آماده سازي زمين

آماده سازي زمين

آماده سازي مناسب زمين مهمتري عامل در روش آبياري سطحي است. اين كار با خاكبرداري قسمت هاي برجستۀ زمين و منتقل كردن آن ها به قسمت هاي گود و در نتيجه ايجاد زميني مسطح با شيبي يكنواخت انجام مي شود....
برچسب ها: زمین, کشاورزی, زراعت,
تعداد بازدید: 5423
تلفات ازت در خاك‌هاي كشاورزي

تلفات ازت در خاك‌هاي كشاورزي

ا وجود اثرات مفيد كودهاي شيميايي در افزايش توليد محصولات مختلف زراعي و باغي، در صورتي كه استفاده از كودها به همراه علم و آگاهي  و چگونگي كاربرد آنها نباشد، نتيجه حاصله چندان مطلوب نخواهد بود.
برچسب ها: خاک, زمین, ازت, کشاورزی,
تعداد بازدید: 3894