ثبت آگهی

گوسفند داشتی


استان: مازندران
شهر/محله : نوشهر
نوع : زنده
متوسط وزن(واحد) : بستگی داره
نژاد : داشتی

توضیحات


دو عدد بره نر بزرگ یک عدد بره ماده بزرگ و یک عدد بره ماده کوچیک دو عدد گوسفند بزرگ آبستن

آگهی های مرتبط