ثبت آگهی

ﻓﺮﻭﺵ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ


استان: مركزی
شهر/محله : اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺭاﻙ
نوع : بسته بندی تازه
متوسط وزن(واحد) : ۲۰۰
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
محل تحویل : ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﻪ اﺭاﻙ

توضیحات


ﻋﺴﻞ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮔﻠﻬﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺩاﺩ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺩاﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺩاﺭﺩ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﺪ اﻳﺮاﺩ ﺩاﺭﺩ ﻋﻴﻦ ﻭﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻮﺩﺕ ﺩا ه ﻣﻴﺸﻮﺩ

آگهی های مرتبط