آفت کرم خاردار پنبه

کرم خاردار پنبه یکی از آفات مهم پنبه در اکثر نقاط جهان غیر از قاره آمریکا است. در ایران نیز در استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، سمنان، اصفهان، جنوب کرمان، فارس، گرگان، تهران، قم و مرکزي انتشار دارد.

کرم خاردار پنبه

کرم خاردار پنبه یکی از آفات مهم پنبه در اکثر نقاط جهان غیر از قاره آمریکا است و در حال حاضر در کشورهایی نظیر مصر، سوریه، عراق، ترکیه، ژاپن، چین، تایلند، پاکستان، هندوستان، کشورهاي حاشیه دریاي مدیترانه و استرالیا دیده میشودپراکنده است. در ایران نیز در استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، سمنان، اصفهان، جنوب کرمان، فارس، گرگان، تهران، قم و مرکزي انتشار دارد.

زیست شناسی کرم خاردار پنبه

کرم خاردار پنبه زمستان را در نقاط گرم، بصورت مراحل مختلف زیستی و در مناطق سرد فقط به فرم شفیره سپري می کند. حشرات ماده در بهار پس از خروج از پوسته شفیرگی، جفت گیري کرده و سپس تخم ها را به صورت انفرادي روي قوزه و یا در نزدیکی آن قرار می دهند. هر حشره ماده حدود 400 تا 500 عدد تخم می گذارد. لاروهاي سن یک، بعد از 3 تا 4 روز، از پوسته تخم خارج شده و شروع به تغذیه از جوانه هاي انتهایی و غنچه ها می‌کنند. سپس وارد جوانه مرکزي شده و در صورت وجود قوزه ها وارد آنها شده و از الیاف نارس و دانه ها تغذیه می‌کند. دوره لاروي 25 تا 30 روز و دوره شفیرگی 10 تا 15 روز طول می کشد. این آفت در شرایط آب و هوایی خوزستان در هر سال 4 تا 5 نسل، ولی در شرایط جیرفت 7 تا 8 نسل می تواند داشته باشد که از این تعداد 5 تا 6 نسل در روي پنبه فعالیت دارد. کرم خاردار پنج سن لاروي داشته و چهار نوبت پوست عوض می‌کند.

کرم خاردار پنبه

لاروهای سنین 1 تا 3 با استفاده از ترشحات آب دهان که در مجاورت هوا تبدیل به تار می‌شود در موقع ضرورت از محل استقرار آویزان شده و از شاخه اي به شاخه دیگر نقل مکان می‌کنند. در شرایط مناسب یک لارو ممکن است چند عدد غنچه و یا 2 تا 4 قوزه جوان را مورد حمله قرار دهد. سوراخ ورودي لارو در جوانه ها اغلب یک عدد و در قوزه ممکن است 4- 2 عدد باشد.

کنترل کرم خاردار پنبه

در ابتداي فصل یا نسل اول براي رصد حشرات کامل و تعیین شروع تخم ریزي به منظور تخمین و برآورد جمعیت احتمالی، از تله هاي فرمونی و نوري استفاده شده و با تعیین پیک پروازي، امکان توصیه مبارزه شیمیایی فراهم می‌شود. در نسل هاي بعد بدلیل تخم ریزي تدریجی و هم پوشانی نسل ها، عملاً تعیین زمان دقیق ممکن نخواهد بود. همچنین از تله ها در مبارزه بیولوژیکی براي تعیین زمان کارت گذاري و رهاسازي عوامل مفید و دشمنان طبیعی توصیه می‌شود. در تعیین زمان مبارزه شیمیایی و سمپاشی با مشاهده چشمی، نرم هاي آلودگی در ابتداي فصل یک عدد لارو در 10 بوته و پس از آن تا اواسط مرداد ماه آلودگی 1 % اندام بارده و از آن به بعد 2 % اندام بارده می‌باشد. لازم به ذکر است که در اوایل فصل رویش پنبه تا هنگامی که جمع اندام بارده در 10 بوته مورد آماربرداري کمتر از 100 عدد است، حد نصاب آلودگی براي سمپاشی همان یک عدد لارو در 10 بوته می‌باشد.

کرم خاردار

پروانه کرم خار دار

روش های به زراعی برای کنترل کرم خاردار پنبه

خرد کردن و زیر خاك بردن بقایاي گیاهی آلوده مزارع پنبه

شخم عمیق و یخ آب زمستانه جهت از بین بردن شفیره هاي زمستان گذران

استفاده از بذور دلینته و زودرس پنبه.

انتخاب تاریخ کشت مورد توصیه در منطقه و کشت به موقع تا فنولوژی مناسب گیاه با پیک جمعیت آفت دریک زمان قرار نگیرد.

وجین به موقع و مبارزه با علف هاي هرز تابستانه و زمستانه مزرعه (گاو پنبه و تاج خروس) و حاشیه آن جهت جلوگیري از جلب و انتقال آفات به داخل مزرعه و بقاي نسل زمستانگذران.

استفاده از هورمون تنظیم کننده رشد و نمو در تیر و مرداد ماه در مزارع پنبه

استفاده از برگ ریزها در شهریور ماه و اوایل مهرماه در مزارع پنبه

 قطع آبیاري در اوایل مهر ماه

کنترل شیمیایی کرم خاردار پنبه

برای مبارزه شیمیایی از سمومی مانند فیپرونیل(ویگور پی اس) و یا اماکتین بنزوات با مشورت کارشناس استفاده شود.

کشت گیاه پنبه

آبیاری گیاه پنبه

منبع

دستور العمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم خاردار پنبه- فریبا وفایی اسکویی، حمید یدائی، غلام رضا گل محمدي-1399


منبع : فریبا وفایی اسکویی، حمید یدائی، غلام رضا گل محمدي-1399
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴