کنــه سیکلامن (توت فرنگــی)

کنــه سیکلامن (توت فرنگــی)

کنــه سیکلامن (توت فرنگــی) بـا آسیب رسـاندن بــه برگهـا و میوه ها به طــور مسـتقیم یـا بـا پاییـن آوردن کیفیـت میـوه و بازارپسـندی آن(ماننـد بدشـکلی و دفرمه کردن میوه‌ها ( به طـور غیرمستقیم خسارت وارد می‌کند.
برچسب ها: توت فرنگی کردستان, میـوه توت فرنگـی, کیفیـت میـوه, کنه سیکلامن, کنه توت فرنگی, کنه سیکلامن توت فرنگی, کنه‌کشهای سیستمیک,
تعداد بازدید: 270