ثبت آگهی

خریدبذرسیب زمینی


استان: جنوب ‌ استان كرمان
شهر/محله : منوجان
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۲۰۰۰۰
رقم : سیب زمینی بذری
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
محل تحویل : منوجان استان کرمان
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


برای کشت فصلی منوجان

آگهی های مرتبط