروع می‌شود. جـزء ارقـام نسبتا دیـرگل است و زمان رسیدن 125 روز بعد از تمام گل است. این رقم به ریزش جوانه های چوب حساس است ولی پوست نازک و رنگ روشن و ابعاد متوسطی دارند. ارقام آذر، آراز و فرانیس بعنوان گرده افشان مناسب هستند. رقم پر محصولی است و نسبت درصد مغز به هسته 65 درصد است و درصد دوقلویی آن کمتر از 1 درصد است.

رقم A200

منشا این رقم هم کشور های خارجی است و اوج گلدهی این رقم اواخر نیمه دوم فروردین شـروع می‌شود. جـزء ارقـام نسبتا دیـرگل است و زمان رسیدن 135 روز بعد از تمام گل است. ارقام فرانیس، شکوفه و سهند ارقام گرده زای مناسب برای این رقم هستند. این رقم پر محصول، و نسبت درصد مغز به هسته 33 درصد است. درصد دو قلویی صفر است.

رقم A230

گلدهی این رقم در اواخر فروردین به اوج خود می‌رسد و جزء ارقام دیر گل است. حدود 135 روز بعد از اوج گلدهی محصول آماده برداشت است. ارقام سهند، فرانیس و شکوفه برای گرده افشانی مناسب هستند. رقم پر محصولی است و درصد دو قلویی آن کمتر از 2 درصد است.

رقم آراز

این رقم حاصل دورگ گیری بین نان پاریل و آذر است. گلدهی آن در اوایل نیمه دوم فروردین است و جزء ارقام نسبتا دیر گل است. زمان برداشت محصول این رقم 120 روز بعد از اوج گلدهی است. ارقام اسکندر و نان پاریل ارقام گرده زای مناسب رقم آراز هستند. نسبت ۶۶ درصدی مغز به هسته و نداشتن مغز دوقلو از سایر ویژگی های این رقم است.

رقم اسکندر

این رقم حاصل تلاقی بین فرانیس و نان پاریل است و همزمان با رقم آراز معرفی شده است. گلدهی آن در اوایل نیمه دوم فروردین اتفاق می‌افتد و از این رو جزء ارقام نسبتا دیر گل است و زمان برداشت آن 125 روز بعد از اوج گلدهی است. ارقام آراز، یلدا و آذر ارقام گرده دهنده این رقم هستند.

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی، اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی

منبع

آشنایی با خصوصیات و نیازهای اقلیمی ارقام بادام دیرگل، رحیم رهنمون، جلیل دژم پور، 1397

 


منبع : آشنایی با خصوصیات و نیازهای اقلیمی ارقام بادام دیرگل، رحیم رهنمون، جلیل دژم پور، 1397
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵