آفات و بیماری‌های مهم گیاهان گوجه‌فرنگی و سیب زمینی

گوجه فرنگی و سیب زمینی هر دو از خانواده سولاناسه هستند و دارای آفات و بیماری‌های مشترکی هستند.

آفات گیاهان گوجه فرنگی و سیب زمینی

گوجه فرنگی و سیب زمینی هر دو از خانواده سولاناسه هستند و دارای آفات و بیماری‌های مشترکی هستند.

گونه های کنه تارتن

کنترل: استفاده از تترادیفون یا تدیون-وی 18، غلظت 2 در هزار با مشاهده 2 تا 3 کنه در مرحله رویشی-

پروپارژیت یا اومایت به مقدار 1 در هزار

اجرای عملیات زراعی که منجر به داشتن بوته سالم شود، تمیز نگه داشتن مزرعه و حذف علف‌های هرز حاشیه آن توصیه می‌شود. سمپاشی در ساعات اولیه روز انجام شود، انتخاب سمپاش‌های مناسب ضروری است (نوع نازل سمپاش به گونه ای باشد که زیر برگ‌ها به سم آغشته شود).

کرم های مفتولی گوجه فرنگی

کنترل: کلرپیریفوس یا دورسپان 30کیلوگرم- مبارزه زراعی شامل آیش، تناوب، تقویت ازت خاک، کنترل علف های هرز، شخم عمیق و از بین بردن غده‌های آلوده در زمین (در تناوب گندم کشت نشود) می‌باشد استفاده از تله نوری و طعمه‌ای برای به دام انداختن حشرات کامل و مدیریت آبیاری توصیه می‌شوند. این سم به میزان توصیه شده پس از کشت در ته و کنار فاروها پخش و سپس زمان خاکدهی پای بوته‌ها با خاک مخلوط گردد.

شته های سیب زمینی

انواعی از گونه‌های شته در این گروه قرار می‌گیرند.

کنترل: استفاده از ددواپ دو در هزار، پیریمور 0.5 تا 0.7 کیلوگرم در هکتار، ایمیداکلوپراید یا گاچو به میزان 28.5 گرم به ازای هر 100 کیلوگرم غده بذری


 

سوسک کلرادو

کنترل: استفاده از سم فوزالن 2 تا 3 لیتر در هکتار، تیاکلوپرید یا کالیپسو 100 تا 150 میلی لیتر در هکتار در اواسط خرداد تا تیر-

 اجرای عملیات قرنطینه محصولات غیر میزبان، تنظیم تاریخ کاشت، رعایت بهداشت مزرعه و عملیات زراعی مناسب توصیه می‌شود. در صورت استفاده از تیاکلوپرید حداقل  روز 3 -10 فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول می‌باشد. در آن بستگی به تراکم آفت و شرایط منطقه دارد.

بید سیب زمینی

کنترل:  استفاده از پیرترین یا اگروترین به میزان 3 کیلوگرم در تن- استفاده از تله‌های نوری و فرمونی در مزرعه،

 استفاده از تله شکار پروانه‌ها، شخم عمیق پس از برداشت، رعایت تناوب، یخ آب زمستانه، تنظیم تاریخ کاشت، کشت ارقام زودرس و برداشت هر چه زودتر محصول، خاک دهی پای بوته‌ها به خصوص آخر فصل، سرزنی بوته ها و جمع آوری غده های نمایان در سطح خاک توصیه می‌شود.

 

آلترناریا گوجه فرنگی و سیب زمینی یا لکه موجی

کنترل: کلر تالونیل یا داکونیل به مقدار 1.56 تا 2.13 کیلوگرم با مشاهده 1 تا 2 بوته در هر متر مربع

رعایت تناوب، حذف و مدفون کردن بقایای گیاهی، جلوگیری از استرس مواد غذایی، خشکی و رطوبتی، تنظیم دور آبیاری و برداشت پس از رسیدن غده ها (سیب زمینی) توصیه می‌شود. که یک گونه در غده سم تولید می‌کند و گونه دیگر ایجاد شانکر می‌کند.

 

سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی

کنترل: استفاده از اکسی کلرورمس یا کوپر اویت 3 در هزار، اکویشین پرو 0.4 کیلوگرم، اگریفوس 6 لیتر، داکونیل 2 تا 2.5 لیتر در هکتار، جمع آوری و انهدام بقایای آلوده و کشت ارقام زودرس در شمال توصیه می‌شود. رعایت آیش و تناوب چند ساله با غلات (گندم و جو)، استفاده از ارقام متحمل، رعایت بهداشت زراعی، تنظیم تهویه و کاهش رطوبت سطح غده های سیب زمینی، انجام برداشت پس از پینه بستن کامل غده های سیب زمینی، کشت در خاک های سبک، خاک دهی پای بوته‌ها، بهبود سیستم های سمپاشی).

بیماری خال سیاه سیب زمینی

هیچ گونه مبارزه شیمیایی توصیه نمی‌شود، از غده‌های سالم و گواهی شده استفاده شود و از غده بذری در دمای 15 درجه سانتی‌گراد استفاده نشود. رطوبت انبار بیشتراز 70 درصد نباشد.

منبع: بروشور کنترل آفات شیماگرو


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹