آبیاری باغات انگور

انگور های ایرانی به فصل رشد بلند مدت و درجه حرارت بالا و رطوبت نسبی پایین نیاز دارند و کیفیت محصول انگور تحت تاثیر آب و هوا است. در تابستان های با دمای بالا قند بیشتر و در تابستان خنک و مرطوب علاوه بر داشتن بیماری های زیاد میوه هم ترش خواهد شد.

آبیاری انگور

در چنـد سـال اخیـر مشـکل کـم آبـی بـه صـورت تهدیـدی جـدی بـرای تولیــد ایــن محصــول بــا ارزش در کل ایران مطرح شـده اسـت. انگــورکاران معمولا با کاهش تعداد دفعات آبیاری با این مشکل مبارزه می‌کنند که نتیجه این کار کاهش کمیت و کیفیت محصول است. در مناطقی با بارندگی بین 400 تا 600 میلی متر در سال به دلیل عدم یکنواختی پراکندگی بارندگی ممکن است باعث شود انگور با کمبود آب مواجه شود. این مناطق ممکن است برای کشت انگور دیم مناسب نباشد. چون بیشتر بارندگی در دوره خواب انگور اتفاق می‌افتد و در دوره رشد گیاه آب کافی تامین نمی‌شود.

مهم ترین مشخصات گیاه شناسی گیاه انگور

درختچـه ای بالارونده اسـت کـه بـه کمـک پیچـک هـای خـود به آسانی از موانـع و درختـان مجـاور بالا می‌رود.

سـاقه اش گـره دار و دارای برگ های متنـاوب، پنـج بخشـی دندانـه دار و بـه رنـگ سـبز تیـره است.

انگور دارای گل های کوچک و مجتمع است که به صورت خوشه ای ظاهر می‌شوند.

میوه اش گوشت دار اسـت و به تناسب نژادهای مختلف، رنگ های متفاوتی دارد کـه پـس از رسـیدن، دارای طعمی شـیرین و ملایم اسـت و به دو نـوع دانه دار و بـی دانه نیز تقسـیم می‌شـود.

نیـاز بـه اقلیـم گـرم و معتـدل دارد کـه بـه دلیـل سیسـتم ریشـه ای عمیق، تحمـل کمبـود آب در مناطق خشـک را دارد. در شـرایط گـرم و خشـک، گـرده افشـانی و میـوه دهـی آن بهتـر می‌باشد.

مرحله جوانه زنی

ارزنی

غوره

آب و هوای مناسب برای کاشت درختان انگور

انگور های ایرانی به فصل رشد بلند مدت و درجه حرارت بالا و رطوبت نسبی پایین نیاز دارند و کیفیت محصول انگور تحت تاثیر آب و هوا است. در تابستان های با دمای بالا قند بیشتر و در تابستان خنک و مرطوب علاوه بر داشتن بیماری های زیاد میوه هم ترش خواهد شد. انگور بهتر است در مناطقی که دمای بیشینه آن 40 درجه سانتی گراد و کمترین دمای آن کمتر از منفی 15 درجه سانتی گراد نباشد. عمر درختان انگور 75 تا 80 سال و برای تولید جوانه های رویشی و زایشی به سرماهای زمستانی 7 تا 10 درجه سانتی گراد ه مدت 2 تا 3 ماه نیاز دارد. انگور نسبت به سرما مقاوم نیست البته در زمستان دمای منفی 18 درجه سانتی گراد را هم تحمل می‌کند البته دماهای کمتر از این ما باعث خشک شدن شاخه های انگور می‌شود. انگور خاکهای با میزان شوری و قلیاییت نسبی را تحمل می‌کند.

انگور در مناطقی با خاکهای دارای زهکشی عمیق و مواد آلی فراوان که دمای حداکثری آن بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد و حداقلی آن کمتر از ۱۵ درجه زیر صفر نباشد، بهترین رشد را دارد. انگـور به آهک خاک حساس نیست و در خـاک های حاوی بیـش از 40 درصد آهـک بـه خوبی رشـد می‌کند؛ اما تـا حد امـکان باید از خـاک های سنگین بدون زه کشـی و خـاک هـای قلیایـی همـراه بـا نمـک فـراوان پرهیـز کنید. خـاک های عمیـق بـا زه کشـی خـوب و مـواد آلی فـراوان برای رشـد انگور بسـیار مناسب اند. انگـور در طـول زمسـتان نیـز بـه آب نیـاز دارد و مـی تـوان کمبـود بارندگـی را از طریـق آبیـاری جبـران کرد. ریـزش باران طی فصل رشـد باعث پوسـیدگی ریشه انگـور می‌شـود. بـه ایـن ترتیـب، علاوه بر طـول فصـل رشـد و فصل زمستان، منطقه کشـت انگـور باید فاقـد بـاران در فصل تابسـتان بـه ویـژه در ماه های خـرداد، تیـر و مرداد باشـد.

نیاز آبی انگور

بـه طورکلـی، نیـاز آبـی خالـص انگـور بـر حسـب منطقـه و رقـم، بیـن 5 تـا 7 هـزار مترمکعـب بـرای هـر هکتـار در سـال اسـت. در هـر بـار آبیـاری، میـزان آب بایــد بــه انــدازه ای باشــد کــه خــاک تــا عمــق 1 تــا  1.5 متــری کــه محـل انتشـار ریشـه اسـت، مرطـوب شـود. زمـان اولیـن آبیـاری در مناطـق سردسـیر بـه طورمعمـول در اوایـل تابسـتان اسـت؛ همچنیـن در مناطـق معتـدل، در اوسـط ِ بهـار و در نواحـی گـرم و خشـک کویـری هـم نیمـۀ اول بهـار اسـت. نیـاز تـاک بـه آب و تنظیـم زمـان آبیـاری را مـی تـوان از روی پژمردگـی بـرگ هـا و تغییـر رنـگ آن هـا تشـخیص داد.

مراحل اصلی رشـد انگـور و درصد آب مورد نیاز سالانه در هـر مرحله به صورت زیر است:

مرحله جوانه زنی تا گل دهی، 9 درصد

مرحله گل دهی تا تشکیل میوه، 6 درصد

مرحله تشکیل تا رنگ گیری میوه، 35 درصد

مرحله رنگ گیری تا برداشت میوه، 36 درصد

مرحله برداشت میوه تا ریزش برگ، 14 درصد

تعیین زمان آبیاری

آبیاری انگور با دور ثابت انجام نمی‌شود بلکه در 4 مرحله مهم فنولوژیکی (تغییرات صفات کمی و کیقی در مراحل رشدی حبه انگور) بیشتر نیاز دارد. این چهار مرحله:

زمان ظهور گل آذین

میوه بستن

رشد حبه ها 25 روز بعد از میوه بستن

مرحله رنگ گیری

بنابرایـن بــاغ دار انگـور بایـد در زمـان های یادشـده (زمــان وقــوع مرحله فنولوژیکـی( بـاغ را آبیـاری کنـد. تعییـن دقیـق زمـان وقـوع هـر یـک از مراحـل فنولوژیکی در هـر منطقـه بایـد بـر اساس مشخصات رشـد و نمـو و مشـخصات ظاهـری گیـاه و بـه تشـخیص بـاغ دار باشد. آبیـاری در بـاغ هـای با خاک رسـی هر 10 روز یک بـار کفایت می‌کنـد. در خاک های شـنی و بافـت سبک این زمان بایـد کوتاه تر شـود، زیرا تبخیـر زیاد و کمبـود ظرفیت نگهـداری آب از ویژگـی های این خاک هاسـت.

میزان آبیاری انگور

منبع

برنامه ­ريزي آبياري در باغات انگور- محمد کریمی-1396


منبع : برنامه ­ريزي آبياري در باغات انگور- محمد کریمی-1396
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰