ثبت آگهی

هولشتاین


استان: اردبیل
شهر/محله : اردبیل
نوع : زنده
وزن : حوالی۱۵۰
متوسط وزن(واحد) : حوالی۱۵۰
نژاد : هولشتاین

توضیحات


گوساله نر سه ماهه نژاد اصیل هولشتاین ده روزه از شیر گرفته شده مناسب برای نسل کشی و پروار بندی

آگهی های مرتبط