ثبت آگهی

گندم بذری


استان: اردبیل
شهر/محله : اردبیل
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
رقم : گاسگوژن
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
محل تحویل : اردبیل
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


گندم نمونه ۹۹

آگهی های مرتبط