ثبت آگهی

فروش هندوانه


استان: سیستان و بلوچستان
شهر/محله : ایرانشهر_جلگه
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۰۰۰۰۰۰
رقم : گرد و بیضیb32
رنگ : قرمز
زمان تحویل : ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
محل تحویل : ایرانشهر_جلگه
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


آگهی های مرتبط