تعداد بازدید: 2810
بیماری های مهم چغندر قند

بیماری های مهم چغندر قند

بیماری زرد شدن فوزاریومی چغندر قند می‌تواند باعث کم شدن عملکرد ریشه و کاهش مقدار قند ساکارز ریشه شود. ریشه های چغندر قند آلوده به این قارچ در انبار نسبت به ریشه های غیر آلوده روند رو به زوال سریع تری دارند.
برچسب ها: چغندر قند, قارچکش چغندر قند, بوته میری چغندر قند, فوزاریوم, بیماری زرد شدن فوزاریومی چغندر قند, علائم بیماری زردی فوزاریومی, پژمردگی ورتیسیلیومی چغند قند, بیماریهای چغندر قند, بیماری ریشه های چغندر,
تعداد بازدید: 370